H�gsta Domstolen referat NJA 2002 s. 365 (NJA 2002:45)

Allm�n �klagare yrkade vid G�teborgs TR ansvar � M. J., f�dd 1977, och P. O., f�dd 1977, f�r f�ljande g�rningar

1. Narkotikabrott, ringa. P O. brukade d. 26 aug. 2001 i G�teborg olovligen amfetamin och GHB, som �r narkotika.

2. Narkotikabrott, ringa. P. O. brukade d. 12 sept. 2001 i G�teborg olovligen amfetamin, bensoylecgonin och GHB, som �r narkotika.

3. Grovt narkotikabrott och f�rberedelse till grovt narkotikabrott. M. J. och P. O. driver gemensamt f�retaget Kemko i G�teborg. De har under oktober-november 2001 olovligen tillverkat minst 13,42 liter GHB, som �r narkotika, vilken de sedan olovligen haft och f�rvarat i en gemensamt disponerad lagerlokal. De hade �ven d. 9 nov. 2001 olovligen 68 milliliter GHB i en plastflaska, sammanlagt 157 milliliter GHB, som f�rvarades i en bil, som disponerades vid tillf�llet, samt 1,58 gram pulver, inneh�llande GHB. – Brottet �r grovt med h�nsyn till den stora m�ngden narkotika.

M. J. och P. O. har tillsammans och i samr�d under tiden oktober-9 november 2001 anskaffat minst 460 kg GBL, 100 kg kaustiksoda och 25 kg citronsyra, i avsikt att d�rav framst�lla GHB, som �r narkotika. De har d�rvid lagrat godset i en s�rskilt f�rhyrd lagerlokal, som de disponerade gemensamt. – Brottet �r grovt med h�nsyn till den stora m�ngden narkotika, som skulle ha tillverkats.

3 och 4 �� narkotikastrafflagen och 23 kap. 2 � BrB �beropades.

4. Narkotikabrott, ringa. M. J. och P. O. brukade d. 9 nov. 2001 i G�teborg olovligen amfetamin, som �r narkotika.

5. H�leri. Den 4 nov. 2001 skedde ett inbrott i kontorslokalerna vid Botaniska Tr�dg�rden i G�teborg. D�rvid stals bland annat en h�rddisk till en dator Apple till ok�nt v�rde. M. J. k�pte efter st�lden datorn av en ok�nd trots att han ins�g eller i vart fall hade sk�lig anledning anta, att den �tkommits genom brott. M. J:s befattning med datorn var �gnad att f�rsv�ra dess �terst�llande.

F�rverkande yrkades av i beslag tagen GHB (gammahydroxibutyrat) och GBL m.m.

TR:n (ordf. r�dmannen Lundgren) anf�rde i dom d. 10 jan. 2002: Domsk�l.

�talspunkterna 1, 2, 4 och 5. Var och en av P. O. och M. J. har erk�nt det som �klagaren lagt dem till last. — G�rningarna �r allts� bevisade. TR:n delar �klagarens bed�mning s�vitt avser rubriceringen av g�rningarna.

�talspunkten 3.

