Högsta Domstolen referat NJA 1983 s. 167 (NJA 1983:13)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1983 s. 167 (NJA 1983:13)
Målnummer
T222-81
Domsnummer
DT2-83
Avgörandedatum
1983-02-04
Rubrik
Sedan i tvistemål tredskodom meddelats mot kärandeparten, sökte denne återvinning. Svarandeparten ansågs oförhindrad att i återvinningsmålet yrka ersättning för kostnader som åsamkats honom genom motpartens uteblivande från det rättegångstillfälle då tredskodom meddelades, oaktat vid detta tillfälle ersättning yrkats endast för en del av dessa kostnader. 18 kap 6 § och 14 § 1 st samt 44 kap 10 § 1 st RB.
Lagrum
•  18 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)
•  18 kap. 14 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740)
•  44 kap. 10 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740)

Å.J. yrkade, sedan en av honom ingiven ansökan om betalningsföreläggande för R. I hänskjutits till rättegång, vid Eksjö TR förpliktande för R. I att erlägga betalning för en av Å.J. påstådd fordran å 6 500 kr jämte ränta. R. I bestred kravet.

Å.J. som delgivits kallelse vid äventyr av tredskodom till sammanträde för muntlig förberedelse d 16 sept 1980, uteblev från sammanträdet. R. I yrkade tredskodom och ersättning för rättegångskostnader.

TR:n (rådmannen Bremberg) ogillade i tredskodom d 16 sept 1980 Å.J:s talan och förpliktade honom att ersätta R. I för rättegångskostnader med yrkade 57 kr 20 öre, avseende resekostnad för ombudet.

Å.J. sökte återvinning.

TR:n (rådmannen Bremberg} upphävde i dom d 14 nov 1980 tredskodomen och förpliktade R. I att betala till Å.J. dels 4 000 kr jämte ränta dels ersättning för rättegångskostnader med 894 kr utan avdrag för kostnader som åsamkats R. I till följd av Å.J:s utevaro från sammanträdet d 16 sept 1980.

R. I fullföljde talan i Göta HovR och yrkade att Å.J:s talan vid TR:n skulle ogillas i sin helhet. R. I yrkade vidare att Å.J. måtte oavsett utgången av målet i HovR:n förpliktas ersätta honom för hans kostnader i anledning av att Å.J. uteblivit från sammanträdet d 16 sept 1980, när tredskodom meddelades.

Å.J. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Ekblad, hovrättsrådet Sundström samt adj led Sandström och André, referent) anförde i dom d 22 april 1981:

Domskäl. HovR:n gillar TR:ns bedömning i huvudsaken.

Å.J. har genom att utebliva från första inställelse i målet d 16 sept 1980 vållat R.I:s rättegångskostnad vid detta tillfälle, 57 kr 20 öre, avseende resa för Evebring (ombudet). Denna kostnad är Å.J. skyldig att svara för.

Domslut. HovR:n ändrade endast på det sättet TR:ns dom att det belopp varmed R.I. förpliktades ersätta Å.J. för rättegångskostnader i TR:n sänktes med 57 kr 20 öre till 836 kr 80 öre. R.I. förpliktades vidare ersätta Å.J:s rättegångskostnader i HovR:n.

R.I. anförde besvär såvitt avsåg rättegångskostnaderna i TR:n och HovR:n och yrkade, såvitt avsåg kostnaderna i TR:n med anledning av Å.J:s utevaro från första inställelsen i målet d 16 sept 1980, ersättning med 956 kr 20 öre jämte ränta.

Å.J. bestred ändring.

TR:n avgav yttrande i målet.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Hahn, hemställde i betänkande att HD måtte meddela dom enligt följande: Domskäl. R.I. har som skäl för sitt yrkande att Å.J. skall förpliktas ersätta honom hans rättegångskostnader i TR:n åberopat samma skäl som i HovR:n dvs att Å.J. genom att utebli från första inställelsen i målet d 16 sept 1980 genom försummelse vållat honom en onödig kostnad. R.I har i HD angivit denna kostnad till 956 kr 20 öre varav 800 kr för ombudsarvode, 57 kr 20 öre resekostnad för ombudet och 99 kr inställelsekostnad för ett vittne.

Av handlingarna i målet och av TR:ns yttrande framgår att Å.J uteblivit från första inställelsen d 16 sept 1980 vid vilket sammanträde tredskodom meddelades mot honom och att R.I. vid TR:n framställt rättegångskostnadsyrkande för detta sammanträde med 600 kr i ombudsarvode och 57 kr 20 öre för ombudets resa samt att något yrkande om ersättning för vittne inte framställts.

