Högsta Domstolen referat NJA 1987 s. 619 (NJA 1987:103)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1987 s. 619 (NJA 1987:103)
Målnummer
Ö1683-85
Domsnummer
SÖ442-87
Avgörandedatum
1987-09-15
Rubrik
Vid tillämpning av regeln i 13 kap 4 § 1 st 4 aktiebolagslagen om tvångslikvidation har för likvidationsgrundens upphörande enligt 2 st i samma § den tidpunkt då bolagets årsredovisning sänts in till patent- och registreringsverket ansetts vara avgörande (jfr 11 kap 3 § 2 st aktiebolagslagen).
Lagrum
•  11 kap. 3 § 2 st. aktiebolagslagen (1975:1385)
•  13 kap. 4 § 1 st. aktiebolagslagen (1975:1385)
•  13 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (1975:1385)
Rättsfall
NJA 1979 s. 655

Efter anmälan av patent- och registreringsverket förordnade Göteborgs TR genom beslut d 8 maj 1985 att Fastighetsaktiebolaget Linnéplatsen skulle träda i likvidation enligt 13 kap 4 § 1 st 4 aktiebolagslagen. Sedan bolaget anfört besvär över beslutet, lämnade HovR:n för  Västra Sverige besvären utan bifall genom beslut d 27 aug 1985, enär bolaget inte styrkt att årsredovisning för något av de senaste två räkenskapsåren sänts in till patent- och registreringsverket före TR:ns beslut. HovR:ns beslut vann laga kraft.

Bolaget (ombud advokaten B.B.) ansökte om resning och yrkade att likvidationsbeslutet skulle upphävas.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Graffman, hemställde i betänkande om följande beslut: Som grund för sin resningsansökan har bolaget åberopat bl a att kallelse på bolaget till förhandling inför TR:n delgetts en person vid namn S.K. d 13 mars 1985 ehuru denne d 26 april 1984 avträtt ur bolagets styrelse.

Enligt protokoll från ordinarie bolagsstämma d 26 april 1984 ingick S.K. inte i den nya styrelse som valdes vid stämman. Bolaget får anses ha påstått att uppgift om dennas sammansättning sänts in till patent- och registreringsverket i aug 1984. Emellertid utvisar registreringsbevis utfärdat d 21 maj 1985 att S.K. alltjämt var ledamot av bolagets styrelse. Något stöd för påståendet att uppgift om styrelsens nya sammansättning ingetts till patent- och registreringsverket har ej anförts. Vid angivna förhållanden kan det inte anses tillförlitligen visat att styrelsens sammansättning vid delgivningstillfället ändrats så att S.K., som i sin egenskap av styrelseledamot är behörig att ta emot delgivning för bolagets räkning, saknade denna behörighet (jfr NJA 1979 s 655). På grund härav och då bolaget inte heller i övrigt förebragt omständighet av beskaffenhet att föranleda resning lämnar HD ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Höglund, Sven Nyman, Bengtsson, Magnusson och Nyström, referent) fattade följande slutliga beslut: Som grund för sin resningsansökan har bolaget åberopat i första hand att berörda årsredovisningar sänts in till patent- och registreringsverket i dec 1983 och i aug 1984. I andra hand har bolaget anfört, att handlingarna i allt fall insänts på nytt d 8 maj 1985 eller samma dag som TR:n meddelade beslut om likvidation. Slutligen har bolaget invänt, att kallelse å bolaget till förhandling inför TR:n sistnämnda dag inte delgivits med behörig firmatecknare utan d 13 mars 1985 delgivits med en person vid namn S.K., vilken då varken var firmatecknare eller tillhörde bolagets styrelse.

Bolaget har till stöd för den i första hand angivna grunden åberopat dels koncept till två likalydande styrelse- och revisorsförteckningar för bolaget, daterade den ena d 1 dec 1983 och den andra d 15 aug 1984, dels kopior av två likalydande missivskrivelser till patent- och registreringsverket, undertecknade nyssnämnda dagar av bolagets styrelseledamot och verkställande direktör L.A. samt innehållande bl a att denne intygar att "en med denna likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på ord. bolagsstämma". Genom de sålunda åberopade handlingarna kan bolaget ej anses ha styrkt att bolaget sänt in årsredovisning för någotdera av de båda ifrågavarande räkenskapsåren innan patent- och registreringsverket gjorde sin anmälan till TR:n.

I fråga om den i andra hand åberopade grunden har bolaget inte gjort gällande, att årsredovisningshandlingarna skulle ha kommit in till patent- och registreringsverket innan TR:n meddelade sitt beslut om likvidation. Bolagets påstående, att handlingarna sänts in dessförinnan, vinner visst stöd av att patent- och registreringsverket i yttrande d 27 juni 1985 till HovR:n upplyst, att bolaget d 10 maj 1985 inkommit med årsredovisningar för åren 1982 och 1983. Det är emellertid inte styrkt att handlingarna sänts in före TR:ns likvidationsbeslut. Omständighet som enligt 13 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen medför att likvidationsgrunden upphört föreligger sålunda inte.

Vad slutligen angår delgivningen utvisar visserligen företett protokoll från ordinarie bolagsstämma d 26 april 1984 att S.K. inte ingick i den nya styrelse som valdes vid stämman. Emellertid var enligt registreringsbevis utfärdat d 21 maj 1985 S.K. då alltjämt ledamot av bolagets styrelse. Vid angivna förhållande kan inte annat anses visat än att S.K. vid delgivningstillfället var i egenskap av styrelseledamot behörig att ta emot delgivning för bolagets räkning (jfr NJA 1979 s 655).

På grund av det anförda lämnar HD resningsansökningen utan bifall.