Bakgrund. M. J. och P. O. �r kamrater sedan de gick i gymnasiet. M. J. studerar p� Handelsh�gskolan i G�teborg. Som en uppgift i ett projekt under hans utbildning registrerade han den enskilda firman Kemko. Firman var vilande till h�sten 2001. P. O., som tidigare arbetat vid Volvo i G�teborg, blev arbetsl�s under h�sten 2001. Sedan han blivit arbetsl�s b�rjade han och M. J. att arbeta tillsammans med Kemko. Under h�sten 2001 best�lldes tre och levererades tv� fat GBL, totalt 460 kg, samt 100 kg kaustiksoda och 25 kg citronsyra till Kemko. F�r f�rvaringen av kemikalierna hade en lagerlokal hyrts d. 10 okt. 2001 p� Humlans minilager i G�teborg. I denna lagerlokal f�rvarades d�refter GBL, kaustiksoda och citronsyra. Lagerlokalen var f�rsedd med h�ngl�s. M. J. och P. O. hade nycklarna, tv� stycken, till h�ngl�set. Enligt M. J. och P. O. f�rsvann en av nycklarna efter en tid i samband med att P. O:s bil stals. Samtidigt f�rsvann, enligt M. J. och P. O., �ven ett av de b�da passerkort till grinden till Humlans minilager som de kvitterat ut i samband med att hyreskontraktet undertecknades. M. J. och P. O. har d�refter erh�llit ytterligare var sitt passerkort till grinden. Den 9 nov. 2001 omkring kl. 17.30 greps M. J. och P. O. av polis. De befann sig d� utanf�r lagerlokalen p� Humlans minilager och var i f�rd med att rulla in ett fat inneh�llande 230 kg GBL i lagerlokalen. Inne i lagerlokalen fanns vid detta tillf�lle ytterligare ett fat inneh�llande 230 kg GBL, 100 kg kaustiksoda och 25 kg citronsyra. Vid den husrannsakan som genomf�rdes i lagerlokalen omg�ende efter gripandet av M. J. och P. O. p�tr�ffades vidare sammanlagt 13,42 liter GHB, f�rvarat i en plastdunk och olika plastflaskor, som tillsammans med de b�da faten med GBL, kaustiksodan och citronsyran togs i beslag. Husrannsakan genomf�rdes d�refter i den personbil som M. J. och P. O. anv�nt f�r f�rd till lagerlokalen. I den bilen p�tr�ffades d�rvid sammanlagt 157 ml GHB, f�rvarat i tv� plastflaskor samt d�rut�ver tre plastkassar som inneh�ll flera hundratals oanv�nda kanyler och n�lar. Vidare p�tr�ffades en plastflaska inneh�llande 68 ml GHB i n�rheten av P. O. n�r denne greps. Det p�tr�ffade godset togs i beslag. Sedan M. J. och P. O. gripits genomf�rdes en husrannsakan �ven i M. J:s bostad. I samband d�rmed p�tr�ffades tv� aluminiumkastruller och en plastsk�l belagda med sammanlagt 1,58 gram GHB i pulverform, tre flaskor inneh�llande kaustiksoda, ett recept f�r tillverkning av GHB samt d�rut�ver bl.a. olika p�rmar inneh�llande diverse olika handlingar.

M. J.:s och P. O:s inst�llning till �talet. M. J. har f�rnekat g�rningen i g�rningsbeskrivningens f�rsta stycke. Han har vitsordat att han drivit f�retaget Kemko i G�teborg och har gjort g�llande att han drivit f�retaget gemensamt med P. O. Han har erk�nt att han och P. O. gemensamt anskaffat 460 kg GBL, 100 kg kaustiksoda och 25 kg citronsyra och att kemikalierna f�rvarats i en s�rskilt f�rhyrd lagerlokal som han och P. O. disponerade gemensamt. Han har f�rnekat att de angivna kemikalierna anskaffats i avsikt att d�rav framst�lla GHB.

P. O. har erk�nt att han deltagit i sk�tseln av Kemko genom att arbeta med f�retagets reklam. Han har f�rklarat att han utf�rt detta arbete oavl�nat och som en v�ntj�nst till M. J. Han har f�rnekat vad som i �vrigt l�ggs honom till last i g�rningsbeskrivningens f�rsta stycke. Han har f�rnekat att han – vare sig ensam eller tillsammans med M. J. – anskaffat den m�ngd GBL och den citronsyra som anges i g�rningsbeskrivningens andra stycke. Han har f�rklarat att det kan vara m�jligt att han anskaffat den kaustiksoda som omtalas i g�rningsbeskrivningens andra stycke men har f�rklarat att han inte har n�got helt s�ker minnesbild av att s� �r fallet. Han har slutligen – f�r det fall att de i g�rningsbeskrivningens andra stycke angivna kemikalierna funnits i Kemkos besittning – anf�rt att anskaffningen inte gjorts i syfte att framst�lla GHB.

TR:ns bed�mning

Den av �klagaren �beropade skriftliga bevisningen klarl�gger till en b�rjan att 13,42 liter GHB, 460 kg GBL, 100 kg kaustiksoda och 25 kg citronsyra tagits i beslag i den lagerlokal som Kemko f�rhyrt hos Humlans minilager enligt det hyresavtal som P. O. undertecknat f�r Kemkos r�kning. Genom den av �klagaren �beropade skriftliga bevisningen �r det vidare utrett att 68 ml GHB, f�rvarat i en plastflaska, togs i beslag i P. O:s n�rhet i samband med att denne greps, att samtidigt 157 ml GHB fanns i den bil som M. J. och P. O. f�rdats i omedelbart innan de greps och att 1,57 gram GHB i pulverform p�tr�ffades i M. J:s l�genhet p� tv� aluminiumkastruller och i en plastbunke n�r husrannsakan genomf�rdes i l�genheten. H�rut�ver har det genom den skriftliga bevisningen styrkts att det i M. J:s l�genhet �ven fanns bl.a. tre flaskor inneh�llande kaustiksoda, m�tglas samt ett recept f�r tillverkning av GHB. Det nu sagda visar allts� att GHB p�tr�ffats i utrymmen som M. J. och P. O. disponerat liksom i den bil de haft tillg�ng till och bredvid P. O. n�r denne greps samt vidare att r�varor f�r tillverkning av GHB funnits i den lagerlokal som M. J. och P. O. hade tillg�ng till och �ven i M. J:s l�genhet. Det �r ocks� bevisat att ett recept f�r framst�llning av GHB funnits i M. J:s l�genhet.

