Högsta Domstolen referat NJA 1986 s. 482 (NJA 1986:80)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1986 s. 482 (NJA 1986:80)
Målnummer
Ö24-85
Domsnummer
SÖ492-86
Avgörandedatum
1986-09-12
Rubrik
Sedan köp av fast egendom genom dom förklarats ogiltigt, har återvinning av stämpelskatt medgivits i fall då den tidigare meddelade lagfarten inte undanröjts i domen men väl till följd därav. 42 § 1 mom b stämpelskattelagen (1964:308) samt 19 kap 20 § 2 st JB.
Lagrum
•  42 § 1 mom. b stämpelskattelagen (1964:308)
•  10 kap. 20 § 2 st. jordabalken (1970:994)

Genom köpekontrakt, dagtecknat d 1 febr 1983, förvärvade H.B. fastigheten Hudiksvall Delsbo-Myra 12:3. Köpeskillingen uppgick enligt köpekontraktet till 250 000 kr. Den 25 mars 1983 beviljade inskrivningsmyndigheten i Hudiksvalls domsaga H.B. lagfart på fastigheten varvid stämpelskatten fastställdes till 3 750 kr.

H.B. väckte därefter talan mot säljarna av fastigheten med yrkande att köpet måtte ogiltigförklaras enär köpekontraktet inte uppfyllde formföreskrifterna i 4 kap 1 § JB. H.B. gjorde gällande att den verkliga köpeskillingen uppgick till 300 000 kr. I dom d 28 okt 1983 ogiltigförklarade Hudiksvalls TR H.B:s köp av fastigheten. Domen innefattade inte något förordnande i fråga om den H.B. beviljade lagfarten.

Sedan domen vunnit laga kraft avförde inskrivningsmyndigheten H.B:s lagfart på fastigheten.

Genom köpebrev, dagtecknat d 13 nov 1983, förvärvade H.B. den aktuella fastigheten för en köpeskilling om 300 000 kr. H.B. beviljades åter lagfart på fastigheten – d 17 nov 1983 – varvid stämpelskatt fastställdes på grundval av den i köpebrevet angivna köpeskillingen.

Inskrivningsmyndigheten i Hudiksvalls domsaga beviljade i beslut d 24 nov 1983 H.B. återvinning av den stämpelskatt som fastställts i samband med lagfarten d 25 mars 1983. I förteckning över återvinningsärenden angavs som tillämpligt lagrum 42 § 1 mom b) stämpelskattelagen med anteckning att lagfarten undanröjts genom dom.

Kammarkollegiet anförde besvär i HovR:n för Nedre Norrland och yrkade, att inskrivningsmyndighetens beslut d 24 nov 1983 måtte upphävas och H.B. förpliktas återbära vad han vunnit. Till stöd för sin talan anförde kollegiet att lagfarten inte undanröjts genom dom samt att inte heller annan grund för återvinning visats föreligga.

H.B. bestred bifall till besvären. Han anförde att hans lagfart undanröjts på grund av dom.

HovR:n (hovrättsråden Olsson, Hegrelius Jonson, referent, och Björneke) anförde i beslut d 6 dec 1984:

Skäl. Enär den för H.B. beviljade lagfarten inte undanröjts genom dom kan återvinning av stämpelskatten enligt 42 § 1 mom b) stämpelskattelagen (1964:308) i dess före d 1 juli 1984 gällande lydelse inte lagligen ifrågakomma. Ej heller har visats att rätt till återvinning av skatten föreligger på annan grund. Ansökningen om återvinning skall således lämnas utan bifall. Om skyldighet att inbetala vad som kan utestå obetalt av den fastställda skatten skall vad i allmänhet gäller om erläggande av stämpelskatt tillämpas.

HovR:ns avgörande. Med upphävande av inskrivningsmyndighetens beslut lämnar HovR:n ansökningen om återvinning av stämpelskatt utan bifall.

H.B. (ombud jur kand B.M.) anförde besvär och yrkade att HD med upphävande av HovR:ns beslut måtte fastställa inskrivningsmyndighetens beslut.

Kammarkollegiet bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Wahlberg, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut:

Skäl. Hudiksvalls TR ogiltigförklarade i dom d 28 okt 1983 H.B:s köp av fastigheten Hudiksvall Delsbo-Myra 12:3. Till följd av denna dom har den för H.B. på grund av samma köp meddelade lagfarten sedermera "avförts" i fastighetsboken. Erforderliga förutsättningar enligt 42 § 1 mom b stämpelskattelagen (1964:308) för återvinning av den aktuella stämpelskatten får därmed anses föreligga.

HD:s avgörande. Med upphävande av HovR:ns beslut fastställer HD inskrivningsmyndighetens beslut.

HD (JustR:n Sven Nyman, Vängby, Bengtsson, Jermsten, referent, och Magnusson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.