Högsta Domstolen referat NJA 1990 s. 469 (NJA 1990:74)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1990 s. 469 (NJA 1990:74)
Målnummer
T353-87
Domsnummer
DT29-90
Avgörandedatum
1990-07-30
Rubrik
Registrering av firman Silva Miljö Aktiebolag har påståtts strida mot firma- och varumärkesrätt som tillkommer SILVA (Sweden) Aktiebolag. Frågor bl a om tillämpning av den s k Kodakregeln i 6 § 2 st firmalagen och om förväxlingsbarhet med varumärke som registrerats men inte använts för varor i samma bransch som firman.
Lagrum
•  5 § firmalagen (1974:156)
•  6 § firmalagen (1974:156)
Rättsfall
NJA 1989 s. 854

(Jfr 1989 s 854)

SILVA (Sweden) Aktiebolag (i det följande benämnt Silva Sweden) fick sin firma registrerad d 17 maj 1979. Bolaget skall enligt uppgift i aktiebolagsregistret idka handels- och fabriksrörelse företrädesvis inom fritids- och trävarusektorerna samt förvalta aktier, fastigheter och patent samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Silva Miljö Aktiebolag (i det följande benämnt Silva Miljö) fick sin firma registrerad d 22 okt 1982. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillverka och försälja insektsfällor samt utöva därmed förenlig verksamhet.

Varumärket SILVA är registrerat för Silva Sweden dels d 15 nov 1946 i klass 20 och 21 för möbler och brickor såsom serveringsbrickor samt karottbrickor (nr 62049), dels d 2 april 1948 med bilden av en gran på vilken är anbragt ett band med ordet "SILVA" (nr 64184). Den sistnämnda registreringen gäller bl a följande varuslag: kemiska produkter för lantbruksändamål, plastiska massor (konstämnen) (klass 1); apparater och redskap för stall-, trädgårds- och lantbruksändamål, besprutningsapparater (klass 7); redskap för lantbruk och trädgårdsskötsel, kreatursskrapor och köksgeråd (klass 8); apparater för rening av luft (klass 11) samt husgerådsartiklar och redskap för butiks- och hushållsändamål såsom bl a sopredskap (klass 21). Ensamrätten omfattar skydd för ordet SILVA.

Silva Sweden väckte talan mot Silva Miljö vid Halmstads TR och yrkade att TR:n skulle 1. häva registreringen av firman Silva Miljö Aktiebolag, 2. fastställa att användningen av märket SILVA, ensamt eller tillsammans med annat märke, på insektsfällor eller flugfångarlim utgjorde intrång i den rätt som tillkom Silva Sweden på grund av dess firmaregistrering och dess varumärkesregistreringar nr 62049 eller 64184, 3. vid vite förbjuda Silva Miljö att använda firman SILVA i strid mot Silva Swedens firmarätt, 4. förplikta Silva Miljö att till Silva Sweden utge skadestånd för firmaintrång och varumärkesintrång med 300 000 kr samt 5. förplikta Silva Miljö att utplåna sin firma och varumärket SILVA på vara, förpackning, reklamtryck, affärshandling el dyl, eller ändra firman och/eller märket så att missbruk därav ej kunde ske.

Silva Miljö bestred käromålet.

Till utveckling av sin talan anförde Silva Sweden: Bolaget har sedan 1930-talet marknadsfört Silvakompassen. Varumärket SILVA användes redan från början av verksamheten. Genom registreringen d 17 maj 1979 kom ordet SILVA att ingå även i bolagets firma. Silva Sweden är sedan länge den helt dominerande kompasstillverkaren i Europa. Bolaget har därtill en världsledande ställning i fråga om såväl tekniskt kunnande som antal producerade kompasser. F n tillverkas ca 1,3 milj kompasser per år, varav omkring 20 % säljs på den svenska marknaden. Export sker till 78 länder. Sortimentet omfattar både land- och sjökompasser för militärt och civilt bruk. Bolaget marknadsför också andra produkter med samma varumärke såsom elektroniska mätinstrument, ekolod samt vind- och höjdmätare. Vidare säljer bolaget sportkläder och andra liknande artiklar. – Silva Miljö tillverkar och säljer insektsfällor-flugfällor under märket SILVA. Verksamheten påbörjades våren 1982. Registreringen 1982 av firman Silva Miljö Aktiebolag strider mot den firmarätt som Silva Sweden har sedan 1979. Firmorna är förväxlingsbara med hänsyn till bl a att bägge innehåller det helt dominerande ordet SILVA. Övriga ord är utan någon särprägel. Vidare föreligger s k branschlikhet. Silva Sweden driver verksamhet inom bl a fri tids- och skogssektorn. Den insektsbekämpning som hör till verksamhetsområdet för Silva Miljö kan hänföras till både fritids- och skogssektorn. Företagens produkter riktar sig vidare till delvis samma kundkrets. Föreligger inte branschlikhet åberopar Silva Sweden att förväxlingsbarhet uppkommit enligt 6 § 2 st 1 firmalagen, vilken motsvarar den s k Kodakdoktrinen. Såväl firman som kännetecknet SILVA är således synnerligen starkt inarbetade och kända inom vida kretsar av allmänheten här i riket. Användningen av firman Silva Miljö Aktiebolag och av kännetecknet SILVA för flugfällan innebär ett otillbörligt utnyttjande av Silva Swedens goodwill. Allmänheten blir vilseledd och har i praktiken också förväxlat kännetecknen. Silva Sweden har således sedan sommaren 1983 blivit kontaktat av olika personer som varit intresserade av flugfällan SILVA. Silva Sweden gör vidare gällande att Silva Miljö gjort sig skyldigt till varumärkesintrång genom att använda sin firma och kännetecknet SILVA på flugfällan. Denna tillhör samma slags varor som är skyddade genom varumärkesregistreringarna, framförallt nr 64184. I andra hand åberopar Silva Sweden att Kodakskydd uppkommit i fråga om varumärket SILVA. – Det finns inte någon närmare utredning om den skada som Silva Miljö genom sin verksamhet tillfogat Silva Sweden. Artiklar och annonser om flugfällan har förekommit i ett stort antal tidningar, vilket minskat särskiljningsförmågan för det registrerade varumärket SILVA. – Det kan tilläggas att Silva Miljö försökt att få varumärket SILVA registrerat i klass 5 för flugfångarlim. Patentverket har emellertid inte bifallit ansökningen.

Silva Miljö anförde som grund för sitt bestridande av käromålet: Bolaget ägs av Å.S., som sedan 20 år tillbaka är verksam som konstruktör och uppfinnare. 1981 lyckades Å.S. få fram ett gift fritt fluglim. Han inledde samarbete med Arla och Försvarets forskningsanstalt (FOA). Limmet testades i ladugårdar och fungerade utmärkt. Tillverkning av lim och flugpapper med hållare påbörjades 1982. Å.S. insåg att han behövde bilda ett särskilt bolag för denna verksamhet. Firman blev Silva Miljö Aktiebolag, där ordet "Silva" är de första fem bokstäverna i namnet Silvandersson. Tillverkningen och försäljningen av flugfällan gick bra. Omsättningen uppgick 1983 till 4,3 milj kr och 1984 till 9,5 milj kr. Ca 2/3 av produktionen säljs utomlands. Av de flugfällor som säljs inom Sverige gårca 80 % till lantbruket. Resten används av t ex bagerier, mejerier och hönserier. – Silva Miljö bestrider att dess firma kan förväxlas med SILVA (Sweden) Aktiebolag. Firmorna skall ses i sin helhet. Ordet "Silva" betyder skog på latin och är ett allmänt begrepp. Vidare är "Silva" ett vanligt spanskt efternamn. Någon branschlikhet föreligger inte. Silva Miljö säljer inte sin flugfälla till personer inom fritids- eller skogssektorn. Flugfällan distribueras i huvudsak genom förmedling av Arla eller Lantmännen. Vidare kan något Kodakskydd inte komma i fråga. Silvakompassen nyttjas av orienterare, men är inte känd inom vida kretsar av allmänheten. Användningen av kännetecknet SILVA innebär inte heller något otillbörligt utnyttjande av den goodwill som tillkommer Silva Sweden eller dess registrerade varumärke. Silva Miljö använder kännetecknet SILVA såsom ett bildmärke. I märket ingår alltid en fluga. Flugfällan tillhör slutligen inte de slags varor för vilka Silva Sweden registrerat varumärket SILVA. Någon förväxling kan därför inte ske.

TR:n (lagmannen Ljunggren, rådmannen Inger och tingsfiskalen Krantz) anförde i dom d 7 juni 1985:

Domskäl. Silva Sweden har åberopat förhör med ekonomidirektören Å.U.. Denne har uppgivit: Silvakompassen skapades i början av 1930-talet av bröderna X., B. och A.K.. Dessa tillhörde den dåtida svenska eliten av orienterare. Tillsammans med instrumentmakaren G.T. utvecklade de en kompass av mycket hög kvalité. Konstruktionen var unik bl a genom att kompasshuset var fyllt med vätska för att dämpa kompassnålens rörelser. Orienteringssporten gick starkt framåt under 1930-talet och har sedan dess blivit en folkrörelse. Silvakompassen kom att bli världsledande. Den säljs till 78 länder. En mycket stor marknad utgörs av den militära sektorn. Varje svensk soldat har således haft en Silvakompass. Kompassen används också av jägare och friluftsmänniskor. På den marina sidan är Silva ett av de fyra största märkena i världen. Förutom Silvakompassen marknadsför Silva Sweden mätare för vind, fart och djup. Bolaget säljer även olika tillbehör såsom skor och kläder. Bara tillbehörssidan omsätter ca 20 milj kr per år. Varumärket SILVA används endast på varor av mycket hög kvalité för att värna om den goodwill som märket åtnjuter.

Å.S. har såsom ställföreträdare för Silva Miljö uppgivit: Flugfällan säljs huvudsakligen till de mjölkproducerande bönderna. Dessa beställer flugfällan genom Arla. Beställningarna tas upp av de chaufförer som kör mjölkbilarna. Flugfällan kan också köpas hos Lantmännen.

Vittnesförhör har hållits med B.N., 81 år, f d ordförande i Svenska Orienteringsförbundet. N. har berättat: Han var med om att bilda orienteringsförbundet och fungerade som dess ordförande 1961-1971. Under 30 år var han även ordförande för Stockholms idrottsförbund. Vidare har han i ca 20 år varit ledamot av riksidrottsstyrelsen. – Silvakompassen utvecklades av bröderna Kjellström på 1930-talet. Orienteringssporten spred sig som en löpeld och SILVA blev ett begrepp bland allt friluftsfolk. Redan 1939 användes kompassen av svenska armén. Silvakompassen förekommer nu över hela världen. I Japan uppfattas SILVA som synonymt med ordet kompass. Till Svenska Orienteringsförbundet hör omkring 1 000 klubbar. Dessa omfattar ca 80 000-90 000 aktiva orienterare som deltar i tävlingar. Förbundet för en ganska noggrann statistik och har kommit fram till att ca en halv miljon människor i Sverige sysslar med någon form av orientering. Enligt Nordenfelt är SILVA känt av 60- 80 % av befolkningen.

Enligt 3 § firmalagen innebär ensam rätten till en registrerad firma att annan än innehavaren ej får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken inom det område för vilket firman registrerats om det ej visas att innehavaren inte kan lida skada därav.

Firmorna SILVA (Sweden) Aktiebolag och Silva Miljö Aktiebolag är sammansatta av flera ord och skiljer sig från varandra genom att det mellersta ordet inte är samma. Detta ord är emellertid inte särskilt framträdande. Vad som främst drar till sig uppmärksamheten i de bägge firmorna är det första ordet "Silva". Detta ord har sådan stark särprägel att det uppenbarligen får karaktären av firmadominant. TR:n finner därför att en betydande likhet föreligger mellan de bägge firmorna.

