Högsta Domstolen referat NJA 1984 s. 68 (NJA 1984:14)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1984 s. 68 (NJA 1984:14)
Målnummer
T91-83
Domsnummer
ST67-84
Avgörandedatum
1984-02-17
Rubrik
Fråga huruvida tvist om skadestånd på grund av konkurrensklausul var att anse som arbetstvist.
Lagrum
2 kap. 7 § lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister

SKF förvärvade 1969 Malcus Industri AB i Halmstad. Detta företag bedrev tillverkning av skärande verktyg i snabbstål, huvudsakligen borr. I anledning av förändringen på ägarsidan ändrades Malcus firma till först SKF-Malcus AB och sedan SKF Tools AB. G.N. och O.K. arbetade i Malcus som försäljningschef resp anställd på försäljningskontoret. De lämnade dessa anställningar under 1969 och övergick till egen verksamhet i ett av dem ägt bolag med firma Norrteam AB. Verksamheten bestod huvudsakligen i försäljning på Sverige av Dormerverktyg, vilka tillverkades i England av Sheffield Twist Drill Ltd, ett med Malcus konkurrerande företag. Sheffield köptes 1975 av SKF Tools, som påföljande år genom sitt dotterbolag B & V Export Company AB förvärvade även Norrteam. G.N. och O.K. stannade kvar i bolaget såsom anställda, G.N. som VD och O.K. som försäljningschef, tills de med utgången av 1978 ånyo övergick till att bedriva egen verksamhet, nu i ett av dem bildat bolag med firma Vinnteam AB.

SKF Tools yrkade efter stämning å G.N. och O.K. vid Halmstads TR förpliktande för envar av dem att till SKF Tools utge 59 960 kr jämte ränta. Kraven avsåg skadestånd i anledning av att G.N. och O.K., efter det att deras anställningar i Norrteam AB upphört, i strid med vad de utfäst sig i avtalad konkurrensbestämmelse drivit med SKF Tools konkurrerande verksamhet.

G.N. och O.K. bestred var för sig bifall till käromålet. De medgav att de brutit mot utfästelsen i konkurrensklausulen. Som grund för bestridandet åberopade de att klausulen var ett avtalsvillkor som jämlikt 36 § avtalslagen borde lämnas utan avseende såsom oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid träffade avtals tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Därest skadeståndsskyldighet likväl skulle befinnas föreligga invände de att i allt fall på samma grunder jämkning borde ske av beloppens storlek.

SKF Tools anförde till utveckling av sin talan bl a: Genom avtal d 5 mars 1976 mellan å ena sidan SKF Tools’ dotterbolag B & V Export Company AB och å den andra G.N. och O.K. förvärvades samtliga aktier i Norrteam Köpeskillingen uppgick till 1 133 300 kr. Slutbetalning skulle ske d 5 mars 1981 med 111 500 kr till envar av G.N. och O.K.. Dessa skulle enligt avtalet kvarstanna såsom anställda i Norrteam och de garanterades även efter d 5 mars 1981 arbete inom SKF-koncernen i Sverige. I avtalet fanns såsom punkt 11 intaget en konkurrensklausul av innebörd bl a att G.N. och O.K. för det fall att de skulle sluta sina anställningar i Norrteam förband sig att under en tid av 3 år från anställningens upphörande ej driva med SKF Tools konkurrerande verksamhet. Sedan G.N. och O.K. förklarat att de önskade lämna sina anställningar i Norrteam träffades efter långa förhandlingar mellan dem och B & V Export Company AB avtal d 29 dec 1978. Enligt detta skulle G.N. och O.K. lämna sina anställningar i Norrteam d 31 dec 1978 och tillerkändes envar av dem avgångsvederlag för 1979 med 51 950 kr. Vidare överenskoms i avtalet att den slutlikvid om 111 500 kr till envar av G.N. och O.K. å köpeskillingen för aktierna i Norrteam som enligt avtalet d 5 mars 1976 skulle förfalla till betalning först d 5 mars 1981 skulle erläggas redan i samband med det nya avtalets undertecknande. Slutligen stipulerades i avtalet att 1976 års avtal skulle upphöra med undantag av konkurrensklausulen, vars giltighetstid inskränktes att gälla t o m d 5 mars 1981. Kort tid efter det att G.N. och O.K. lämnat sina anställningar i Norrteam kom det till SKF Tools’ kännedom att de brutit mot konkurrensklausulen genom att uppta en agentur för C. International Tools Ltd. Detta bolag är ett med SKF Tools konkurrerande företag och båda bolagen tillverkar skärande verktyg i snabbstål. G.N:s och O.K:s konkurrerande verksamhet bedrivs genom det av dem ägda bolaget Vinnteam. I brev d 2 maj 1979 bekräftade G.N. och O.K. att de brutit mot överenskommelsen att inte konkurrera med SKF Tools. De föreslog en uppgörelse där de avstod från sina resterande avgångsvederlag mot att SKF Tools ej krävde dem på det skadestånd som konkurrensklausulen stipulerade vid brott mot konkurrensförbudet. SKF Tools kunde ej acceptera denna lösning. Att SKF Tools reagerat på sätt som skett och krävt full betalning av avtalat skadestånd beror i första hand på att G.N. och O.K. genom sin anställning i det helägda dotterbolaget till SKF Tools hade tillgång till SKF:s kundregister samt utbildning i den marknadsföringsstrategi och policy som SKF tillämpar. Detta har ökat deras möjligheter att med framgång bedriva en med SKF Tools konkurrerande verksamhet. Den skada SKF Tools lidit består däri att G.N. och O.K. i sitt nya bolag tagit kunder från SKF. Deras avtalsstridiga förfarande hade en direkt skadlig inverkan på SKF Tools.

