Göta hovrätt referat RH 2010:140

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2010:140
Målnummer
B719-10
Avgörandedatum
2010-05-12
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grov misshandel m.m.

Alternativstraff: 1 år 8 månader

Enligt ett av hovrätten inhämtat kompletterande yttrande från Kriminalvården framgår det att det finns en koppling mellan den aktuella brottsligheten och S:s alkoholmissbruk i kombination med en aggressionsproblematik. Frivården förslår därför att S ska dömas till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Den föreslagna behandlingen innefattar minst tio månaders institutionsbehandling med därpå följande påverkansprogram ART (Agression Replacement Training) m.m.

Enligt hovrättens bedömning är det uppenbart att S:s kriminalitet är missbruksrelaterad och att han nu verkar vara mycket motiverad att försöka bryta med sitt hittillsvarande livsmönster. Han, som började missbruka alkohol redan som 13-åring, har inte tidigare erbjudits någon behandling. Den föreslagna behandlingsplanen får anses tillräckligt ingripande och ter sig väl avpassad för att få S att komma tillrätta med sitt missbruk och därmed kunna avhålla sig från fortsatt brottslighet. Hovrätten finner därför att S, trots allvaret i några av de brott som han har gjort sig skyldig till, bör dömas till skyddstillsyn med behandlingsplan.