Högsta Domstolen referat NJA 1983 s. 682 (NJA 1983:116)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1983 s. 682 (NJA 1983:116)
Målnummer
Ö654-83
Domsnummer
SÖ2608-83
Avgörandedatum
1983-10-28
Rubrik
Resning har ansetts kunna ske beträffande beslut i fråga om parkeringsanmärkningar som meddelats enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.
Rättsfall
NJA 1976 s. 666

(Jfr 1976 s 666)

I Stockholms kommun utfärdades d 28 aug 1980 och d 5 sept 1980 parkeringsanmärkningar avseende ett fordon med registreringsnumret JCG 866 beträffande vilket H.J. stod antecknad som ägare. Bestridande anmäldes ej inom föreskriven tid.

I ansökan som inkom till HD d 22 april 1983 sökte H.J. resning. Han anförde att han ej ägde bilen när parkeringsförseelserna skedde.

Föredraganden, RevSekr Jansler, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: H.J. har ej anfört någon omständighet som kan föranleda resning i målet. HD lämnar därför ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Westerlind, Mannerfelt, Hessler, referent, Palm och Broomé) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.