HD finner i likhet med HovR:n att Å.J. genom att utebli från första inställelsen i målet d 16 sept 1980 vållat R.I. en onödig kostnad vid detta tillfälle. Å.J. är därför skyldig att svara för denna kostnad. Högre belopp än som yrkats vid TR:n kan dock inte bestämmas. Härav har HovR:n redan gjort avdrag med belopp motsvarande ombudets resa (57 kr 20 öre) vid bestämmandet av de rättegångskostnader som R.I. skall utge till Å.J. På grund av det anförda skall den rättegångskostnad som R.I. skall utge minskas med ytterligare 600 kr.

I likhet med HovR:n finner HD att R.I. skall ersätta Å.J. dennes rättegångskostnader i HovR:n med av HovR:n fastställt belopp samt att R.I. skall stå sina egna kostnader i HovR:n.

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom bestämmer HD det belopp varmed R.I. skall ersätta Å.J. dennes rättegångskostnader vid TR:n till 236 kr 80 öre.

HD fastställer HovR:ns dom såvitt gäller rättegångskostnaderna i HovR:n.

HD (JustR:n Hult, Hesser, Erik Nyman, Hessler, referent, och Ehrner) beslöt följande dom:

Domskäl. R.I. har som skäl för sitt yrkande att Å.J. skall förpliktas ersätta honom hans rättegångskostnader i TR:n åberopat samma omständigheter som i HovR:n eller sålunda att Å.J. genom att utebli från rättegångstillfället d 16 sept 1980 av försummelse vållat honom en onödig kostnad. R.I. har i HD angivit denna kostnad till 956 kr 20 öre, varav 800 kr för ombudsarvode, 57 kr 20 öre resekostnad för ombudet och 99 kr kostnad för ett vittne.

Av TR:ns protokoll framgår att R.I:s ombud E. vid rättegångstillfället d 16 sept 1980, som avslutades med tredskodomen, yrkade 57 kr 20 öre i reseersättning och att E. vid rättegångstillfället efter återvinning d 7 nov 1980 yrkade 1 200 kr i arvode och 104 kr 40 öre i reseersättning; yrkande om ersättning för kostnad för vittne framställdes inte. I yttrande från TR:n har rättens ordförande upplyst, att E. vid första tillfället ville framställa anspråk på ytterligare rättegångskostnadsersättning, sannolikt avseende ombudsarvode, samt att E. sedan ordföranden felaktigt uppgivit att ersättning kunde utgå endast för de kostnader som anges i 8 § lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden, godtagit detta besked och slutligen yrkat endast nyss angivna belopp, 57 kr 20 öre i reseersättning. I yttrandet anges vidare att E:s vid TR:ns sammanträde d 7 nov 1980 framställda yrkande om ersättning för rättegångskostnad avsåg 1 200 kr i arvode för två inställelser och 104 kr 40 öre för resekostnad vid dessa inställelser. Såvitt kan bedömas innebär det anförda att E. vid sammanträdet efter återvinning yrkade ersättning dels för inställelsen d 16 sept 1980 med 600 kr i ombudsarvode och 57 kr 20 öre i reseersättning dels för inställelsen d 7 nov 1980 med 600 kr i arvode och 47 kr 20 öre i reseersättning.

Bestämmelsen i 44 kap 10 § 1 st RB, att om ansökan om återvinning upptages målet skall i den mån återvinning sökts ånyo företas i det skick vari det förelåg före det sammanträde då parten uteblev, får anses innebära, att yrkande om ersättning för rättegångskostnad avseende det rättegångstillfälle då tredskodom meddelades kan upptas till prövning utan hinder av att yrkandet ej framställts vid nämnda rättegångstillfälle. Stadgandet i 18 kap 14 § 1 st nämnda balk att part, som vill erhålla ersättning för rättegångskostnad skall innan handläggningen avslutas framställa yrkande därom och uppgiva vari kostnaden består, får alltså i fall som nu föreligger anses avse såväl rättegångskostnader som hänför sig till tiden före tredskodomen som rättegångskostnader som uppkommit sedan målet återupptagits.

På grund av vad sålunda anförts och då såsom HovR:n funnit Å.J. genom att inte inställa sig vid rättegångstillfället d 16 sept 1980 vållat kostnad för R.I. är Å.J. skyldig att ersätta sådan kostnad. Högre belopp än som yrkats vid TR:n kan dock inte utgå. HovR:n har vid bestämmandet av de rättegångskostnader som R.I. skall utge till Å.J. gjort avdrag med belopp motsvarande kostnad för ombudets resa, 57 kr 20 öre. Den rättegångskostnad R.I. har att utge bör därför minskas med ytterligare 600 kr för ombudsarvode.

I likhet med HovR:n finner HD att R.I. skall ersätta Å.J. dennes rättegångskostnad i HovR:n med av HovR:n fastställt belopp samt att R.I skall stå sina egna kostnader i HovR:n.

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom bestämmer HD det belopp varmed R.I skall ersätta Å.J dennes rättegångskostnader vid TR:n till 236 kr 80 öre.

HD fastställer HovR:ns dom såvitt gäller rättegångskostnaderna i HovR:n.