I 6 § 1 st firmalagen föreskrivs att kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma eller liknande slag (s k branschlikhet).

Silva Sweden säljer Silvakompassen och andra instrument m m till vida kretsar av allmänheten. Varorna torde säljas i huvudsak genom detaljhandel och varuhus. Den flugfälla som Silva Miljö framställer används i stor utsträckning av bönder som driver mjölkproduktion och av företagare inom bl a bageribranschen. Distributionen av flugfällan skiljer sig från det sätt på vilket Silvakompassen och andra Silvainstrument säljs. Även med beaktande av utvecklingsbehovet för Silva Sweden kan det normala firmaskyddet för denna rörelse inte anses täcka den verksamhet som Silva Miljö bedriver. Enligt TR:ns mening föreligger sålunda inte någon branschlikhet.

Silva Sweden har i andra hand åberopat att firman och kännetecknet SILVA åtnjuter Kodakskydd. Genom bl a N. vittnesmål får anses styrkt att kännetecknet SILVA vilket ingår i firman SILVA (Sweden) Aktiebolag är synnerligen starkt inarbetat, vilket innebär att praktiskt taget varje person inom den krets, till vilken verksamheten riktar sig, känner till kännetecknet. Vad gäller frågan om kännetecknet är känt inom vida kretsar av allmänheten är utredningen något bristfällig. Någon undersökning av handelskammare eller annat uttalande av sakkunnig institution har således inte åberopats. Vad N. vittnat angående orienteringssportens stora spridning får emellertid godtas. Av utredningen framgår vidare att Silvakompassen fått en utbredd användning inom det militära området. Silvakompassen och övriga varor som säljs av Silva Sweden vänder sig även till andra kretsar av befolkningen. I sammanhanget skall vidare beaktas att det får anses förekomma en naturlig rörlighet inom branschen, vilket medför att firmaskyddet har lättare än varumärkesskyddet att gå över gränsen för varuslagsområdet. Utrymmet för Kodakskydd är sålunda större inom firmarätten än inom varumärkesrätten. Vid en samlad bedömning finner TR:n visat att firman SILVA (Sweden) Aktiebolag med kännetecknet SILVA är känt för en stor del av allmänheten. Svarandebolagets användning av firman Silva Miljö Aktiebolag och kännetecknet SILVA innebär mot denna bakgrund ett otillbörligt utnyttjande av den goodwill som hänför sig till SILVA (Sweden) Aktiebolag. Vid detta förhållande strider registreringen av firman Silva Miljö Aktiebolag mot den firmarätt som sedan 1979 tillkommer Silva Sweden. Registrering en av firman Silva Miljö Aktiebolag skall därför hävas. Det skall även fastställas att Silva Miljös användning av kännetecknet SILVA utgör intrång i firmarätten för Silva Sweden.

Den rätt till varumärket SILVA som Silva Sweden har enligt bl a varumärkesregistreringen 64184 innebär att annan än innehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt (4 § varumärkeslagen).

Enligt 6 § varumärkeslagen anses kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Det varumärkesskydd som Silva Sweden förvärvat genom registrering omfattar således även varor, som är likartade med dem för vilka märket har registrerats. Varumärket SILVA är registrerat för bl a kemiska produkter för lantbruksändamål, apparater och redskap för stall- och lantbruksändamål, besprutningsapparater, köksgeråd, apparater för rening av luft samt redskap för butiks- och hushållsändamål. Den flugfälla som Silva Miljö säljer under kännetecknet SILVA används huvudsakligen inom lantbruket. Såvitt gäller användningen inom bagerier m m kan den i viss mån likställas med apparater för rening av luft och redskap för butiks- och hushållsändamål. TR:n finner att flugfällan SILVA är en vara som liknar de varor för vilka Silva Sweden tidigare har förvärvat varumärkesskydd genom registrering. Silva Miljös användning av kännetecknet utgör därför varumärkesintrång. Att Silva Miljö använder kännetecknet SILVA tillsammans med en fluga föranleder inte någon annan bedömning i fråga om förväxlingsrisken.

Silva Miljö har sålunda gjort intrång i Silva Swedens rätt till näringskännetecken. Förutsättningar föreligger därför att med stöd av 15 § firmalagen vid vite förbjuda Silva Miljö att använda kännetecknet SILVA.

Silva Sweden har inte förebringat någon närmare utredning om den skada som firma- och varumärkesintrånget åstadkommit. Det får dock anses att risken för förväxling har ökat. Silva Sweden kan därför behöva vidta särskilda åtgärder i form av reklam och annonsering för att hävda rätten till kännetecknet SILVA. TR:n uppskattar skadan till ett skäligt belopp av 100 000 kr.

Silva Miljö bör vidare på grund av varumärkesintrånget åläggas att på vara, förpackning, reklamtryck, affärshandling m m utplåna varukännetecknet SILVA eller ändra det så att missbruk därav ej kan ske. Med hänsyn till förbudet för Silva Miljö att använda näringskännetecknet SILVA finns ej skäl att bifalla det särskilda yrkandet att även detta kännetecken skall tas bort eller ändras.

Domslut.

– TR:n häver registreringen av firman Silva Miljö Aktiebolag.

– TR:n fastställer att användningen av kännetecknet SILVA, ensamt eller tillsammans med annat märke, på insektsfällor eller flugfångarlim utgör intrång i den rätt som tillkommer Silva Sweden på grund av dess firmaregistrering och varumärkesregistrering 64184.

– Silva Miljö förbjuds vid vite av 100 000 kr att använda näringskännetecknet SILVA.

– Silva Miljö skall till Silva Sweden utge skadestånd för firmaintrång och varumärkesintrång med 100 000 kr.