Genom f�rh�ren med M. J. och P. O. har det klarlagts att lagerlokalen i Humlans minilager varit l�st utom vid de tillf�llen n�r M. J. och P. O. bes�kte lokalen. Det har vidare klarlagts att M. J. och P. O. hade var sin nyckel till lagerlokalen, att de inte �verl�mnat nycklarna till n�gon tredje person, att M. J. och P. O. uppgett att en av nycklarna f�rkommit i samband med en st�ld av P. O:s bil samt att de inte heller d�refter utl�mnat den kvarvarande nyckeln till n�gon tredje person. Av utredningen framg�r ocks� att de passerkort till grinden vid Humlans minilager som M. J. och P. O. utkvitterat – av vilka ett, som redovisats tidigare, uppgetts ha f�rsvunnit i samband med st�lden av P. O:s bil – inte varit f�rsedda med n�gon uppgift som kan h�rledas till Humlans minilager. Vid de f�rh�llanden som nu redovisats framst�r m�jligheten att n�gon utomst�ende som kan ha f�tt tag i den f�rsvunna nyckeln och det f�rsvunna passerkortet skulle ha kunnat ta sig fram till och sedan in i den nu aktuella lagerlokalen f�r att d�r placera 13,42 liter GHB som s� utomordentligt liten att det m�ste kunna bortses fr�n den m�jligheten. Inte heller i �vrigt har det framkommit n�got som talar f�r att n�gon annan person utan M. J:s och P. O:s vetskap eller medverkan skulle ha placerat den angivna kvantiteten GHB i lagerlokalen. F�rekomsten av den nu aktuella m�ngden GHB i lagerlokalen l�ter sig i st�llet inte godtagbart f�rklaras p� annat s�tt �n att den placerats d�r av M. J. och P. O.

De f�rklaringar som M. J. och P. O. l�mnat ang�ende f�rekomsten av GHB i M. J:s l�genhet och i den bil som han och P. O. just hade f�rdats i innan de greps av polisen b�r inte sannolikhetens pr�gel och l�mnas d�rf�r utan avseende. N�r det slutligen g�ller den plastflaska med GHB som p�tr�ffats i anslutning till P. O. n�r denne greps framg�r det av det beslagsprotokoll, som av �klagaren �beropats som skriftlig bevisning, att P. O. kastat flaskan ifr�n sig omedelbart innan han greps.

�klagaren har gjort g�llande att M. J. och P. O. tillverkat minst 13,42 liter GHB. Med h�nsyn till den utrustning som tagits i beslag i M. J:s l�genhet, dvs. bl.a. aluminiumkastruller och en plastbunke som varit belagda med GHB samt flaskor med kaustiksoda och m�tglas j�mte receptet f�r framst�llning av GHB anser TR:n det st�llt utom allt rimligt tvivel att M. J. och P. O. varit involverade i tillverkning av GHB. Utredning som klarl�gger vilka kvantiteter GHB som tillverkats f�religger dock inte.

P� grund av det nu sagda finner TR:n det bevisat att M. J. och P. O. gemensamt innehaft de tidigare angivna m�ngderna GHB liksom att de tillverkat GHB. De har d�rigenom gjort sig skyldiga till narkotikabrott som med h�nsyn till den m�ngd GHB som de hanterat skall bed�mas som grovt brott.

F�rh�ren med M. J. och P. O. har gett vid handen att ingen av dem haft n�gon k�nnedom om branschen f�r kemiska r�varor. Det har inte heller framkommit n�got som visar att de haft n�gra kunskaper i kemi av s�dan art som torde vara n�dv�ndiga f�r den som skall vara verksam inom den aktuella branschen. Den verksamhet som de uppgett sig vilja driva synes inte ha f�reg�tts av n�gon egentlig planering med avseende p� finansiering, marknadsf�ring och redovisning. Inte heller betr�ffande den n�rmare f�rdelningen av ansvaret f�r olika funktioner inom verksamheten synes n�gon egentlig uppdelning ha gjorts. Redan p� grund h�rav framst�r M. J:s och P. O:s uppgifter om verksamheten i Kemko och syftet med den verksamheten som ytterst besynnerliga. Till detta kommer vidare �ven den omst�ndigheten att de endast i sv�vande ordalag ber�ttat om en norsk k�pare till de b�da faten med GBL utan att i �vrigt ha kunnat l�mna n�gra uppgifter om denne k�pare. Detta framst�r som utomordentligt anm�rkningsv�rt s�rskilt sett i ljuset av den omst�ndigheten att de b�da faten redan var inf�rskaffade och uppgetts vara klara f�r leverans till den norske k�paren. Mot bakgrund av det nu sagda finner TR:n inte M. J:s och P. O:s uppgifter ang�ende syftet med Kemko och den tillt�nkta verksamheten i Kemko trov�rdiga utan uppgifterna f�r l�mnas utan avseende. Omst�ndigheterna �r i st�llet s�dana att det m�ste kunna h�llas f�r visst att M. J. och P. O. gemensamt inf�rskaffat de nu aktuella kvantiteterna GBL och kaustiksoda uteslutande i syfte att d�rav framst�lla GHB. Det kan antas att citronsyran avsetts att anv�ndas till smaks�ttning men utredning som visar att s� �r fallet f�religger inte. P� grund av det nu sagda finner TR:n det d�rf�r bevisat att M. J. och P. O. gjort sig skyldiga till f�rberedelse till narkotikabrott genom att inf�rskaffa de i g�rningsbeskrivningen angivna m�ngderna GBL och kaustiksoda. Brottet skall bed�mas som grovt brott med h�nsyn till den stora m�ngden narkotika som skulle ha tillverkats.

P�f�ljdsfr�gan.

M. J. f�rekommer tidigare under ett avsnitt i belastningsregistret. Han d�mdes d. 23 maj 2001 av HovR:n f�r V�stra Sverige f�r bl.a. narkotikabrott till f�ngelse ett �r. Detta straff avtj�nar han sedan d. 11 dec. 2001.

De brott som nu �r aktuella har M. J. gjort sig skyldig till efter den n�mnda domen.

Vad som f�rekommer i belastningsregistret om P. O. saknar betydelse f�r bed�mningen av p�f�ljdsfr�gan i detta m�l.

Friv�rden har avgett yttranden avseende M. J. och P. O.

Den brottslighet som M. J. och P. O. gjort sig skyldiga till �r av s�dan art och har ett s� h�gt straffv�rde att det �r uteslutet med en icke frihetsber�vande p�f�ljd. Vad som framkommit genom personutredningen i m�let utesluter inte en s�dan p�f�ljd. M. J. och P. O. har hanterat sammanlagt 15,67 liter GHB i flytande form och 1,58 gram GHB i fast form samt har innehaft r�varor f�r tillverkning av hundratals liter GHB. Praxis fr�n HD f�religger inte med avseende p� straffv�rdebed�mning relaterad till GHB. Med h�nsyn till den m�ngd f�rdig GHB som antr�ffats hos M. J. och P. O. och den m�ngd GHB som skulle ha tillverkats �r brottslighetens samlade straffv�rde mycket h�gt och b�r best�mmas till ett f�ngelsestraff om sju �r.

Domslut. TR:n d�mde

M. J. enligt 3 och 4 �� narkotikastrafflagen (1968:64) och 23 kap. 2 � BrB f�r grovt narkotikabrott och f�rberedelse till grovt narkotikabrott samt enligt 9 kap. 6 � 1 st. 1 BrB och 2 � narkotikastrafflagen f�r h�leri och narkotikabrott

till f�ngelse 7 �r,

P. O. enligt 3 och 4 �� narkotikastrafflagen och 23 kap. 2 � BrB f�r grovt narkotikabrott och f�rberedelse till grovt narkotikabrott

samt enligt 2 � narkotikastrafflagen f�r narkotikabrott till f�ngelse 7 �r.

I beslag taget gods f�rklarades med visst undantag f�rverkat.

�klagaren, M. J. och P. O. �verklagade i HovR:n f�r V�stra Sverige.

M. J. yrkade att �talet f�r grovt narkotikabrott och f�rberedelse till grovt narkotikabrott skulle ogillas samt att han f�r erk�nda g�rningar skulle d�mas till ett v�sentligt kortare frihetsstraff. I andra hand yrkade han strafflindring.

P. O. yrkade att �talet f�r grovt narkotikabrott och f�rberedelse till grovt narkotikabrott skulle ogillas och att p�f�ljden f�r �vriga g�rningar skulle best�mmas till b�ter. Oavsett utg�ngen i skuldfr�gan yrkade han strafflindring.

�klagaren bestred M. J:s och P. O:s �ndringsyrkanden och yrkade f�r egen del straffsk�rpning f�r var och en av dem.

