Göta hovrätt referat RH 2012:115

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2012:115
Målnummer
B918-12
Avgörandedatum
2012-05-22
Rubrik
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
Lagrum
•  1 § och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)
•  3 §, 6 § och 14 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Amfetamin, 2,8 kg

Hovrätten: Vid bedömningen av rubriceringen ska hänsyn inte bara tas till mängden och arten av narkotikan (2 881 g amfetamin och 23 ml amfetamin) utan domstolen ska göra en samlad bedömning av samtliga omständigheter.

I målet finns det inte några uppgifter som talar för att G varit med om at planera narkotikaaffären eller att han skulle vara med vid spridningen av narkotikan. Det saknas vidare uppgifter om att han utlovats ersättning för sin medverkan. G:s inblandning har varit tillfällig och kortvarig. Även om G haft en begränsad roll i hanteringen av narkotikan kan han inte ha undgått att förstå att det stora partiet amfetamin kunde bli föremål för en omfattande handel. Sammantaget finner hovrätten att narkotikabrottet ska bedömas som grovt brott. Straffvärdet ska sättas lägre än vad tingsrätten funnit och hovrätten bestämmer straffvärdet till fängelse fyra år. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga.