Högsta Domstolen referat NJA 1988 s. 518 (NJA 1988:91)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1988 s. 518 (NJA 1988:91)
Målnummer
Ö1205-88
Domsnummer
SÖ593-88
Avgörandedatum
1988-10-25
Rubrik
Tilltalad, som dömts till fängelse och avgett nöjdförklaring, har sökt återställande av försutten tid för fullföljande av talan mot domen under åberopande av att han i samband med nöjdförklaringen erhöll vilseledande besked om domens innehåll såvitt avsåg förverkande av villkorligt medgiven frihet. Med hänsyn till beskedet och bl a också till att förverkandetiden inte tydligt framgick av domen har ansökningen bifallits.

Hallsbergs TR dömde d 28 juni 1988 J.S. för misshandel m m till fängelse 6 månader, från vilket straff skulle avräknas 18 dagar för frihetsberövande. Där jämte förklarades villkorligt medgiven frihet förverkad. J.S. avgav nöjdförklaring d 1 juli 1988.

J.S. anhöll i en d 4 aug 1988 till HD inkommen ansökan om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot domen.

Han hemställde också att HD förordnade offentlig försvarare för honom i brottmålet.

Riksåklagaren bestred bifall till ansökningen.

Till stöd för sin ansökan om återställande av försutten tid anförde J.S. att han när nöjdförklaringen avgavs hade upplysts av häktesföreståndaren om att domen omfattade, förutom fängelse 6 månader, en förverkandetid av 4 månader 15 dagar, samt att han, om han fått klart för sig att också en tid av 7 månader 12 dagar innefattades, i stället skulle ha överklagat domen.

Föredraganden, RevSekr Lundgren, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Av utredningen framgår att J.S. erhöll kopia av domen innan nöjdförklaring avgavs. Även om J.S. såsom han hävdat, ej avgivit en giltig nöjdförklaring, kan han vid angivet förhållande ej anses ha visat laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns dom. HD avslår därför ansökningen om återställande av försutten tid.

HD  (JustR:n Höglund, Palm, referent, Rydin, Gregow  och Gad) fattade följande slutliga beslut: Av handlingarna framgår följande.

TR:ns dom innehåller i domslutet vid rubriken "Förordnande angående tidigare ådömd påföljd" en förklaring att villkorligt medgiven frihet skall vara helt förverkad. Den upptar i anslutning härtill en anteckning om datum, domstolens namn och domsnummer för tre tidigare meddelade straffdomar mot J.S. Av domskälen framgår att  J.S. d 7 okt 1987 villkorligt frigetts från det först utdömda straffet med en straffåterstod om 1 år 1 månad 12 dagar,  att vid det andra domstillfället strafftiden utmätts till 2 månader och villkorligt medgiven frihet till en tid av 6 månader förklarats förverkad samt att enligt den tredje domen J.S. dömts till fängelse 1 månad. Det anges därefter att J.S. "frigavs villkorligt 18.4.1988 med en återstående strafftid om fyra månader femton dagar", att prövotiden utgår d 18 april 1989 samt att de nya brotten förskyller fängelse och begåtts under prövotid, "varför villkorligt medgiven frihet skall förklaras förverkad". Tiden för talan mot domen gick ut d 19 juli 1988.

J.S var närvarande när domen avkunnades d 28 juni 1988. Enligt anteckning på dagboksbladet expedierades domen till parterna d 29 juni 1988.

Nöjdförklaringen skedde d 1 juli 1988 genom påskrift i en därför avsedd stämpel på ett domsbevis, dagtecknat d 28 juni 1988. Beviset innehöll en anteckning om förverkad villkorligt medgiven frihet motsvarande den i domslutet. På nu företedda kopior av domsbeviset har vid uppgiften ådömd brottspåföljd fängelse 6 månader tillagts " fv. vf 4 mån 15 dag-18 dag". Också i stämpeln, liksom i en av häktesföreståndaren d 1 juli 1988 undertecknad nöjdförklaringsuppgift och i ett strafftidsbeslut av kriminalvårdsstyrelsen d 12 juli 1988 anges, förutom påföljden fängelse 6 månader, att villkorligt medgiven frihet förverkats till en tid av 4 månader 15 dagar.

Ett nytt strafftidsbeslut, meddelat av kriminalvårdsstyrelsen d 28 juli 1988 – dvs sedan fullföljdstiden gått ut – har enligt påskrift ersatt beslutet d 12 juli och upptar som förverkad villkorligt medgiven frihet en tid av 11 månader 27 dagar.

Förhållandet att förverkandeförklaringen i domen d 28 juni 1988 avsåg mer än den i domskälen uttryckligen angivna tiden 4 månader 15 dagar kan inte anses framgå tydligt av domen. Av skrivelser till riksåklagaren från TR:ns ordförande, åklagaren och den offentlige försvararen i målet framgår, att vid domens avkunnande den längre förverkandetiden inte nämndes. Försvararen har uppgivit att enligt vad han kan erinra sig det vid huvudförhandlingen aldrig var fråga om förverkande av annan tid än 4 månader 15 dagar och att han, om han insett att förverkandet avsåg längre tid, förmodligen skulle ha rekommenderat J.S. att överklaga domen.

Det vilseledande besked om förverkandeförklaringens innehåll som J.S. fick av häktesföreståndaren vid nöjdförklaringen bör, med hänsyn till vad här förut upptagits, medföra att nöjdförklaringen inte betraktas som bindande för honom.

J.S. kan inte anses ha haft anledning att efter nöjdförklaringen forska mer i fråga om förverkandetiden. Det finns heller ingenting som tyder på att han under den återstående fullföljdstiden eljest fått veta att beskedet i samband med nöjdförklaringen var felaktigt. Med hänsyn till dessa omständigheter har J.S. haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga domen. Förfallet har såvitt framkommit inte upphört förrän det korrekta strafftidsbeslutet av d 28 juli visats upp för honom.

HD bifaller jämlikt 58 kap 11 § RB ansökningen om återställande av försutten tid och föreskriver att Juoni S får inom tre veckor från dagen för HD:s beslut fullfölja talan mot TR:ns dom d 28 juni 1988.

Det i brottmålet meddelade förordnandet om offentlig försvarare blir genom beslutet om fullföljdstidens återställande på nytt gällande. J.S:s begäran om förordnande av offentlig försvarare lämnas därför utan åtgärd.