– TR:n förpliktar Silva Miljö att på vara, förpackning, reklamtryck, affärshandling och liknande föremål utplåna sitt varukännetecken eller ändra det så att missbruk därav ej kan ske. TR:n ogillar med hänsyn till förbudet i p 3 yrkandet att näringskännetecknet SILVA på motsvarande sätt skall tas bort eller ändras.

Silva Miljö fullföljde talan i HovR:n för Västra Sverige och yrkade ogillande av Silva Swedens vid TR:n förda talan.

Silva Sweden bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Thorleif och Helin, referent, samt adj led af Klinteberg och Sandin) anförde i dom d 12 juni 1987:

Domskäl. Silva Sweden har i HovR:n åberopat samma grunder som vid TR:n. Beträffande firmaintrånget har bolaget åberopat i första hand den s k Kodakregeln i 6 § 2 st 1 firmalagen och i andra hand regeln i samma §:s 1 st.

Även Silva Miljö har i allt väsentligt åberopat samma grunder som antecknats i TR:ns dom.

Som ny skriftlig bevisning har Silva Sweden åberopat ett utlåtande av varumärkesnämnden inom Stockholms handelskammare med tillhörande sifo-undersökning till stöd för påståendet att varumärket SILVA är synnerligen starkt inarbetat i omsättningskretsen och känt inom vida kretsar av allmänheten. Silva Sweden har vidare till styrkande av påståendet om förväxlingsrisk åberopat ett brev från Götabanken till Silva Sweden av d 25 juni 1986. I anslutning till utlåtandet av handelskammaren har på Silva Swedens begäran Paul N., Svenska Orienteringsförbundet, hörts som vittne.

Silva Miljö har som ny skriftlig bevisning åberopat enkätundersökningar utförda av dels Sifo, dels Burke Marketing Research AB, till styrkande av påståendet att kännetecknet SILVA inte är synnerligen starkt inarbetat och inte heller känt inom vida kretsar av allmänheten. Silva Miljö har vidare åberopat bl a registreringsbevis utvisande att det finns ytterligare tre företag registrerade i vilkas firma ingår ordet Silva. Som ny muntlig bevisning har på Silva Miljös begäran medlemschefen vid Arla, L.L., samt revisorsassistenten H.J. hörts som vittnen till styrkande av påståendena att förväxlingsrisk inte föreligger mellan Silva Swedens och Silva Miljös firmor resp varumärken och att Silva Miljö inte på ett otillbörligt sätt utnyttjar Silva Swedens goodwill.

I utlåtandet av handelskammaren, avgivet d 11 febr 1987, redogörs sammanfattningsvis för den sifoundersökning som legat till grund för utlåtandet enligt följande:

Handelskammaren har uppdragit åt Sifo AB att undersöka i vilken utsträckning varumärket SILVA är känt inom omsättningskretsen och bland allmänheten. Undersökningen har bedrivits enligt Handelskammarens riktlinjer genom telefonintervjuer i ett riksomfattande urval av företag och allmänheten. Vid undersökningen har använts ett frågeformulär som utarbetats av Handelskammaren efter samråd med Sifo AB.

Totalt har genomförts 501 intervjuer med allmänheten under tiden 8-14 okt 1986. Vidare har genomförts 305 intervjuer med orienterare, varav 204 aktiva orienterare, dvs personer som har orienterat under de senaste 12 månaderna, samt 204 intervjuer med företag inom distributionsledet under tiden 15-22 okt 1986.

Av undersökningsresultatet framgår att 26 % av allmänheten, 81 % av de aktiva orienterarna och 74 % av samtliga orienterare förknippat SILVA med kompasser, samt att 87 % av de intervjuade inom distributionsledet förknippat SILVA med kompasser.

Handelskammaren redovisar därefter följande bedömning:

I ärenden angående inarbetning av varukännetecken uttalar sig Handelskammaren dels om det undersökta kännetecknets notoritet (notoritetsbedömning), dels om notoriteten berättigar till slutsatsen att kännetecknet är inarbetat i den mening som avses med framställningen (inarbetningsbedömning).

Vid notoritetsbedömningen utgår Handelskammaren från följande bedömningsskala:

 

föga känt       = kännedom under ca  20 %

tämligen känt   = kännedom ca 20  –  50 %

väl känt        = kännedom ca 50  –  80 %

mycket väl känt = kännedom ca 80  –  95 %

allmänt känt    = kännedom ca 95  – 100 %

Handelskammaren konstaterar att utredningen visar att SILVA, såsom varumärke för kompasser är väl känt bland orienterare och mycket väl känt inom distributionsledet samt tämligen känt bland allmänheten.

Vad härefter gäller frågan om notoriteten berättigar till slutsatsen att varumärket SILVA uppfyller de krav på inarbetning och kännedom som avses i 6 § 2 st a) varumärkeslagen konstaterar Handelskammaren att rekvisitet "synnerligen starkt inarbetat" innebär ett krav på väsentligt högre notoritet än den som fordras för inarbetningsskydd enligt 2 § varumärkeslagen. Utredningen visar att notoriteten inom distributionsledet visserligen motsvarar graden "mycket väl känt" enligt Handelskammarens bedömningsskala. SILVA får därmed anses "synnerligen starkt inarbetat" inom distributionsledet. Utredningen visar däremot också att SILVA inte uppnått denna högre grad av notoritet inom den del av omsättningskretsen som utgörs av orienterare, vilket enligt Handelskammarens mening bör tillmätas avgörande vikt vid inarbetningsbedömningen.

Handelskammaren finner alltså att utredningen berättigar till slutsatsen att SILVA ännu inte uppfyller de krav på inarbetning som avses i 6 § 2 st a) varumärkeslagen.

Vad slutligen gäller notoriteten bland allmänheten får denna anses vara tillräcklig för att rekvisitet "känt inom vida kretsar bland allmänheten" skall vara uppfyllt.

