Göta hovrätt referat RH 2010:157

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2010:157
Målnummer
B804-10
Avgörandedatum
2010-06-28
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Narkotikabrott m.m.

Fängelse: 9 månader

Hovrätten har inhämtat nytt yttrande från Kriminalvården. I detta föreslås att L ska dömas till skyddstillsyn i kombination med särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård. Enligt det upprättade kontraktet innefattar den avsedda vården bl.a. tolv månaders placering i familjehem, varvid L ska underkasta sig konsulentstödd familjevård.

L har hörts beträffande sina personliga förhållanden och uppgett bl.a. följande. Hon har missbrukat droger under 26 års tid och är i stort behov av hjälp. Hon har en dotter som har fått en allvarlig hjärnskada efter en överdos av droger och är i stort behov av stöd från henne. Hon har besökt det föreslagna familjehemmet och hon tror att hon kan komma att trivas där. Hon har haft kontraktsvård en gång tidigare. Hon lyckades efter den hålla sig drogfri under ett antal år men återföll i missbruk sedan mannen hon hade en relation med börjat använda droger.

Hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten i fråga om brottslighetens straffvärde. L har gjort sig skyldig till brott av allvarlig art och med relativt högt straffvärde. Därtill kommer att fråga är om upprepade återfall beträffande olovliga körningar. En stark fängelsepresumtion föreligger således. Det framstår som klart att L i och för sig har behov av en fortsatt skyddstillsyn för att komma till rätta med sin missbruksproblematik. Den föreslagna påföljden kan dock inte anses tillräckligt ingripande i L:s fall. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse.