Göta hovrätt referat RH 2011:83

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2011:83
Målnummer
B1962-11
Avgörandedatum
2011-08-25
Rubrik
Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska referat.
Lagrum
3 kap. 1 §, 2 § och 11 § samt 29 kap. 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 § och 7 § brottsbalken (1962:700)

Brott: Mord m.m.

Fängelse: 16 år

Tingsrätten: I målet finns flera uppgifter utvisande att det var P som högg C med kniv. Därvid har vittnet W uppgivit bl.a. följande. Hon var vän med C men kände även P. Hon och C var på promenad den 31 mars 2011 varvid de passerade P. Hon hälsade men det gjorde inte C som istället ville skynda på när hon upptäckte att P följde efter dem. Hon hörde att P närmade sig och hörde därefter C skrika innan hon såg att P hade attackerat C med en kniv. Hon försökte dra bort P men kunde inte utan denne fortsatte att hugga mot C som föll till marken. Han högg oavbrutet varvid han träffade C på överkroppen och benen. Hon fortsatte att dra i P och skrika på hjälp varvid andra personer kom till platsen. Hon fick i ett läge tag i kniven och sprang in i en lägenhet med den. När hon kom ut satt P på C och höll ett grepp om hennes hals. Hon fick hjälp att försöka få bort P. C skrek av rädsla ända till hon hamnade på marken. Polis och ambulans kom till platsen. C var vid medvetande ända till dess de anlände till sjukhuset. Hon sa att hon hade hemskt ont. Även vittnet I har uppgivit att han såg P sticka C med kniv flera gånger och att den andra kvinnan som var med la en kniv inne i hans lägenhet. Vidare har vittnet Ö uppgivit att hon inledningsvis såg händelsen på håll varvid det såg ut som om den ene slog den andre åtskilliga gånger. När hon kom närmare satt P på C och hon såg sen att han höll ett stryptag på henne. C sträckte sina händer mot henne och hon försökte bryta bort Ps händer samtidigt som hon skrek på hjälp och på polis. P verkade inte medveten om henne utan tittade bara på C. W var där först men sprang för att därefter komma tillbaka. En kille kom och hjälpte henne varvid de tillsammans lyckades lossa Ps grepp runt C:s hals. P tog därefter genast tag i C:s hår och drog henne upp mot sig. Han släppte taget och rullade åt sidan. P låg därefter still till dess polis kom och grep honom. Det händelseförlopp som Ö berättat om framgår även av den film som Wa spelade in. Han har uppgivit att han såg en man knivhugga en kvinna. Han hämtade filmkamera och filmade slutet av händelsen.

Sammantaget finner tingsrätten det styrkt i målet att P genom att tilldela C ca 25 knivhugg uppsåtligen har berövat henne livet. Det har inte kommit fram några omständigheter som utgör skäl att anse brottet som mindre grovt. Gärningen är att bedöma som mord.

Hovrätten: Den gärning P har begått präglas av vad som i detta sammanhang får betecknas som osedvanlig brutalitet och innefattar såsom tingsrätten angett flera försvårande omständigheter. Vid bestämmande av straffvärdet anser hovrätten följaktligen att den övre delen av straffskalan för mord bör tillämpas. Det saknas skäl att, även med beaktande av hovrättens bedömning i frågan om utvisning, bestämma straffet till annat än i överensstämmelse med straffvärdet (jfr rättsfallet NJA 2001 s. 500). Straffvärdet är inte lägre än det straff som tingsrätten dömt ut. Tingsrättens dom ska sålunda stå fast i fråga om påföljd.

I fråga om utvisning har P ansett att han inte ska utvisas eftersom det inte kan antas att han fortsätter att begå brott, men också eftersom han räknar med att utbilda sig till tolk under fängelsevistelsen varför han åtminstone efter avtjänat straff har en nära anknytning till Sverige. Han har också ansett att utvisning bör underlåtas på grund av det våld och andra menliga effekter som han till följd av brottet kan väntas bli utsatt för efter hemkomsten till Kina.

Vad P anfört föranleder i fråga om utvisning ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort.