H�gsta Domstolen referat NJA 2002 s. 446 (NJA 2002:59)

K L. och P. S. v�ckte vid Stockholms TR talan mot R. N. med yrkande att denne skulle f�rpliktas att till Segelfartygsrederiet Vida AB (Bolaget) utge skadest�nd med 1200 000 kr j�mte r�nta. Som grund f�r sitt yrkande uppgav de att R. N., s�som j�vig aktie�gare p� bolagsst�mma och styrelseledamot i Bolaget, hade f�rminskat Bolagets v�rde med motsvarande belopp och d�rmed orsakat aktie�garna skada.

R. N. bestred k�rom�let och yrkade att k�randenas talan skulle avvisas p� grund av bristande taler�tt. Han yrkade ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnader med 20 000 kr, f�r det fall k�randenas talan avvisades.

K L. och P. S. uppgav att de representerade �ver tio procent av r�sterna vid bolagsst�mma och att de d�rmed enligt 15 kap. 9 � aktiebolagslagen (1975:1385) hade r�tt att s�som part f�ra talan om skadest�nd mot R. N.

TR:n (chefsr�dmannen S�derberg och r�dmannen Perselius, referent) anf�rde i slutligt beslut d. 3 sept. 2001: Sk�l. Att k�randen yrkar n�got gentemot svaranden medf�r att b�de k�randen och svaranden har taler�tt i m�let (jfr Ekel�f, R�tteg�ng II, 8 uppl., s. 71). En talan om att svaranden skall fullg�ra n�got till tredje man f�r dock, f�rutom i utpr�glade undantagssituationer, endast f�ras om talan uttryckligen har st�d i lag (se NJA 1984 s. 215).

I f�revarande fall har k�randena yrkat att svaranden skall f�rpliktas att betala ett visst belopp till Bolaget. I 15 kap. 9 � aktiebolagslagen (1975:1385) anges att �gare till minst en tiondel av samtliga aktier f�r f�ra talan om skadest�nd till bolaget. Enligt TR:ns mening ges minoritetsaktie�garna h�rigenom beh�righet att s�som st�llf�retr�dare f�ra bolagets talan, men inte r�tt att upptr�da som part i m�let. R�tten finner vidare att det inte framkommit n�gra s�rskilda omst�ndigheter som kunde g�ra att fr�ga var om n�mnda undantagssituation. D� k�randenas talan inte har st�d i lag, och det inte heller �r fr�ga om en s�dan utpr�glad undantagssituation d�r talan om fullg�relse till tredje man f�r f�ras utan st�d i lag, skall den avvisas. Vid denna utg�ng skall K L. och P. S. ers�tta svaranden f�r dennes r�tteg�ngskostnader. Yrkad ers�ttning �r sk�lig.

Slut.

1. TR:n avvisar K. L:s och P. S:s talan.

2. K L. och P. S. skall solidariskt utge ers�ttning f�r R. N:s r�tteg�ngskostnader med 20 000 kr, avseende ombudsarvode, j�mte r�nta enligt 6 � r�ntelagen fr�n denna dag till dess full betalning sker.

R�dmannen Herslow var skiljaktig och anf�rde: 15 kap. 9 � aktiebolagslagen stadgar att �gare till minst en tiondel av samtliga aktier f�r f�ra talan om skadest�nd till bolaget. Best�mmelsen ger enligt min mening uttryck �t att det �r en eller flera aktie�gare som i eget namn f�r f�ra talan om skadest�nd att utges till bolaget. K�randena har s�ledes taler�tt och avvisningsyrkandet skall ogillas.

K. L. och P. S. �verklagade i Svea HovR och yrkade att beslutet skulle upph�vas och att m�let skulle visas �ter till TR:n f�r fortsatt handl�ggning.

HovR:n (hovr�ttslagmannen Ewerl�f, hovr�ttsr�den Olding och Ljungqvist, referent, samt tf. hovr�ttsassessorn S�derstr�m) anf�rde i slutligt beslut d. 7 nov. 2001: Som TR:n funnit f�r enligt 15 kap. 9 � aktiebolagslagen (1975:1385) skadest�ndstalan f�r bolagets r�kning v�ckas av �gare till minst en tiondel av samtliga aktier. K. L. och medpart har trots tv� skriftliga f�rel�gganden inte visat att de �ger f�ra en s�dan talan. HovR:n avsl�r d�rf�r �verklagandet.

K L. och P. S. �verklagade och yrkade att HD skulle undanr�ja underr�tternas beslut och �terf�rvisa m�let till TR:n f�r fortsatt handl�ggning.

R. N. bestred �ndring.

M�let avgjordes efter f�redragning.

