Högsta Domstolen referat NJA 1988 s. 541 (NJA 1988:99)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1988 s. 541 (NJA 1988:99)
Målnummer
Ö1625-88
Domsnummer
SÖ649-88
Avgörandedatum
1988-11-16
Rubrik
Talan om fastställelse till betalning ur egendom som omfattas av företagshypotek har ansetts vara av beskaffenhet att kunna föranleda kvarstad enligt 15 kap 1 § RB.
Lagrum
15 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)

Första Sparbanken yrkade efter stämning å Arabiska Video- och Bokhandel Aktiebolag vid Stockholms TR, att ett till banken pantförskrivet företagshypotek om 450 000 kr beviljat med bästa rätt i Arabiska Bokhandeln Handelsbolag måtte fastställas till betalning ur egendom som svarar mot företagshypoteket. Banken yrkade även att kvarstad skulle läggas på så mycket av aktiebolagets egendom att bankens fordran gentemot handelsbolaget om 394 843 kr 50 öre per d 24 okt 1988 kunde bli täckt vid utmätning. Banken gjorde gällande att fara förelåg i dröjsmål.

TR:n (rådmannen  Holmgren) anförde i beslut d 25 okt 1988: Väl får banken anses ha sannolika skäl för att den har en fordran på svarandebolaget. Tillräckliga skäl att förordna om kvarstad utan svarandens hörande har dock ej anförts. Bankens yrkande om kvarstad omedelbart lämnas därför utan bifall.

I målet skall stämning utfärdas samt svaranden beredas tillfälle yttra sig över bankens kvarstadsyrkande.

Banken anförde besvär i Svea HovR och yrkade att HovR:n måtte förordna om interimistisk kvarstad.

HovR:n (hovrättslagmannen  Sanmark, hovrättsrådet Palmgren och adj led  Lambertz, referent) anförde i beslut d 2 nov 1988: Banken har yrkat att ett till banken pantförskrivet företagshypotek, beviljat i handelsbolaget, skall "fastställas till betalning av egendom som svarar mot företagshypoteket". Banken har sålunda väckt en fastställelsetalan. En kvarstad kan under sådana förhållanden inte komma i fråga. HovR:n lämnar därför bankens yrkande utan bifall.

Banken (ombud bankjuristen H.J.) anförde besvär och yrkade att HD, med ändring av HovR:ns beslut, måtte förordna om kvarstad, jämväl interimistiskt.

Föredraganden, RevSekr  Hedström, hemställde i betänkande om följande beslut:  Skäl. Enligt 2 kap 3 § lagen (1984:649) om företagshypotek gäller vid överlåtelse av intecknad verksamhet då i överlåtelsen ingår egendom som omfattas av företagshypotek att hypoteket i denna egendom blir gällande hos förvärvaren. En borgenär som har företagshypotek till säkerhet för sin fordran har enligt 2 kap 7 § samma lag rätt att söka betalning ur egendom som omfattas av hypoteket trots att hans fordran inte är förfallen till betalning bl a om den intecknade verksamheten eller en väsentlig del därav överlåts.

Första Sparbanken som gjort gällande att handelsbolaget d 1 jan 1988 utan bankens medgivande överlåtit hela rörelsen till ett nybildat bolag, Arabiska Video- och Bokhandel Aktiebolag, har väckt talan mot aktiebolaget med yrkande "att ett till banken pantförskrivet företagshypotek om 450 000 kr, jämte ränta enligt lag, beviljat med bästa rätt i Arabiska Bokhandeln HB, måtte fastställas till betalning av egendom som sålunda svarar mot företagshypoteket". Företagshypoteket är pantförskrivet i all bolagets verksamhet i hela riket.

Banken har tillika begärt förordnande om kvarstad på så mycket av motpartens egendom att bankens fordran gentemot handelsbolaget om 394 843 kr 50 öre per d 24 okt 1988 kan antas bli täckt vid utmätning. På grund av att egendomen för närvarande säljs ut av aktiebolaget och banken därigenom vållas en kontinuerlig minskning av säkerhetsmassan samt det enligt bankens mening finns betydande risk att verksamheten överlåts på nytt med konsekvens att bankens förföljelserätt utsläcks har banken hävdat att det föreligger fara i dröjsmål och att kvarstad omedelbart bör beviljas att gälla till dess annat förordnas.

Talan innebär i huvudsaken att banken söker betalning ur egendom som omfattas av bankens innehav av företagshypotek. Talan av detta slag måste anses vara en fullgörelsetalan. Kvarstad kan följaktligen förordnas i enlighet med bestämmelserna i 15 kap 1 § RB.

Första Sparbanken som således har ett fordringsanspråk på aktiebolaget får anses ha visat sannolika skäl för sin talan om rätt till betalning ur den från handelsbolaget härrörande och av bankens företagshypotek omfattade egendomen som numera tillhör aktiebolaget. Det kan skäligen befaras att aktiebolaget förfogar över egendomen till skada för banken. Enär fara är i dröjsmål förordnar HD, som uppfattar bankens talan härstädes som avseende omedelbar kvarstad, om sådan.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut förordnar HD, för tiden till dess annat förordnas i målet, om kvarstad på så mycket av den Arabiska Video- och Bokhandel Aktiebolag tillhöriga egendom som härrör från handelsbolaget och omfattas av bankens företagshypotek att bankens fordran om 394 843 kr 50 öre kan antas bli täckt vid utmätning.

HD (JustR:n Höglund, Rydin,  Gad, Svensson, referent, och Danelius) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Bankens yrkande om kvarstad upptas av HD till prövning endast såvitt det avser åtgärd enligt 15 kap 5 § 3 st andra meningen RB.

Den av banken vid TR:n väckta talan i själva saken går ut på fastställelse till betalning ur egendom, som omfattas av företagshypotek, och är därmed av beskaffenhet att kunna föranleda kvarstad enligt 15 kap 1 § RB.

Banken har visat sannolika skäl för sin talan och det kan skäligen befaras att aktiebolaget förfar på sådant sätt med egendom som omfattas av bankens företagshypotek att bankens fordran inte kan bli täckt. Fara i dröjsmål får anses föreligga. Den sökta kvarstaden bör därför enligt 15 kap 5 § 3 st andra meningen RB beviljas omedelbart att gälla i egendomen till dess annat förordnas i målet.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut förordnar HD om kvarstad, till dess annat förordnas i målet, på så mycket av den aktiebolaget tillhöriga och av bankens företagshypotek omfattade egendomen att bankens fordran om 394 843 kr 50 öre kan antas bli täckt vid utmätning.