Högsta Domstolen referat NJA 1984 s. 692 (NJA 1984:124)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1984 s. 692 (NJA 1984:124)
Målnummer
T138-84
Avgörandedatum
1984-09-27
Rubrik
Dispensmål. Sedan talan fullföljts mot hovrätts mellandom, har rättshjälpskostnader uppkommit för revisionskäranden och har revisionssvaranden yrkat ersättning för rättegångskostnader. När ansökan om prövningstillstånd avslagits, har till HovR:n hänskjutits att efter målets återupptagande pröva frågan om skyldighet för part att utge ersättning för motparts rättegångskostnad i HD eller kostnad för motparts allmänna rättshjälp.
Rättsfall
•  NJA 1965 s. 171
•  NJA 1977 s. 743

(Jfr 1965 s 171 och 1977 s 743)

Ingenjören J.G. yrkade efter stämning å civilingenjören B.H. vid Uddevalla TR förpliktande för B.H. att utge 28 414 kr jämte ränta såsom ersättning för skada och förlust på grund av sammanstötning mellan av J.G. och B.H. förda segelbåtar. B.H. bestred käromålet.

TR:n biföll i dom d 14 febr 1983 käromålet. B.H. förpliktades att ersätta J.G. för rättegångskostnader och att till staten betala kostnad för J.G:s rättshjälp.

B.H. fullföljde talan i HovR:n för Västra Sverige och yrkade ogillande av J.G:s talan. Han yrkade ersättning för rättegångskostnader i HovR:n.

Som grund för sin talan i HovR:n åberopade B.H. i första hand att den påstådda fordringen var preskriberad.

HovR:n upptog frågan om preskription till avgörande genom mellandom.

I mellandom d 5 mars 1984 anförde HovR:n: HovR:n förklarar att J.G:s skadeståndsfordran är preskriberad enligt 347 § 1 st 3 sjölagen.

Målet i övrigt skall vila tills dess laga kraft ägande dom föreligger i preskriptionsfrågan.

J.G. sökte revision och yrkade undanröjande av HovR:ns dom. B.H. bestred ändring och yrkade ersättning för rättegångskostnader i HD.

HD (JustR:n Holmberg, Vängby och Magnusson) fattade följande beslut: HD finner ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav HovR:ns mellandom skall stå fast.

För det biträde advokaten R.J. lämnat J.G. i HD fastställs ersättning enligt rättshjälpslagen till 1 380 kr, avseende arbete.

HD fastställer rättshjälpsavgiften för J.G. till 2 050 kr.

Det åligger HovR:n att efter målets återupptagande pröva frågan om skyldighet för part att utge ersättning för motparts rättegångskostnad i HD eller kostnad för motparts allmänna rättshjälp.