Högsta Domstolen referat NJA 1981 s. 717 (NJA 1981:78)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1981 s. 717 (NJA 1981:78)
Målnummer
Ö687-79
Domsnummer
SÖ1505-81
Avgörandedatum
1981-06-17
Rubrik
Sedan TR ålagt rättegångsombud att solidariskt med sin huvudman ersätta motparts rättegångskostnad, har HovR upphävt nämnda åläggande för ombudet. Huvudmannen har ansetts ej berättigad att föra talan mot HovR:ns beslut.

S.H. väckte vid Hedemora TR talan mot tre av sina bröder, dödsboet efter en broder och dödsboet efter sin fader samt den advokat som förordnats till boutredningsman i de båda dödsboen med yrkande, under nio punkter, om förpliktelse för svarandena att utge vissa belopp m m. S.H., som åtnjöt allmän rättshjälp under tiden d 28 jan-d 5 maj 1976, biträddes av juris kandidaten S som också var hennes ombud.

TR:n meddelade dom d 8 juli 1977. TR:n avvisade vissa av S.H:s yrkanden och ogillade hennes talan i övrigt.

TR:n förpliktade S.H. och S att solidariskt ersätta fyra motparters rättegångskostnader och att solidariskt utge ersättning till statsverket för kostnaderna i anledning av rättshjälp som beviljats två av motparterna.

Av S framställt yrkande om ersättning enligt rättshjälpslagen lämnades utan bifall.

Juris kandidaten S anförde besvär i Svea HovR. Han yrkade att bli tillerkänd ersättning enligt rättshjälpslagen för arbete som biträde åt S.H. och att bli befriad från skyldigheten att solidariskt med S.H. ersätta motparterna och statsverket för rättegångskostnad i TR:n.

HovR:n meddelade d 29 juni 1979 beslut i anledning av S:s besvär. HovR:n fastställde med ändring av TR:ns dom ersättning åt S enligt rättshjälpslagen för biträde åt S.H. i TR:n och befriade S från honom ålagd skyldighet att solidariskt med S.H. utge ersättning för rättegångskostnad.

S.H. anförde besvär över HovR:ns beslut. Hon yrkade vidare förpliktande för S att återbetala förskotterade arvoden.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Olsson, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela beslut enligt följande: S.H. äger ej rätt att föra talan mot HovR:ns beslut med yrkande att S skall åläggas att solidariskt med henne utge ersättning för rättegångskostnad. Vad S.H. i övrigt yrkat är ej av beskaffenhet att kunna i denna ordning upptagas i HD. HD prövar därför lagligt avvisa S.H:s besvär och övriga yrkanden.

HD (JustR:n Hult, Fredlund, Mannerfelt, referent, Rydin och Heuman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.