Handelskammarens bedömning omfattar inte frågan huruvida förutsättningar i övrigt för tillämpning av 6 § 2 st a) varumärkeslagen föreligger.

Silva Sweden har i anslutning till undersökningen anfört bl a: Handelskammaren har vid sin bedömning av om SILVA är synnerligen starkt inarbetat tagit hänsyn till bl a inarbetningen bland orienteringsförbundets medlemmar, som indelats i medlemmar som orienterat under de senaste tolv månaderna samt övriga medlemmar. Av marknadsundersökningen framgår att 81 % av den förra kategorin förbinder SILVA med kompasser. Silva Sweden anser inte att den senare kategorin ingår i omsättningskretsen, främst därför att det här i stor utsträckning är fråga om stödjande medlemmar som mycket sällan eller inte alls orienterar. – Vad gäller den undersökta gruppen av orienteringsförbundets aktiva medlemmar har 42 % av orienterarna i åldern 7-15 är förknippat ordet SILVA med kompasser, medan 91 % av orienterarna i åldern 16-74 år gör motsvarande koppling. Undersökningsresultatet såvitt gäller den lägre åldersgruppen bör enligt Silva Sweden inte beaktas, eftersom man normalt inte tar med personer under 16 år i undersökningar av det aktuella slaget; i detta fall kan det motiveras med bl a att den gruppen inte köper sin kompass själv och inte nås av marknadsföringsåtgärder beträffande kompasser. Det är således siffran 91 % som är relevant när det gäller den delen av omsättningskretsen som utgörs av orienterare. Den siffran uppfyller med marginal kravet på synnerligen stark inarbetning enligt 6 § 2 st a) varumärkeslagen. – Det bör också framhållas att den i handelskammarens utlåtande nämnda siffran 87 %, avseende intervjuade inom distributionsledet som förknippat SILVA med kompasser, rätteligen skall vara ca 83 %. Även den procentsatsen faller dock med marginal inom bedömningsskalans gränser för gruppen "mycket väl känt", dvs mellan 80 och 95 %.

N. har uppgett bl a: Han är administrativ chef på orienteringsförbundet och har hand om medlemsregistreringen. Medlemmarna registreras inte individuellt utan i grupper indelade efter ålder och om de är aktiva eller passiva. Med aktiva medlemmar avses sådana som orienterat minst en gång under de senaste tolv månaderna. Av förbundets 170 000 medlemmar är ca 70 000 aktiva i den meningen. Övriga är till en mindre del tidigare aktiva orienterare och i övrigt stödjande medlemmar, t ex familjeanhöriga till aktiva orienterare samt näringsidkare. Av förbundets medlemmar är ungefär 24 000 tolv år eller yngre.

Beträffande de av Silva Miljö åberopade undersökningarna har Silva Miljö särskilt åberopat följande:

Sifos undersökning ger vid handen att kännetecknet Silva är tämligen känt bland den svenska allmänheten. Av samtliga i åldern 16-74 år säger 39 % att de sett eller hört talas om det. 24 % kan härleda kännetecknet till kompasser. Kännetecknet är bättre känt bland män än bland kvinnor och bättre känt bland personer i högre socialgrupp än i lägre. Bland de personer som äger en kompass eller har deltagit i en orienteringstävling är kunskapen högre än bland allmänheten i genomsnitt, medan bland dem som bor på jordbruksfastighet kännedomen är lägre än genomsnittet.

Burke Marketing Researchs undersökning visar att 37 % av ett representativt urval av den vuxna befolkningen (15-69-åringar) vid upplysning av varumärket Silva sett eller hört talas om det. Jämförelsevis får Kodak 95 % resp Skanska 87 %. Spontant kan 24 % av vuxna svenskar relatera varumärket Silva till kompasser (eller mätinstrument för båtar). Vid upplysning av ett antal produkter som kan tänkas saluföras under varumärket Silva är det totalt 29 % som på ett riktigt sätt kan förknippa varumärket med kompass eller mätinstrument för båtar. Undersökningen visar att kännedomen om Silva är högre bland män än bland kvinnor samt högre i äldre och medelålders grupper än i yngre.

Silva Miljö har tillagt: Enligt Silva Miljös åsikt visar enkätundersökningarna att Silva Sweden ej åtnjuter Kodakskydd då kännetecknet SILVA ej är synnerligen starkt inarbetat och inte heller känt inom vidare kretsar av allmänheten. Enkätundersökningarna visar även att förväxlingsrisken mellan parternas firmor resp varumärken är ringa då kännedomen om att kännetecknet SILVA representerar en kompass är lägre bland den krets som Silva Miljö riktar sig till, dvs jordbrukarna.

Å.S. har till komplettering av de uppgifter som antecknats i TR:ns dom uppgett: Praktiskt taget all försäljning av flugfällan inom Sverige sker till mjölkproducerande bönder. Någon reklam behövs inte, marknaden är given och känner till hans produkt. Han har själv aldrig hört någon som förväxlat hans produkt med Silva Swedens varor och såvitt han vet har aldrig någon felaktigt vänt sig till hans företag i stället för till Silva Sweden.

L har uppgett bl a: Arla förmedlar flugfällan till sina medlemmar, dvs mjölkproducenterna. Det är inte någon aktiv försäljning och någon marknadsföring bedrivs i princip inte alls. Kunder beställer flugfällan – liksom andra produkter – efter ett prisblad, där varken firman Silva Miljö eller flugfällans varumärke SILVA framgår. L har aldrig hört talas om att någon förväxling skett med Silva Sweden eller det företagets produkter.

J har omvittnat bl a: Han granskar Silva Miljös bokföring och sköter bl a företagets momsdeklarationer. Företagets omsättning uppgick 1985 till 10,5 milj kr. Härav avsåg 9 milj kr export och resten, 1,5 milj kr, omsättning inom Sverige. Av den summan avsåg över 1,3 milj kr försäljning av flugfällan via Arla, Svenska Lantmännen och Teknosan.

