Högsta Domstolen referat NJA 1990 s. 606 (NJA 1990:98)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1990 s. 606 (NJA 1990:98)
Målnummer
Ö422-90
Domsnummer
SÖ422-90
Avgörandedatum
1990-10-10
Rubrik
Fråga huruvida förutsättningarna för utsättande av lagfartssammanträde har varit uppfyllda.
Lagrum
20 kap. 10 § jordabalken (1970:994)

I ansökan som inkom till inskrivningsmyndigheten i Bollnäs domsaga d 1 mars 1988 anhöll A-B.G. om utsättande av lagfartssammanträde beträffande fastigheten Bollnäs-Söräng 7:2. Till sin ansökan hade hon fogat avskrift av bouppteckning efter B.B., som hade avlidit d 27 nov 1961. I bouppteckningen hade bland tillgångarna upptagits Söräng 7:2. Till ansökningen om lagfartssammanträde hade också fogats avskrift av ett av B.B. upprättat tilläggstestamente, i vilket förordnades att A-B.G. skulle erhålla all testators egendom "i V Öjungsbo vid sjön Öjungen således all skogsmark, sommarstuga med härbre m m och alla inventarier". Vidare hade bifogats fotokopia av ett avtal d 12 juli 1962 mellan A-B.G. å ena sidan och universalarvingarna efter B.B. å andra sidan, vari överenskoms att fastigheten i Västra Öjungsbo vid sjön Öjungen skulle övergå på Tord B mot att A-B.G. i stället skulle erhålla Söräng 7:2.

A-B.G. kompletterade sin ansökan med intyg från lokala skattemyndigheten i Bollnäs om att hon alltsedan år 1970 varit i fastighetslängden upptagen som ägare till Söräng 7:2.

I brev till TR:n d 15 dec 1987, som sedermera bifogades inskrivningsmyndighetens akt, hade A-B.G. omtalat att hon år 1962 uppdragit åt advokaten Lennart Brunzell, Malmö, att tillvarata hennes intressen beträffande fastigheten och att ärendet efter dennes död år 1963 överförts till advokaten G.D., Malmö. Även advokaten G.D. hade avlidit och A-B.G. sade sig därför ej kunna bevisa att hon var ägare till fastigheten. Hon hade enligt brevet hela tiden utgått från att fastigheten hade lagfarits i hennes namn.

Inskrivningsmyndigheten förelade A-B.G. att inkomma med skriftlig redogörelse för vad hon visste om förvärvet av fastigheten och om anledningen till att en eventuell fångeshandling inte kunde företes. A-B.G. svarade i brev att hon inte visste mer i saken än vad ingivna handlingar utvisade.

Inskrivningsmyndigheten (rådmannen Hansson) avvisade genom beslut d 8 nov 1988 A-B.G:s ansökan om lagfartssammanträde under åberopande av 19 kap 8 § JB. Som skäl för avvisningsbeslutet anfördes: A-B.G. har ansökt om lagfartssammanträde beträffande fastigheten Bollnäs-Söräng 7:2. Enligt 20 kap 10 § 2 st JB skall sådan ansökan innehålla redogörelse för vad sökanden vet om förvärvet och om anledningen till att fångeshandlingen ej kan företes. A-B.G. har inte lämnat sådan redogörelse – ingivandet av en hel mängd fotokopior av bouppteckningar, avtal m m kan inte anses vara tillfyllest i nämnda avseende – och A-B.G. har inte heller rättat till bristen trots att hon förelagts att göra detta.

A-B.G. anförde besvär i HovR:nför Nedre Norrland och yrkade bifall till sin vid inskrivningsmyndigheten gjorda begäran om lagfartssammanträde.

HovR:n (hovrättslagmannen Sigfridsson, hovrättsrådet Ling och adj led Ekström, referent) anförde i slutligt beslut d 5 mars 1990: A-B.G. har inte efterkommit inskrivningsmyndighetens föreläggande. På grund härav och då något annat skäl för att ändra överklagade beslutet inte föreligger lämnar HovR:n besvären utan bifall.

A-B.G. anförde besvär och yrkade, såsom hennes talan fick förstås, att HD skulle återförvisa ärendet till inskrivningsmyndigheten för utsättande av lagfartssammanträde.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Munck, föreslog i betänkande följande beslut:

Skäl. Enligt 20 kap 10 § 1 st JB skall inskrivningsmyndigheten utsätta lagfartssammanträde på begäran av den som påstår sig ha förvärvat fast egendom men ej kan förete sin fångeshandling eller endast har en bristfällig sådan. Enligt §:ns 2 st skall ansökan om lagfartssammanträde göras skriftligen och, såvitt nu är aktuellt, innehålla en redogörelse för vad sökanden vet om förvärvet och om anledningen till att fångeshandlingen inte kan företes. Sökanden skall vidare inge intyg om vad fastighetslängden utvisar angående äganderätten under de tio åren närmast före ansökningen och den skriftliga utredning i övrigt som kan finnas tillgänglig.

Enligt förarbetena skall inskrivningsmyndigheten kontrollera att ansökningen innefattar ett påstående om sådana förhållanden som kan föranleda lagfartssammanträde samt att ansökningen har det innehåll som föreskrivs i 20 kap 10 § 2 st JB. Om så är fallet skall lagfartssammanträde sättas ut utan föregående prövning i sak av ansökningen. (Prop 1975/76:21 s 25.)

A-B.G. får, genom vad hon uppgivit i ärendet hos inskrivningsmyndigheten och de handlingar hon givit in där, anses ha uppfyllt de formella kraven på en ansökan. Inskrivningsmyndigheten borde därför ha bifallit hennes begäran om lagfartssammanträde.

Ärendet skall således återförvisas till inskrivningsmyndigheten för ny handläggning.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD avvisningsbeslutet och återförvisar ärendet till inskrivningsmyndigheten för utsättande av lagfartssammanträde.

HD (JustR:n Knutsson, Magnusson, referent, Lind, Svensson och Lambe) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.