Yrkanden framst�lldes �ven om �ndringar av TR:ns dom i fr�ga f�rverkande.

HovR:n (hovr�ttsr�den Persson och Ekstr�m, fd. hovr�ttslagmannen Malmstr�m samt n�mndem�nnen Skoglund och Sj�ren) anf�rde i dom d. 12 mars 2002: Domsk�l.

�klagaren har �beropat samma skriftliga bevisning som vid TR:n och ett nytt sakkunnigutl�tande fr�n Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). M. J. och P. O. har ocks� �beropat skriftlig bevisning.

HovR:n g�r f�ljande bed�mning.

Skuld. M. J. och P. O. har i HovR:n angett samma inst�llning till �talet som vid TR:n. M. J. har i HovR:n uppgett att den GBL som fanns i l�genheten hade blivit �ver vid en tidigare f�rs�ljning som Kemko gjort. Han har vidare uppgett att han hade kaustiksoda hemma f�r sedvanlig anv�ndning i hush�llet. P. O. har h�r uppgett att Kemkos exemplar av hyreskontraktet f�r lagerlokalen l�g tillsammans med passerkortet i hans bil n�r den stals och att bilen senare har �terfunnits brunnen vid Gasklockan.

Vittnet M. N. har i HovR:n ber�ttat bl.a. att han s�g att P. O. vid gripandet sl�ngde ifr�n sig en plastflaska som inneh�ll GHB.

Av vittnena U. L:s och A. J:s uppgifter framg�r att m�nga personer av och till har vistats i M. J:s l�genhet fram till det att M. J. greps och att A. J. under tv� veckoslut i november 2001 anordnade fester i l�genheten. Vad som f�rekommit i HovR:n i fr�gan om huruvida M. J. och P. O. gemensamt tillverkat och innehaft av �klagaren angivna m�ngder GHB leder inte till n�gon annan bed�mning �n den TR:n gjort. Brottet b�r bed�mas s� som TR:n gjort.

I anslutning till �talet f�r f�rberedelse till grovt narkotikabrott har M. J. och P. O. �beropat skriftlig bevisning som kan s�gas ge visst st�d f�r deras p�st�ende att Kemko var ett seri�st f�retag och att anskaffningen av kemikalier skett i Kemkos verksamhet med ink�p och f�rs�ljning av s�dana varor. M. J:s kontakter med norska tull- och milj�myndigheter talar i samma riktning. Vidare f�r M. J:s uppgift i HovR:n att en bil hade hyrts f�r transport d. 11-12 nov. 2001 av ett GBL-fat till k�paren i Norge visst st�d av en orderbekr�ftelse fr�n en biluthyrningsfirma.

�ven med beaktande av det tidigare sagda inst�mmer HovR:n i det resonemang som TR:n f�rt och i dess bed�mning att M. J:s och P. O:s uppgifter ang�ende det grundl�ggande syftet med Kemko och den tillt�nkta verksamheten inte f�rtj�nar tilltro. HovR:n beaktar h�rvid s�rskilt att det i lagerlokalen fanns en stor m�ngd kaustiksoda, till vilken det inte fanns n�gon presumtiv k�pare, och vidare att just den m�ngden – enligt vad som framg�r av det f�rst i HovR:n �beropade sakkunnigutl�tandet fr�n SKL – v�l motsvarar vad som skulle �tg� om den tillsammans med inneh�llet i ett fat GBL anv�ndes f�r tillverkning av GHB. Omst�ndigheterna �r d�rmed s�dana att det kan h�llas f�r visst att kaustiksodan och i vart fall ett fat GBL har anskaffats av M. J. och P. O. uteslutande i syfte att de d�rav skulle framst�lla GHB. Av sakkunnigutl�tandet framg�r vidare att citronsyra visserligen inte kr�vs f�r att tillverka GHB utifr�n GBL, kaustiksoda och vatten men att den kan anv�ndas f�r smaks�ttning eller f�r att neutralisera en tillverkningssats som f�tt f�r h�gt pH-v�rde p� grund av att optimala proportioner av GBL och kaustiksoda inte anv�nts. P� grund h�rav och d� den stora m�ngden citronsyra funnits i lagerlokalen tillsammans med de andra kemikalierna finner HovR:n utrett att ocks� citronsyran anskaffats i tidigare angivet syfte. Liksom TR:n finner HovR:n s�lunda styrkt att M. J. och P. O. gjort sig skyldiga till f�rberedelse till narkotikabrott. Brottet skall p� av TR:n anf�rda sk�l bed�mas som grovt.

