Högsta Domstolen referat NJA 1981 s. 704 (NJA 1981:75)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1981 s. 704 (NJA 1981:75)
Målnummer
Ö1497-80
Domsnummer
UÖ1445-81
Avgörandedatum
1981-06-11
Rubrik
Underrättelse enligt 12 kap 44 § 1 st JB till hyresgäst, som blivit uppsagd på grund av dröjsmål med hyresbetalning, om vad han har att iaktta för återvinning av hyresrätten har ansetts ej behöva avfattas ordagrant enligt formulär som fastställts enligt 3 st samma paragraf.
Lagrum
12 kap. 44 § 1 st. jordabalken (1970:994)

Enligt hyresavtal mellan Malmö kommunala Bostads AB och S.L. hyr S.L. en lägenhet om 1 rum och kokvrå vid Sevedsgatan i Malmö. Bolaget yrkade i ansökan d 11 juni 1980 hos LSt:n i Malmöhus län att S.L. på egen bekostnad måtte vräkas från lägenheten. Som grund för yrkandet anförde bolaget, att S.L. ej betalt förfallen hyra, att hon genom delgivning av ansökningshandlingarna uppsagts  till omedelbar avflyttning och att hon underrättats om sin möjlighet att återvinna hyresrätten. Meddelande om uppsägningen lämnades socialnämnden d 11 juni 1980.

S.L. inkom inte med förklaring.

LSt:n (Bo Nilsson) yttrade i beslut d 9 sept 1980: Förklaranden har lämnat obestritt att dröjsmål utöver två vardagar efter förfallodagen föreligger beträffande hyresbetalningen. Genom dröjsmålet har hyresrätten förverkats. På grund härav har förklaranden uppsagts till omedelbar avflyttning genom ansökningshandlingarnas delgivning. Rättelse har såvitt visats inte skett senast tolfte vardagen efter det att förklaranden delgetts underrättelse om sin möjlighet att återvinna hyresrätten och socialnämnden fått meddelande om uppsägningen.

LSt:n ålägger, med stöd av 192 § UL, förklaranden att genast avflytta från den förhyrda lägenheten vid äventyr att eljest bli vräkt därifrån på egen bekostnad.

S.L. överklagade vräkningsbeslutet i HovR:n över Skåne och Blekinge.

Bolaget bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Sjövall, Lundstedt och Pering, referent, samt adj led Müller) anförde i utslag d 19 nov 1980: Enligt 1 § förordningen (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap 44 § JB skall underrättelse till hyresgäst enligt detta lagrum avfattas enligt ett formulär som fogats till förordningen.

I ansökningen om vräkning, vilken delgivits S.L. d 1 aug 1980, har intagits en underrättelse av följande lydelse: Underrättelse till motparten om möjlighet att få tillbaka hyresrätten. – En hyresgäst som inte betalar hyran i tid förlorar sin hyresrätt och kan därför bli uppsagd från lägenheten. Som uppsägning räknas också ansökan om lagsökning, stämningsansökan eller ansökan om vräkning. Enligt hyreslagen kan Ni dock få tillbaka hyresrätten trots uppsägningen, om Ni betalar hyran senast 12:e vardagen efter det att Ni fått del av denna underrättelse. – Eftersom det är fråga om en bostadslägenhet, är hyresvärden (MKB) skyldig att underrätta socialbyrån om uppsägningen. – Vi bifogar en skrivelse från socialförvaltningen om möjligheten att få ekonomisk hjälp för att betala hyresskulden.

Eftersom den underrättelse från bolaget som delgivits S.L. i samband med ansökan om vräkning inte är avfattad enligt det formulär som föreskrives i 1978 års förordning, kan underrättelsen inte tillerkännas rättslig betydelse. S.L. kan följaktligen med hänsyn till bestämmelsen i 12 kap 44 § JB inte skiljas från sin lägenhet.

Med upphävande av LSt:ns beslut lämnar HovR:n ansökningen om vräkning utan bifall.

Bolaget anförde besvär och yrkade, att HD med upphävande av HovR:ns utslag måtte fastställa LSt:ns beslut.

S.L. lät sig ej avhöra.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tancred, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande utslag: HD finner lika med HovR:n att den underrättelse som delgivits S.L. i samband med ansökan om vräkning inte är avfattad enligt det formulär som föreskrives i 1978 års förordning. LSt:n har därför ej bort skilja S.L. från lägenheten.

I 2 § nyss nämnda förordning föreskrivs emellertid att om underrättelse, som avfattats enligt det ifrågavarande formuläret, ej tagits in i eller fogats vid stämningsansökan eller ansökan om vräkning som avses i 12 kap 8 § 5 st JB skall domstol eller överexekutor till vilken ansökan har givits in ombesörja att hyresgästen delges sådan underrättelse samtidigt med stämningsansökan eller vräkningsansökan. Det har således ålegat LSt:n att ombesörja att S.L. delgivits underrättelse enligt formuläret i samband med vräkningsansökan. LSt:n har underlåtit detta.

På grund av vad sålunda förekommit undanröjer HD HovR:ns och LSt:ns avgöranden och visar målet åter till LSt:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Hesser, Höglund, Ulveson, Hessler, referent, och Sven Nyman) beslöt följande utslag:

Skäl. Enligt 12 kap 44 § 1 st JB gäller att om hyresrätt är förverkad på grund av dröjsmål med betalning av hyra och hyresvärden med anledning därav uppsagt avtalet, hyresgästen inte på grund av dröjsmålet får skiljas från lägenheten, om hyran betalas senast tolfte vardagen efter det att hyresgästen delgivits underrättelse om att han genom att betala hyran på angivet sätt äger återvinna hyresrätten; i fråga om bostadslägenhet krävs även visst meddelande om uppsägningen till socialnämnd. I paragrafens 3 st sägs att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer formulär till underrättelse och meddelande som avses i 1 st.

Föreskriften att sådan underrättelse till hyresgästen som nu sagts utgör förutsättning för att beslut om vräkning skall meddelas tillkom genom en lagändring år 1973. I motiven till föreskriften uttalas att om underrättelsen avviker från det fastställda formuläret den bör frånkännas rättslig betydelse (prop 1973:23 s 170; NJA II 1973 s 259). I en i samband med lagändringen utfärdad kungörelse (1973:199) föreskrevs, att underrättelse som avses i 12 kap 44 § JB "skall avfattas enligt härvid fogat formulär". Motsvarande föreskrift finns numera i en i ämnet utfärdad förordning (1978:314).

Den underrättelse som lämnats i förevarande fall avviker till ordalagen något från det formulär som fogats till gällande förordning av år 1978. Underrättelsen innehåller emellertid samtliga de uppgifter varom hyresvärd enligt 12 kap 44 § JB skall underrätta hyresgästen. Det kan ej med fog hävdas, att avfattningen av den i målet förekommande underrättelsen skulle i något hänseende vara mindre klar eller lättbegriplig än underrättelse enligt formuläret. Med hänsyn härtill och då lagtexten i 1 2 kap 44 § JB ej innehåller föreskrift att underrättelse för att bli gällande måste avfattas enligt formuläret, saknas grund att frånkänna underrättelsen rättslig verkan.

På grund av vad sålunda anförts och på de skäl i övrigt som LSt:n anfört skall ansökningen om vräkning bifallas.

Slut. Med upphävande av HovR:ns utslag fastställer HD det slut, vartill LSt:n kommit.