Frågan om firmaintrång. För att förväxlingsbarhet skall kunna åberopas enligt 6 § 2 st 1 firmalagen krävs, att kännetecknet skall vara synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten i Sverige och att med hänsyn härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förra kännetecknets goodwill.

Frågan om i vilken utsträckning kännetecknet SILVA är inarbetat och känt har, som framgått ovan, närmare belysts i HovR:n. HovR:n gör i den delen följande bedömning.

I den sifoundersökning, som ligger till grund för handelskammarens ställningstagande när det gäller inarbetningen, har till omsättningskretsen hänförts dels personer som köper och säljer kompasser i sitt yrke – distributionsledet – dels målgruppen orienterare. Målgruppen orienterare, som utvalts bland medlemmar i Svenska Orienteringsförbundet, har indelats i aktiva medlemmar, dvs sådana som angett att de orienterat det senaste året, och övriga medlemmar. Vad avser omsättningskretsens omfattning bland orienterarna har Silva Sweden hävdat att endast aktiva orienterare skall hänföras dit. Eftersom gruppen passiva orienterare mer sällan kan antagas komma i kontakt med kompasser, anser HovR:n att denna grupp inte bör inräknas i omsättningskretsen. Beträffande gruppen aktiva orienterare, som omfattade personer i åldern 7-74 år, har Silva Sweden – på skäl som tidigare redovisats – hävdat att undersökningsresultatet inte ger en rättvisande bild av inarbetningen, eftersom i gruppen ingårbarn och ungdomar i åldern 7-15 år. HovR:n delar den uppfattningen och anser således att den del av omsättningskretsen som består av aktiva orienterare bör begränsas till personer i åldern 16-74 år. Andelen av dessa som enligt undersökningen både känner till SILVA och förknippar kännetecknet med kompasser är ca 91 %. Motsvarande siffra inom distributionsledet är 83 %.

Handelskammaren har funnit att SILVA är mycket väl känt – och därmed "synnerligen starkt inarbetat" – inom distributionsledet. HovR:n finner inte anledning att göra en annan bedömning i det hänseendet. Med hänsyn till hur omsättningskretsen orienterare bestämts enligt ovan får utredningen anses utvisa att kravet på synnerligen stark inarbetning är uppfyllt även såvitt gäller den gruppen.

HovR:n finner vidare att Silva Sweden i målet har styrkt påståendet att SILVA är känt inom vida kretsar av allmänheten.

När det gäller de rekvisit som måste uppfyllas för det motstående kännetecknets del för att Kodakskyddet skall träda i funktion är det enligt HovR:n till en början uppenbart, att användningen av ordet Silva i firman Silva Miljö Aktiebolag medför att kravet i 6 § 2 st 1 firmalagen på att det skall vara fråga om ett "liknande kännetecken" är uppfyllt.

De ytterligare rekvisit som hänför sig till det motstående kännetecknet är att kännetecknet SILVA:s goodwill skall utnyttjas och utnyttjandet skall vara otillbörligt.

För varumärkesrättens del framgårav förarbeten, doktrin och praxis, att rekvisitet "utnyttjande av Kodakmärkets goodwill" medför att Kodakskyddet endast i rena undantagsfall avses innefatta ett skydd för alla varuslag. Det normala är att Kodakskyddet är begränsat till framför allt sådana varuslag som ligger alldeles utanför gränsen för varuslagslikhet, t ex varor som tillhör samma eller liknande bransch. Avgörande i det enskilda fallet är om det finns någon reell förväxlingsrisk. Att en mindre risk för urvattning av Kodakmärket kan finnas även utan förväxlingsrisk har i sammanhanget ingen betydelse; enbart en sådan risk är enligt lagtexten inte tillräckligt för att Kodakskydd skall kunna erhållas.

Ett skydd utöver vad som enligt vad nu sagts kan anses tillhöra det normala, kan föreligga t ex om ett företag är känt för att ha – och fortsätta att utöka – ett stort varusortiment. Risk för förväxling och därmed utnyttjande av goodwill kan i sådant fall vara motiverat för ibland rentav de allra flesta varuslag. Motsvarande kan gälla om varumärket är mycket särpräglat. Det kan då vara naturligt för allmänheten att knyta varje ny produkt på marknaden med det varumärket till det företag som gjort sig känt som innehavare av märket.

Vad nu sagts är i allt väsentligt tillämpligt även när det gäller Kodakregelns användning inom firmarätten. Det bör dock i sammanhanget noteras att det i firmarätten använda begreppet branschlikhet är vidare än motsvarande begrepp inom varumärkesrätten, dvs varuslagslikhet.

Silva Swedens huvudsakliga verksamhetsinriktning avser kompasser. Bolaget marknadsför också andra produkter, exempelvis elektroniska mätinstrument, ekolod samt vind- och höjdmätare. En jämförelsevis mindre del av försäljningen har angetts avse sportkläder och liknande artiklar.

Såvitt utredningen utvisar avser Silva Miljös hela verksamhet, produktion och försäljning en enda produkt, insektsfällor med tillhörande flugfångarlim. Produkten – av tillverkaren kort beskriven som ett limförsett papper – har sitt praktiskt taget enda avsättningsområde hos mjölkproducerande bönder. Omsättningen får anses vara jämförelsevis blygsam och maximal försäljningsvolym i Sverige är i praktiken uppnådd. Det saknas anledning anta, att Silva Miljös verksamhet i nämnvärd grad kommer att utökas i Sverige, i allt fall vad avser sortimentet.

Av vad nu sagts framgår att Kodakskydd i ifrågavarande fall inte kan föreligga gentemot Silva Miljö på den grund att den bransch inom vilken Silva Miljö verkar ligger alldeles utanför gränsen för branschlikhet; det får tvärtom anses föreligga en påtaglig branscholikhet. Frågan blir då om detta fall är ett sådant där Kodakskydd bör ges oberoende av inom vilken bransch det motstående kännetecknet används.