F�redraganden, RevSekr Wollsen, f�reslog i bet�nkande att HD skulle meddela f�ljande beslut: Sk�l. Enligt 15 kap. 9 � aktiebolagslagen f�r �gare till minst en tiondel av samtliga aktier f�ra talan om skadest�nd till bolaget.

Best�mmelsen inneb�r att en aktie�garminoritet av angiven storlek har r�tt att som part f�ra talan om skadest�nd att utges till bolaget.

K. L. och P. S. har i egenskap av s�dana minoritetsaktie�gare haft r�tt att i eget namn f�ra den genom ans�kan om st�mning mot R. N i TR:n v�ckta talan.

Med h�nsyn till det anf�rda borde TR:n inte ha avvisat talan och m�let skall d�rf�r �terf�rvisas dit f�r fortsatt handl�ggning.

HD:s avg�rande. HD undanr�jer HovR:ns och TR:ns beslut och visar m�let �ter till TR:n f�r fortsatt handl�ggning.

HD (JustR:n Lars K. Beckman, Lennander, Regner, H�stad, referent, och Lindeblad) fattade f�ljande slutliga beslut: Sk�l. Enligt 15 kap. 9 � 1 st. aktiebolagslagen (1975:1385) f�r �gare till minst en tiondel av samtliga aktier f�ra talan om skadest�nd till bolaget. Enligt best�mmelsens andra stycke svarar den som v�ckt talan f�r r�tteg�ngskostnaderna men har r�tt till ers�ttning av bolaget f�r kostnader som t�cks av vad som kommit bolaget till godo genom r�tteg�ngen.

Sedan K L. och P. S. v�ckt talan mot R. N. och yrkat skadest�nd till bolaget samt till st�mningsans�kningen fogat ett protokoll fr�n bolagsst�mma d. 4 juli 2000, vilket angav att de innehade mer �n en tiondel av aktierna, har TR:n i ett f�rel�ggande riktat till k�randena angivit att dessa, om de yrkar skadest�nd f�r bolagets r�kning, m�ste ange �ven bolaget som k�rande och inge handlingar som styrker att de �ger f�ra bolagets talan.

Av lagen framg�r att innehav av minst en tiondel av aktierna ger minoriteten taler�tt. Det skulle st� i uppenbar strid mot lagens syfte om minoriteten exempelvis vore skyldig att f�rete beh�righetshandlingar utf�rdade av bolagets styrelse.

Huruvida minoriteten skall anses f�ra talan som extra ordinarie st�llf�retr�dare f�r bolaget eller som part r�rande tredje mans (bolagets) r�tt �r en rubriceringsfr�ga utan betydelse f�r minoritetens taler�tt. Rubriceringen f�r g�ras med utg�ngspunkt i att taler�tt f�religger och i de r�tteg�ngskostnadsregler som anges i best�mmelsens andra stycke.

I r�ttsfallet NJA 1993 s. 31 ans�gs minoriteten f�ra talan f�r bolagets r�kning, och bolaget angavs i alla instanser som part. I enlighet med k�randens yrkande tillerk�ndes bolaget ers�ttningen f�r k�randens r�tteg�ngskostnader.

Eftersom minoriteten svarar f�r motpartens r�tteg�ngskostnader synes det emellertid st� i b�st �verensst�mmelse med allm�nna regler att beteckna minoriteten som part (jfr Welamson, Konkursr�tt, 1961, s. 316 not 21 ang�ende l�get n�r en konkursborgen�r f�r talan om �tervinning enligt 4 kap. 19 och 20 �� KL samt Walin & Palmer, Konkurslagen, s. 387). Best�mmelsen i andra stycket av 15 kap. 9 � aktiebolagslagen, att minoriteten har r�tt till ers�ttning fr�n bolaget f�r kostnader som t�cks av vad som kommit bolaget till godo genom r�tteg�ngen, hindrar inte att domstolen tillerk�nner minoriteten, och ej bolaget, ers�ttning f�r minoritetens kostnader. Best�mmelsens fr�msta syfte synes n�mligen vara att sl� fast att bolaget i f�rh�llande till minoriteten ansvarar med allt, �ven tvistef�rem�let, som kommit bolaget till godo genom r�tteg�ngen (jfr Walin & Palmer, a.a. s. 394).

Att K. L. och P. S. ocks� vid talans v�ckande innehade mer �n en tiondel av aktierna har inte ifr�gasatts av svaranden. Underr�tterna borde s�ledes inte ha avvisat den av K. L. och P. S. v�ckta talan. M�let skall d�rf�r �terf�rvisas till TR:n f�r erforderlig behandling.

HD:s avg�rande. HD undanr�jer HovR:ns och TR:ns beslut och visar m�let �ter till TR:n f�r fortsatt handl�ggning.

HD:s beslut meddelades d. 23 okt. 2002 (m�l nr � 4379-01).