Högsta Domstolen referat NJA 1985 s. 235 (NJA 1985:36)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1985 s. 235 (NJA 1985:36)
Målnummer
Ö53-85
Domsnummer
SÖ209-85
Avgörandedatum
1985-03-28
Rubrik
Sedan den misstänkte till HD fullföljt talan mot ett beslut om reseförbud, har TR:n i ett nytt beslut förklarat att reseförbudet skall bestå. Eftersom sistnämnda beslut har ersatt det överklagade beslutet, har besvären inte föranlett någon åtgärd.
Rättsfall
NJA 1953 s. 460

(Jfr 1953 s 460)

P.W., mot vilken förundersökning inletts, var misstänkt för grovt valutabrott, grovt skattebedrägeri och medhjälp till skattebedrägeri och hade av Malmö TR meddelats reseförbud, vilket av TR:n omprövades d 22 okt 1984, varvid TR:n beslöt att reseförbudet skulle bestå samtidigt som tiden för väckande av åtal förlängdes till d 1 febr 1985.

P.W. anförde i HovR:n över Skåne och Blekinge besvär över TR:ns beslut d 22 okt 1984, och HovR:n förklarade i beslut d 21 dec 1984 att reseförbudet skulle bestå.

P.W. anförde besvär i HD och yrkade att reseförbudet måtte hävas.

Det upplystes i HD att P.W. i anledning av en ny framställning av åklagaren om förlängning av tiden för väckande av åtal på nytt hemställt att reseförbudet måtte hävas och att TR:n i beslut d 27 febr 1985 förklarat att reseförbudet skulle bestå.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Lindgren, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Av handlingarna i målet framgår att P.W. – med anledning av en framställning av åklagaren om förlängning av den tid inom vilken åtal skall väckas – hemställt att TR:n måtte häva reseförbudet samt att TR:n i beslut d 27 febr 1985 förklarat att reseförbudet skall bestå. Eftersom TR:ns beslut i fråga om reseförbudet har ersatt det överklagade beslutet, föranleder besvären ingen åtgärd av HD.

HD (JustR:n Persson, Ehrner, Broomé, Gad och Beckman, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.