Göta hovrätt referat RH 2010:177

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2010:177
Målnummer
B2262-10
Avgörandedatum
2010-09-08
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Misshandel

Fängelse: 9 månader

Hovrätten finner att straffvärdet för gärningen är något lägre än vad tingsrätten kommit fram till, nämligen fängelse nio månader

För att i sådant fall frångå presumtionen för fängelse krävs att en föreslagen dom på skyddstillsyn förenas med ett tillräckligt ingripande innehåll i form av institutionsvistelse under en längre period. Den behandlingsplan som upprättats för J innehåller inte något inslag av institutionsvård utan innefattar uteslutande öppenvårdsbehandling, låt vara under relativt lång tid och med ett schemabundet innehåll. Det är emellertid inte tillräckligt för att kunna utgöra ett alternativ till ett så långt fängelsestraff som det är fråga om för J:s del. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse nio månader.