Göta hovrätt referat RH 2010:170

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2010:170
Målnummer
B1775-10
Avgörandedatum
2010-08-03
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grov misshandel m.m.

Alternativstraff: 1 år 6 månader

Kriminalvården har inkommit med ett yttrande daterat den 16 juli 2010. I detta uttalas bl.a. följande. D (född 1987) lever under oordnade sociala förhållanden och har en omfattande missbruksproblematik med såväl alkohol- som narkotikadebut i tidiga tonåren. Han har varit aktuell inom socialtjänsten länge och hans missbruk är välkänt för dem. Han har genom socialtjänstens försorg varit i vård och behandling vid flera tillfällen tidigare och dessa insatser har givit positivt utfall i perioder. D avtjänade nyligen ett fängelsestraff om ett år med villkorlig frigivning den 28 januari 2010. I slutet av verkställigheten påbörjade han familjehemsvård, men avbröt behandlingen efter en månad. Inför tingsrättsförhandlingen efterfrågade D kontraktsvård men frivården såg då ingen möjlighet att föreslå en sådan, främst mot bakgrund av att han nyligen avbrutit en vårdvistelse. Frågan har återigen väckts inför hovrättens förhandling och frivården anser, utifrån att D under utredningen visar insikt och motivation, att förutsättningar för kontraktsvård finns. – Den kriminalitet som D är dömd för är relaterad till drog- och/eller alkoholmissbruk. Det finns också ett samband mellan alkohol och aktuellt brott då alkoholkonsumtion tycks medföra att D blir aggressiv. Han uttrycker ett hjälpbehov inom nämnda områden men även inom flera andra livsområden. Mot bakgrund av att tidigare insatser haft ett positivt utfall, men inte inneburit en bestående förändring bedömer frivården och socialtjänsten att en utredning bör göras för att identifiera D:s problematik och hitta den mest lämpliga behandlingen som dock bör ske genom institutionsvård.

Frivården har upprättat en behandlingsplan som godkänts av D. Enligt denna är den beräknade utredningstiden tre månader. Därefter sker en prövning av fortsatt behandling i samråd med frivården och socialtjänsten med inriktning mot genomgripande institutionsvård. Frivårdens påföljdsförslag är således att D döms till skyddstillsyn med så kallad kontraktsvård. Frivården förordar minst ett års behandlingstid och 18 månaders övervakning.

Det är uppenbart att D har ett stort övervakningsbehov. Lika med Frivården finner hovrätten att utredningen visar att han har påtagliga missbruksproblem och att hans kriminalitet är relaterad till missbruket. Det anförda tillsammans med hans ungdom talar med styrka för att påföljden bestäms till skyddstillsyn med kontraktsvård. Även om den föreslagna behandlingsplanen lämnar vissa frågor öppna får den anses tillräckligt ingripande och anpassad till D:s vårdbehov.