G.N. och O.K. genmälde bl a: Genom SKF Tools’ förvärv 1975 av Sheffield kom SKF Tools att kunna styra leveranser till Norrteam och påverka prissättningen. Fastän G.N. och O.K. i och för sig inte ville sälja sitt företag hade de därför i realiteten inget alternativ när SKF Tools begärde att få köpa företaget. SKF Tools utnyttjade däremot inte situationen till att pressa priset utan den betalning som G.N. och O.K. fick för aktierna var marknadsmässigt beräknad. Beträffande övriga avtalsvillkor utsattes de för diktat som icke var förhandlingsbara. Samtidigt uppgavs att det inte skulle bli några väsentliga förändringar. Det visade sig emellertid snart att förändringarna blev långtgående. Det framstod klart att den nya aktieägarens främsta syfte var att eliminera Dormerkonkurrensen. Under åberopande av försämrat försäljningsresultat började SKF Tools också att diskutera en ändring av anställningsvillkoren för G.N. och O.K.. I samförstånd med SKF Tools’ ledning började de att deltidsarbeta i ett av dem nybildat företag Vinnteam AB, mot avdrag på avtalade löneförmåner hos Norrteam. Under hösten 1978 inleddes förhandlingar med SKF Tools för att avtalsmässigt definiera situationen. Därvid krävde SKF Tools att G.N. och O.K. endera skulle sluta sina anställningar och arbeta uteslutande med Vinnteam AB eller helt återgå till att arbeta för SKF Tools utan någon bisyssla. G.N. och O.K. valde att helt övergå till Vinn team och sluta sina anställningar hos Norrteam. I samband med att de slutade sina anställningar förelades de avtalet d 29 dec 1978. Den 14 febr 1979 accepterade G.N. och O.K. att bli agenter för C. i Sverige. De hade klart för sig att det var en med SKF Tools’ konkurrerande verksamhet och de kontaktade därför SKF Tools för att få till stånd en uppgörelse. Som kompensation för avtalsbrottet föreslog de att de skulle avstå från resterande avgångsvederlag som uppgick till 11 kr. Man skulle härigenom kvitta SKF Tools’ skadeståndsanspråk mot G.N:s och O.K:s fordran på avgångsvederlag. Detta gick dock inte SKF Tools med på. G.N. och O.K. kan inte vitsorda att SKF Tools lidit skada genom att de ej efterföljt konkurrensförbudet.