P�f�ljd. Som TR:n konstaterat �r en icke frihetsber�vande p�f�ljd utesluten f�r den brottslighet som M. J. och P. O. gjort sig skyldiga till. De har innehaft en avsev�rd m�ngd GHB i flytande form. Av ovan n�mnda sakkunnigutl�tande framg�r att den m�ngd GHB som skulle kunna tillverkas av de i lagret beslagtagna kemikalierna �r begr�nsad av m�ngden kaustiksoda och att den skulle uppg� till ca 630 respektive 1 050 liter om en 50-procentig respektive 30-procentig vattenl�sning skulle framst�llas. Vidare framg�r att halten GHB i beslagtagna m�ngder GHB-l�sning uppgick till 175-380 gram/liter. Den genomsnittliga halten kan ber�knas till ca 300 gram/liter. M. J. och P. O. har s�ledes innehaft r�varor f�r tillverkning av en mycket stor m�ngd GHB, ett narkotiskt preparat som intas i doser om 1,5-2 centiliter och vars farlighet �r betydande. De nu angivna omst�ndigheterna �r av avg�rande betydelse f�r straffm�tningen. Emellertid b�r ocks� beaktas att viss os�kerhet r�der om vilka m�ngder GHB de slutligt avsett att framst�lla och att det inte ens p�st�tts, �n mindre visats, att n�gon �verl�telse av GHB f�rekommit. Mot bakgrund av det angivna �r TR:ns straffm�tning v�l avv�gd.

Domslut. HovR:n �ndrade TR:ns dom endast p� s� s�tt att HovR:n bif�ll ett yrkande om f�rverkande.

M. J. och P. O. �verklagade HovR:ns dom. HD meddelades i beslut d. 24 april 2002 pr�vningstillst�nd i fr�gorna om brottsrubricering och p�f�ljd men fann ej sk�l att meddela pr�vningstillst�nd betr�ffande m�let i �vrigt.

M. J. och P. O. yrkade h�refter att g�rningarna under �talspunkten 3 skulle bed�mas som brott av normalgraden och att straffen i allt fall skulle s�ttas ned.

Riks�klagaren bestred �ndring.

M�let avgjordes efter huvudf�rhandling.

HD (JustR:n Magnusson, Nystr�m, Munck, Thorsson och Dahll�f, referent) besl�t f�ljande dom: Domsk�l. Enligt 3 � 2 st. narkotikastrafflagen (1968:64) skall vid bed�mande huruvida ett narkotikabrott �r grovt s�rskilt beaktas, om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i st�rre omfattning eller yrkesm�ssigt, avsett s�rskilt stor m�ngd narkotika eller eljest varit av s�rskilt farlig eller h�nsynsl�s art. Denna bed�mning skall grundas p� en sammanv�gning av omst�ndigheterna i det s�rskilda fallet. I f�rarbetena har betonats att vikt b�r l�ggas vid preparatets farlighet och den h�nsynsl�shet g�rningsmannen har �dagalagt genom sin befattning med narkotikan (se prop. 1980/81:76 s. 212).

Riks�klagaren har i HD till belysande av fr�gan om den illegala hanteringen av gammahydroxibutyrat (GHB) och missbrukets utbredning �beropat vittnesf�rh�r med kriminalinspekt�ren G. H. vid Rikskriminalpolisen. P� Riks�klagarens beg�ran har HD f�rordnat forensiske kemisten Per Lundquist vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL), �verl�karen Kai Knudsen vid Sahlgrenska sjukhuset och fil.kand. Jonas Hartelius till sakkunniga.

G. H. har ber�ttat bl.a. f�ljande: Under �ren 2000 och 2001 gjorde polisen 103 respektive 154 beslag av GHB. Dessa gjordes p� olika platser runt om i landet, d�r det dominerande antalet beslag �r noterat fr�n G�teborgsomr�det. Beslagen gjordes f�retr�desvis hos unga m�n i �ldern 20-30 �r och bestod oftast av drickf�rdiga l�sningar med GHB. Polisens erfarenhet �r att tillverkningen av l�sningarna har skett i Sverige.

De sakkunniga har i skriftliga utl�tanden och vid huvudf�rhandlingen i HD uppgett bl.a. f�ljande.

