Högsta Domstolen referat NJA 1985 s. 438 (NJA 1985:73)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1985 s. 438 (NJA 1985:73)
Målnummer
Ö1770-84
Domsnummer
SÖ294-85
Avgörandedatum
1985-06-04
Rubrik
Sedan TR på yrkande av part, som åtnjöt allmän rättshjälp, entledigat för parten förordnat biträde men ej bifallit partens yrkande om förordnande av annat biträde, biföll HovR:n av parten i den delen anförda besvär och förordnade nytt biträde enligt partens önskan. Av domstolsverket anförda besvär över HovR:ns beslut har avvisats på den grunden att beslutet är att anse som beslut i en till HovR:n fullföljd fråga som avses i 49 kap 4 § 1 st 7 RB, mot vilket enligt 54 kap 8 § RB talan inte får föras.
Lagrum
•  49 kap. 4 § 1 st. 7 rättegångsbalken (1942:740)
•  54 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 1984 s. 550

(Jfr 1984 s 550)

I ett vid Borås TR anhängigt mål om äkenskapsskillnad m m yrkade M.V., som i målet åtnjöt allmän rättshjälp med advokaten S.W. som biträde, i första hand att juristen X.X. skulle förordnas som biträde i S.W:s ställe och i andra hand att S.W. skulle entledigas från sitt uppdrag. S.W. förklarade sig inte ha något att erinra mot att bli entledigad.

Genom beslut d 2 juli 1984 avslog TR:n M.V:s förstahandsyrkande om byte av biträde samt biföll hans andrahandsyrkande och entledigade S.W. från uppdraget som biträde.

Efter besvär av M.V. fann HovR:n för Västra Sverige i beslut d 19 sept 1984 att särskilda skäl för byte av biträde förelåg och förordnade genom beslut d 30 okt 1984 X.X. som biträde åt M.V..

Domstolsverket anförde besvär i HD och yrkade att HD med ändring av HovR:ns beslut måtte lämna M.V:s begäran om förordnande för X.X. utan bifall. Verket gjorde därvid gällande att bestämmelsen i 54 kap 8 § RB ej utgjorde hinder mot fullföljd av talan mot HovR:ns beslut, eftersom TR:n inte prövat frågan om X.X:s lämplighet som rättshjälpsbiträde.

Föredraganden, RevSekr Orton, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: HovR:ns beslut att förordna X.X. som biträde är att anse som ett beslut i en till HovR:n fullföljd fråga som avses i 49 kap 4 § 1 st 7 RB. Mot sådant beslut får enligt 54 kap 8 § RB talan inte föras. HD avvisar därför domstolsverkets talan.

HD (JustR:n Höglund, Palm, Ehrner, referent, Magnusson och Beckman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.