Avtalet d 5 mars 1976, som betecknades "Avtal angående överlåtelse av aktier i Norrteam AB och Sehteam Verkstads AB", upptog i punkt 4 bestämmelser om köpeskillingen. Punkterna 10 "Anställning" och 11 "Konkurrensklausul" innehöll bl a:

10. G.N. och O.K. skall kvarstå såsom anställda hos Norrteam; G.N. med uppgift att vara verkställande direktör samt O.K. att vara försäljningschef. Kontant lön utgår för en var av dem från dagen för detta avtal med kr 93 300 för helt år räknat. Under ett vart av åren 1977-1980 skall den nämnda årslönenjusteras med ett belopp motsvarande den genomsnittliga procentuella löneökningen för tjänstemän vid SKF Tools AB för respektive år.

– – –

Under förutsättning att såväl G.N. som O.K. fortlöpande fram till d 5 mars 1981 varit anställda hos Norrteam eller annat bolag i Sverige tillhörigt SKF-koncernen, skall köparen nämnda dag till envar av dem utbetala kr 111 500 motsvarande den del av köpeskillingen som angivits under punkt 4 d). Denna förpliktelse från köparen skall kvarstå även om någon av säljarna ej skulle vara anställd på sätt som angivits på grund av sjukdom eller annan händelse, varöver han icke råder och som förhindrar honom att fortsätta anställningen, taga annan anställning eller överhuvudtaget förvärvsarbeta Om någon av säljarna avlider gäller förbindelsen mot dennes efterlevande arvingar. Uppfylles icke nämnda förutsättningar nedsättes köpeskillingen med kr 223 000.

Köparen förbinder sig att för tid efter d 5 mars 1981 erbjuda G.N. och O.K. fortsatt anställning med placering i Sverige i Norrteam eller annat bolag inom SKF-koncernen. Därvid skall villkoren i övrigt för sådan anställning fastställas vid förhandlingar mellan parterna.

11. Om G.N. eller O.K. slutar sin anställning vid Norrteam eller annat bolag inom SKF-koncernen, förbinder de sig att inte under en tid av tre år räknat från anställningens upphörande

A ta anställning inom Europa hos med SKF Tools konkurrerande företag;

B ingå såsom delägare i sådant företag eller på annat sätt bistå sådant företag med råd eller dåd;

C själva eller genom annan starta eller driva med SKF Tools konkurrerande verksamhet.

Har det konkurrerande företaget två eller flera verksamhetsområden, skall samtliga beaktas.

Konkurrensförbudet gäller inte om arbetsgivaren sagt upp G.N. eller O.K., såvida inte sådan uppsägning betingats av att G.N. eller O.K. gjort sig skyldig till avtalsbrott eller annan handling, som ger arbetsgivaren berättigad anledning till uppsägning.

Om G.N. eller O.K. avsiktligt eller genom grov vårdslöshet överträder konkurrensförbudet, är vederbörande skyldig att för varje gång så sker till arbetsgivaren utge ett skadestånd motsvarande sex gånger dennes genomsnittliga månadsinkomst från arbetsgivaren. – – –

TR:n (rådmännen Lundmark och Borlind samt tingsfiskalen Krantz) meddelade dom d 11 juni 1982. TR:n fann på anförda skäl att SKF Tools’ talan skulle vinna bifall och förpliktade envar av G.N. och O.K. att till bolaget utge 59 960 kr jämte ränta.

G.N. och O.K. fullföljde talan i HovR:n för Västra Sverige och yrkade ogillande av SKF Tools’ talan, i andra hand jämkning av skadeståndsbeloppen.

SKF Tools bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Öhrbom, hovrättsråden Helling och Wessman, referent, samt assessorn Westerling) fastställde i dom d 18 jan 1983 på anförda skäl TR:ns domslut.

G.N. och O.K. sökte revision och yrkade att HD med ändring av HovR:ns dom måtte ogilla SKF Tools’ talan eller i vart fall jämka skadeståndsbeloppet.

Vid föredragning d 3 juni 1983 förordnade HD att, sedan fråga uppkommit huruvida målet enligt 1 kap 1 § och 2 kap 3 § lagen om rättegången i arbetstvister skulle från TR:n ha fullföljts till arbetsdomstolen, parterna skulle beredas tillfälle att yttra sig i denna fråga.