Per Lundquist: Recept f�r tillverkning av GHB finns p� Internet. Tillverkningen �r f�rh�llandevis enkel. Den kan i princip ske i ett k�rl p� k�ksspisen. GHB tillverkas av gammabutyrolakton (GBL) och natriumhydroxid (kaustiksoda). Ingredienserna blandas i delarna 2:1. Under uppv�rmning reagerar kemikalierna och bildar GHB. Av GBL och kaustiksoda kan bara GHB och inte n�got annat tillverkas. Om pH-v�rdet skulle bli f�r h�gt, eller med andra ord l�sningen bli alltf�r basisk, kan t.ex. citronsyra tills�ttas. Citronsyra kan ocks� anv�ndas f�r smaks�ttning. L�sningens koncentration beror fr�mst p� hur mycket vatten som tills�tts. SKL har analyserat ett antal GHB-l�sningar. Erfarenheten �r att koncentrationen av GHB mestadels varierar mellan 30 och 60 %. Av de i lagerlokalen p�tr�ffade kemikalierna hade kunnat tillverkas en GHB-l�sning om cirka 630 eller 1 050 liter beroende p� om en GHB-koncentration p� 50 eller 30 % hade valts. Den begr�nsande m�ngden tillg�nglig kaustiksoda gjorde att inte en �nnu st�rre volym GHB kunde ha tillverkats.

Kai Knudsen: Under �r 2001 kom ett 40-tal patienter in till Sahlgrenska sjukhuset med GM-f�rgiftning. Tre av patienterna hade drabbats av andningsstillest�nd. De som tas in p� sjukhuset med GHB-f�rgiftning �r ofta unga m�n i �ldern 20-25 �r. Erfarenheterna visar att GHB-l�sningen i allm�nhet dricks ur kapsylen till t.ex. en PET-flaska. Den intagna l�sningens koncentration �r ofta ok�nd f�r anv�ndaren. Koncentrationen kan ligga mellan 10 och 80 %. Samtidigt har GHB ett sn�vt dosintervall. Detta inneb�r att ett intag kan f� sv�rf�ruts�gbara effekter. Bara n�gon centiliter f�r mycket GHB-l�sning kan leda till okontrollerad och livsfarlig medvetsl�shet i st�llet f�r ett "behagligt" rus. D�dsfall finns rapporterade b�de fr�n Sverige och fr�n andra l�nder. Bakgrunden har vanligen varit ett bruk av GHB i kombination med bl.a. alkohol. Ett beroende av GHB kan utvecklas efter 3-6 m�naders missbruk. Abstinenssymtomen yttrar sig som s�mnsv�righeter, svettningar, muskelkramper, skakningar, �ngest och oro. Faran med GHB �r ocks� att drogen medf�r en toleransutveckling d�r vana missbrukare t�l och d�rf�r ocks� anv�nder v�sentligt st�rre doser �n ovana anv�ndare. Sammanfattningsvis best�r farligheten med GHB fr�mst i sv�righeten f�r anv�ndaren att "dosera r�tt" och att ett beroende kan utvecklas inom relativt kort tid. Eftersom ruset uppst�r med en viss f�rdr�jning sker l�tt en �verdosering, vilket kan orsaka allvarliga medvetanderubbningar med risk f�r andningsinsufficiens och kramper. Varje tillst�nd av medvetsl�shet �r potentiellt livshotande.

Jonas Hartelius: Vid f�rs�ljning till missbrukare f�rekommer GHB ofta som drickf�rdig l�sning i en plastflaska. L�sningen dricks vanligen ur kapsylen, som kan inneh�lla 0,5-1,5 centiliter GHB-l�sning. Koncentrationen av GHB i l�sningen kan variera kraftigt. En s.k. normaldos eller missbruksdos av GHB anses inneh�lla 1,0 gram pulver eller 1,0-1,5 centiliter drickf�rdig l�sning. Drogen �r mycket l�tt att �verdosera. Gr�nsen mellan ett "behagligt" rus och en livshotande f�rgiftning kan vara mycket sn�v. Vid missbruk av GHB kan s�ledes f�rekomma akuta �verdoser med risk f�r medvetsl�shet och d�dlig utg�ng. Efter en tids missbruk finns ocks� risk f�r beroende och abstinensreaktioner samt risk f�r toleransutveckling med bl.a. stegrat intag som f�ljd. GHB har s�rartade verkningar. F�r att GHB skall anses farligare �n amfetamin talar fr�mst risken f�r livshotande f�rgiftningar. Vid en j�mf�relse med heroin finns det inte n�got som hittills talar f�r att GHB skulle vara lika hastigt beroendeframkallande. En likhet �r annars att b�da medlen kan framkalla toleransutveckling och abstinensbesv�r �ven om heroin �r v�rre ocks� i dessa avseenden. B�da medlen kan ocks� orsaka sv�ra f�rgiftningar. N�rmast till hands ligger att j�mf�ra GHB med ecstasy (3,4-metylendioximetamfetamin, MDMA) i farlighetsh�nseende. B�da medlen ger likartade rus p� det s�ttet att de kan framkalla eufori och minskade h�mningar. De p�minner ocks� om varandra genom att de kan ge sv�rber�kneliga eller ober�kneliga effekter. Ecstasy kan medf�ra tydliga hallucinationer och best�ende psykiska st�rningar. Den st�rsta faran med GHB �r risken f�r livshotande f�rgiftningar. Det finns d�dsfall rapporterade fr�n missbruk av b�da medlen. En skillnad �r emellertid att vid GHB-missbruk kan livshotande f�rgiftningar orsakas redan av s�dana doser som normalt f�rekommer bland missbrukare. Sammanfattningsvis b�r med h�nsyn till GHB:s effekter medlet anses minst lika farligt som ecstasy men mindre farligt �n heroin.