Silva Sweden är allmänt känt för sin kompasstillverkning. Sannolikheten för att förväxlingsrisk föreligger utanför det branschområdet – jämte det betydligt mindre området för övriga artiklar – får med hänsyn främst därtill betecknas som liten. Kännetecknet SILVA:s särprägel är vidare inte sådan att den kan utgöra beaktansvärd grund för att ge Silva Sweden ett mycket omfattande Kodakskydd. En samlad bedömning av de omständigheter som åberopats i denna del av målet leder HovR:n till slutsatsen att Silva Miljö inte kan anses utnyttja den goodwill som Silva Sweden kan inneha på grund av kännetecknet SILVA.

Vad nu sagts innebär att ett firmaintrång i detta fall inte kan grundas på Kodakregeln.

Av det tidigare anförda har framgått att HovR:n inte anser att sådan branschlikhet, som förutsätts för att firmaintrång skall anses föreligga enligt 6 § 1 st firmalagen, är för handen.

Silva Swedens yrkanden skall således ogillas till den del de hänför sig till frågan om firmaintrång.

Frågan om varumärkesintrång. Av utredningen i HovR:n har framgått att flugfällan SILVA inte används inom bageribranschen. Beträffande vad TR:n i övrigt anfört i varumärkesdelen har vad som förekommit i HovR:n inte gett anledning till någon annan bedömning än TR:ns. HovR:n delar således TR:ns uppfattning att Silva Miljö genom sin användning av kännetecknet SILVA gjort sig skyldigt till varumärkesintrång.

Övriga frågor. Som TR:n har funnit skall Silva Miljö förpliktas att på varor m m utplåna sitt varukännetecken eller ändra det så att missbruk inte kan ske.

Silva Sweden har inte heller i HovR:n företett någon utredning till styrkande av den skada som varumärkesintrånget påstås ha förorsakat. Enligt HovR:n har det inte visats att någon konstaterbar skada i sammanhanget uppkommit. Silva Swedens yrkande om skadestånd skall följaktligen ogillas.

Domslut. HovR:n ändrar TR:ns domslut enligt följande:

– HovR:n fastställer att användningen av kännetecknet SILVA, ensamt eller tillsammans med annat märke, på insektsfällor eller flugfångarlim utgör intrång i den rätt, som tillkommer Silva Sweden på grund av dess varumärkesregistrering 64184.

– Silva Miljö förpliktas att på vara, förpackning, reklamtryck, affärshandling och liknande föremål utplåna sitt varukännetecken eller ändra det så att missbruk därav ej kan ske.

– Silva Swedens talan såvitt gäller firmaintrång och skadestånd för varumärkesintrång ogillas.

Silva Sweden (ombud advokaten H.F.) sökte revision och yrkade att HD skulle, med ändring av HovR:ns dom, fastställa TR:ns dom såvitt gällde frågan om hävande av registreringen av firman Silva Miljö Aktiebolag och frågan om skadestånd.

Silva Miljö (ombud advokaten R.S.) bestred ändring.

Silva Sweden åberopade utlåtande av docenten Lars Pehrson och Silva Miljö utlåtande av docenten Marianne Levin.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tor Olsson, föreslog i betänkande följande dom:

Domskäl. Parterna har i HD beträffande frågan om firmaintrång åberopat samma omständigheter som de enligt TR:ns och HovR:ns domar anfört i dessa instanser. Silva Sweden har därjämte gjort gällande, att Silva Miljös firma är förväxlingsbar med Silva Swedens registrerade varumärken nr 62049 och nr 64184 och att därför användningen av Silva Miljös firma strider mot 5 § firmalagen. Silva Miljö har invänt, att vad sålunda anförts ej åberopats som grund för Silva Swedens talan i underinstanserna och därför med hänsyn till bestämmelsen i 55 kap 13 § RB inte får prövas i HD.

Vad Silva Sweden anfört som grund för sin talan i underinstanserna framgår inte helt klart av handlingarna. Bolaget har emellertid i vart fall gjort gällande, att Silva Miljö gjort sig skyldigt till varumärkesintrång genom att använda sin firma i strid med varumärkesregistreringarna, och sålunda åberopat förväxlingsbarhet mellan Silva Miljös firma och varumärkena. Genom Silva Swedens påstående i HD, att denna förväxlingsbarhet även innebär firmaintrång, kan bolaget inte anses ha åberopat ny omständighet till stöd för sin talan utan endast ha uttryckt nya rättsliga synpunkter på redan åberopade sakförhållanden. Stadgandet i 55 kap 13 § RB är följaktligen inte tillämpligt.

Den av Silva Sweden åberopade regeln i 6 § 2 st 1 firmalagen ger i vissa fall ett skydd för kännetecken oberoende av det krav på branschlikhet som gäller enligt huvudregeln i §:ns 1 st. Enligt regeln i 2 st får sålunda förväxlingsbarhet åberopas, utan att branschlikhet föreligger, till förmån för kännetecken som är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket, om med hänsyn härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill. Detta utvidgade skydd för särskilt välkända kännetecken enligt den s k Kodakdoktrinen behöver, som HD angett i rättsfallet NJA 1989 s 854, enligt förarbetena inte omfatta alla verksamheter av annat slag än firmahavarens; i regel torde det räcka om skyddet utsträcks till verksamhetsområden som är jämförelsevis näraliggande, och bara för de allra mest inarbetade och särpräglade kännetecknen finns det anledning att ge ett skydd som omfattar alla branscher.

Liksom underinstanserna finner HD, att Silva Miljös firma i och för sig är förväxlingsbar med Silva Swedens firma och dess kännetecken SILVA samt att detta kännetecken för kompasser är så starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket att Silva Sweden bör vara berättigat till ett skydd för sina kännetecken som sträcker sig utanför området för branschlikhet. För att Silva Sweden skall få åberopa förväxlingsbarhet enligt Kodakregeln återstår då att pröva om användningen av Silva Miljös firma innebär ett otillbörligt utnyttjande av kännetecknens goodwill.