G.N. och O.K. anförde: Tvisten är en sådan tvist som rör arbetsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som rätteligen borde ha fullföljts till arbetsdomstolen. I botten av rättsförhållandet ligger ett avtal om aktieförsäljning men en integrerande del av detta avtal var att G.N. och O.K. skulle erhålla fortsatt anställning. Det är SKF Tools behandling av dem såsom arbetstagare som ligger till grund för uppkommen tvist. G.N. och O.K. yrkar att HD måtte undanröja HovR:ns avgörande och överlämna målet till arbetsdomstolen.

SKF Tools gjorde gällande att talan fullföljts på rätt sätt och framhöll att avtalen i första hand avsåg aktieförvärv. Tvisten var inte i första hand en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare utan mellan köpare och säljare av aktier.

Prövningstillstånd meddelades i frågan huruvida målet rätteligen borde ha fullföljts till HovR:n.

I avbidan på prövningen av målet i denna del förklarades frågan om meddelande av prövningstillstånd i målet i övrigt vilande.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Frideen, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut:

Skäl. SKF Tools har i HD gjort gällande att avtalen i första hand avser aktieförvärv och att konkurrensklausulen måste ses mot bakgrund av den köpeskilling G.N. och O.K. erhöll för aktierna.

Enligt avtalet d 5 mars 1976 förvärvade SKF Tools’ dotterbolag B & V Export Company AB samtliga aktier i Norrteam AB. Avtalet rubricerades som avtal angående överlåtelse av aktier men reglerade även i punkt 10 G.N:s och O.K:s fortsatta anställning hos Norrteam. I avtalet fanns vidare under punkt 11 intagen den i målet åberopade konkurrensklausulen av innebörd att G.N. och O.K. förband sig att, om de slutade sina anställningar vid Norrteam eller annat bolag inom SKF-koncernen, under en tid av 3 år inte driva med SKF Tools konkurrerande verksamhet.

I och med avtalet d 29 dec 1978 upphörde det tidigare avtalet att gälla med undantag för vad som angivits i konkurrensklausulen.

Visserligen har avtalet 1976 rubricerats som avtal angående överlåtelse av aktier men avtalet har inte begränsats till denna fråga utan reglerade även G.N:s och O.K:s fortsatta anställning i Norrteam AB. Till sin lydelse synes konkurrensklausulen närmast knyta an till anställningsförhållandet. Sålunda är beräkningen av den tid under vilken den skall gälla knuten inte till tidpunkten för aktieöverlåtelsen utan till anställningens upphörande. Vidare gäller den inte enbart vid anställning i Norrteam AB utan även "annat bolag inom SKF-koncernen". Det framgår också av vad som antecknats i TR:ns dom att SKF Tools till stöd för sin talan åberopat bl a att G.N. och O.K. genom sin anställning i SKF Tools’ dotterbolag hade tillgång till SKF:s kundregister samt utbildning i den marknadsföringsstrategi och policy som SKF tillämpar.

På grund av det anförda får anses att konkurrensklausulen har sådan anknytning till anställningsförhållandet att den har utgjort en del av anställningsavtalet. Eftersom tvisten således rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare skulle talan mot TR:ns dom rätteligen ha fullföljts till arbetsdomstolen. HovR:ns dom skall därför undanröjas och målet överlämnas till arbetsdomstolen.

Enligt grunderna för 18 kap 15 § 3 st RB bör det ankomma på arbetsdomstolen att i samband med målet efter dess upptagande pröva frågan om hittills uppkomna rättegångskostnader icke blott i HD utan även i HovR:n.

Slut. Med undanröjande av HovR:ns dom överlämnar HD med stöd av 2 kap 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister målet till arbetsdomstolen.

Det ankommer på arbetsdomstolen att i samband med målet efter dess upptagande pröva frågan om hittills uppkomna rättegångskostnader i HD och i HovR:n.

HD (JustR:n Hesser, Sven Nyman, Vängby, referent, Gregow och Magnusson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.