Göta hovrätt referat RH 2010:112

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2010:112
Målnummer
B82-10
Avgörandedatum
2010-02-26
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Rån m.m.

Fängelse: 3 år 6 månader

Hovrätten har inhämtat ett kompletterande yttrande från Kriminalvården. I yttrandet som är daterat den 12 februari 2010 framgår bl.a. följande. H har ett allvarligt och destruktivt missbruk och han är i stort behov av en långvarig behandling för att kunna leva ett liv utan missbruk och efterföljande kriminalitet. H:s motivation till behandling bedöms vara mycket hög och frivården och socialtjänsten anser att det nu är en lämplig tidpunkt att sätta in behandling då H bedöms vara mottaglig för att ta till sig den. Frivården har i samråd med socialtjänsten tagit fram en behandlingsplan som innebär att H ska vistas två år på Strandhagens behandlingshem i Vimmerby. De sista sex månaderna ska vara inriktade mot utsluss till eget boende. Frivården föreslår således att H döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

I likhet med tingsrätten finner hovrätten att brottslighetens sammanlagda straffvärde överstiger tre års fängelse. Som tingsrätten konstaterat är det även delvis fråga om brottslighet av sådan art att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse. Vidare har H återigen återfallit i likartad brottslighet under prövotid efter villkorligt medgiven frihet. Även om den av Kriminalvården föreslagna påföljden framstår som lämplig för H, finns det med hänsyn till brottslighetens höga straffvärde inte utrymme för att bestämma påföljden till något annat än fängelse.