Med h�nsyn till vad de sakkunniga har uppgett finns det anledning att anse att GHB �r minst lika farligt som ecstasy. Samtidigt kan GHB inte anses som lika farligt som heroin. Vidare b�r vid missbruk av GHB en s.k. normaldos eller missbruksdos kunna best�mmas till cirka 1 centiliter drickf�rdig l�sning, dvs. vad som ungef�rligen ryms i en kapsyl till en PET-flaska eller liknande.

I enlighet med HovR:ns dom har M. J. och P. O. olovligen tillverkat minst 13,42 liter GHB och innehaft 225 milliliter och 1,58 gram GHB. Med beaktande av s�v�l m�ngden GHB och preparatets farlighet som �vriga omst�ndigheter skall M. J. och P. O. i den delen d�mas f�r grovt narkotikabrott.

N�r det sedan g�ller �talet f�r f�rberedelse till grovt narkotikabrott uppkommer f�rst fr�gan huruvida de kemikalier som antr�ffades i den lagerlokal till vilken M. J. och P. O. hade tilltr�de kan anses ha varit s�rskilt �gnade att anv�ndas som hj�lpmedel vid brott p� s�tt som anges i 23 kap. 2 � 1 st. 2 BrB.

I r�ttsfallet NJA 1992 s. 524, som g�llde amfetamintillverkning, har slagits fast att, n�r det �r fr�ga om tillverkning av narkotika genom en relativt komplicerad kemisk process, alla �mnen som kommer till anv�ndning i framst�llningsprocessen b�r anses som hj�lpmedel vid tillverkningen. Framst�llningen av GHB sker visserligen genom en f�rh�llandevis enkel process, men anledning saknas att av det sk�let anl�gga ett annat syns�tt (jfr prop. 1968:7 s. 121 och 141). Med den angivna utg�ngspunkten f�r de i lagerlokalen antr�ffade partierna av GBL, kaustiksoda och citronsyra, som tillsammans knappast har n�got annat anv�ndningsomr�de �n tillverkning av GHB, anses ha utgjort en s�dan samling av f�rem�l som gemensamt �r s�rskilt �gnade att anv�ndas som hj�lpmedel vid brott. Det framg�r av utredningen att det av de antr�ffade kemikalierna hade kunnat framst�llas ungef�r 630 eller 1 050 liter drickf�rdig l�sning beroende p� om en koncentration med 50 eller 30 % GHB hade valts. Vid ett f�rberedelsebrott �r det visserligen inte m�jligt att, p� samma s�tt som n�r det g�ller ett fullbordat brott, l�gga en s�dan ber�kning till grund f�r bed�mningen. I betraktande av den stora m�ngden r�varor

och sambandet med det fullbordade grova narkotikabrott som de tilltalade enligt det f�reg�ende gjort sig skyldiga till kan det likv�l inte f�religga n�gon tvekan om att g�rningen �r att bed�ma som f�rberedelse till grovt narkotikabrott.

Straffet f�r grovt narkotikabrott �r f�ngelse i l�gst tv� och h�gst tio �r. Straff f�r f�rberedelse till brott skall enligt 23 kap. 2 � 3 st. BrB best�mmas under den h�gsta och f�r s�ttas under den l�gsta gr�ns som g�ller f�r fullbordat brott. H�gre straff �n f�ngelse i tv� �r f�r best�mmas endast om f�ngelse i �tta �r eller d�r�ver kan f�lja p� det fullbordade brottet.

HD finner inte sk�l att g�ra �ndring i vad HovR:n har best�mt i fr�ga om p�f�ljden f�r M. J. och P. O. HovR:ns domslut skall allts� fastst�llas.

Domslut. HD fastst�ller HovR:ns domslut.

HD:s dom meddelades d. 17 juni 2002 (m�l nr B 1193-02).