Som framhållits i det tidigare nämnda avgörandet NJA 1989 s 854 kan här enligt lagmotiven olika omständigheter inverka. Bl a nämns graden av inarbetning hos den särskilt kända firman, dess mer eller mindre utpräglade egenart, graden av likhet med den bransch där det andra kännetecknet används och rörligheten hos den bransch som den förra firman avser.

Silva Swedens huvudsakliga verksamhetsinriktning avser kompasser. Bolaget marknadsför också andra produkter under varumärket SILVA, såsom elektroniska navigationsinstrument, ekolod och vindmätare. En mindre del av bolagets omsättning avser sportkläder och andra liknande artiklar. Bolaget innehar dessutom agenturen för försäljning av ett myggbekämpningsmedel inom sportfackhandeln, vilket marknadsförs under annat eget märke. Kännetecknet SILVA är, enligt vad utredningen visar, inte något av de mest kända kännetecknen och kan inte anses särskilt egenartat; Silva är ett vanligt namn i framför allt spansktalande länder och ett förekommande namn i Sverige. Kännetecknet får därför anses ha en relativt svag särskiljningsförmåga utanför branschområdet för kompasser och liknande varor.

I Silva Miljös firma utgör ordet Silva visserligen den dominerande beståndsdelen, men bolagets verksamhet – tillverkning och försäljning av insektsfällor med flugfångarlim väsentligen till mjölkproducerande bönder – ligger inte så nära Silva Swedens verksamhet att det ter sig naturligt att anta ett samband med detta företag.

Med hänsyn till det anförda kan användningen av Silva Miljös firma ej anses innebära ett otillbörligt utnyttjande av den goodwill som tillkommer Silva Sweden och kännetecknet SILVA. Silva Sweden kan alltså inte på grund av Kodakregeln åberopa förväxlingsbarhet i förhållande till Silva Miljös firma.

Av vad som sagts om bolagens verksamheter följer att Silva Sweden inte heller kan åberopa förväxlingsbarhet med bolagets näringskännetecken enligt huvudregeln i 6 § 1 st firmalagen.

Som framgått har Silva Sweden, under hänvisning även till 5 § firmalagen, påstått att Silva Miljös firma är förväxlingsbar också med Silva Swedens registrerade varumärken och då främst märket 64184. Detta kombinerade ord- och figurmärke, registrerat är 1948, innefattar ordskydd för SILVA. Märket har registrerats för bl a kemiska produkter för lantbruksändamål, redskap för stall- och lantbruksändamål, besprutningsapparater och apparater för rening av luft. Det har dock inte använts för några varor av dessa slag.

Silva Miljö har i denna del invänt, att det inte föreligger likhet mellan dess verksamhet och sådana varor för vilka märket är registrerat. Bolaget har vidare gjort gällande, att registreringen inte kan åberopas i fråga om varor för vilka märket ej används och som inte ligger inom Silva Swedens verksamhetsområde samt att i fall av sådana s k defensivregistreringar varuslagslikheten åtminstone måste tolkas restriktivt.

Enligt förarbetena till firmalagen (SOU 1967:35 s 229 f) får fordran på branschlikhet mellan firma och varumårke anses uppfylld så snart kännetecknen tillhör bransch som avser samma eller liknande varor för vilka märket är skyddat. Likhetsprövningen sker sålunda inte helt på samma sätt som då det gäller två firmor; varumärkesregistreringen spelar en väsentlig roll i sammanhanget.

Enligt varumärkeslagen äger en varumärkesregistrering giltighet till dess den har hävts genom särskild dom. Skyddet för varumärken förutsätter visserligen i princip att varumärket används. Denna princip om s k användningstvång har kommit till uttryck genom stadgandet i 25 § 2 st varumärkeslagen att varumärkesregistrering kan hävas om märket inte har varit i bruk under de fem senaste åren, men i övrigt anvisar inte varumärkeslagen eller dess förarbeten något medel mot underlåtenhet att använda ett märke. Enligt gällande rätt måste därför i ett mål om intrång i registrerat varumärke likhetsprövningen ske på grundval av märkets registreringsskydd utan någon gradering av skyddet med hänsyn till märkets användning. Silva Swedens varumärkesrätt har alltså det skydd som tillkommer märket enligt registreringen, dvs rätten har den utsträckning till varuslag som framgår av registreringen och gäller därutöver för liknande varuslag.

I överensstämmelse med den bedömning som HovR:n gjort i frågan om varumärkesintrång finner HD att likhet med Silva Miljös verksamhet föreligger i fråga om de nyss angivna varuslag som varumärket 64184 SILVA är registrerat för. På grund härav och då ordet Silva är dominant i Silva Miljös firma, får denna firma anses förväxlingsbar med varumärket. Användningen av firman utgör alltså intrång i Silva Swedens firmarättsliga ensamrätt till varumärket SILVA enligt 5 § firmalagen. Eftersom förväxlingsbarhet förelåg redan vid registreringen av Silva Miljös firma skall registreringen av firman hävas.

Enligt det sagda kan Silva Swedens skadeståndsanspråk grundas endast på det nu angivna firmaintrånget och det varumärkesintrång som Silva Miljö gjort sig skyldigt till enligt HovR:ns dom. Båda intrången avser vad som framstår som en långtgående defensivregistrering av Silva Swedens varumärke. Silva Sweden har inte gjort antagligt att någon ekonomisk skada uppkommit på grund av det intrång som sålunda kunnat konstateras i målet. Bolagets yrkande om skadestånd skall därför ogillas.

Domslut. HD ändrar på det sätt HovR:ns dom att HD häver registreringen av firman Silva Miljö Aktiebolag.

HD (JustR:n Bengtsson, referent, Gregow, Freyschuss, Törnell och Nilsson) beslöt dom i enlighet med betänkandet.