Högsta Domstolen referat NJA 1991 s. 410 (NJA 1991:67)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1991 s. 410 (NJA 1991:67)
Målnummer
Ö952-90
Domsnummer
SÖ274-91
Avgörandedatum
1991-06-27
Rubrik
Sedan borgenär fullföljt talan till HD i konkursansökningsmål och prövningstillstånd meddelats har TR:n försatt gäldenären i konkurs på dennes egen ansökan, varvid som fristdag angivits dagen för gäldenärens ansökan. HD har lämnat besvären utan åtgärd, sedan parterna underrättats om att fråga härom uppkommit. (I och II.)
Lagrum
2 kap. 21 § konkurslagen (1987:672)

Octanorm Nordic AB yrkade i ansökan d 14 sept 1989 vid Stockholms TR att Finally Display AB skulle försättas i konkurs.

TR:n avvisade i beslut d 28 febr 1990 konkursansökningen under motivering att Finally Display saknade ställföreträdare med behörighet att företräda bolaget i saken.

Av Octanorm anförda besvär över TR:ns beslut lämnades utan bifall av Svea HovR i beslut d 28 maj 1990.

Som motivering för sitt beslut anförde HovR:n: Enligt 8 kap 1 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall styrelse för aktiebolag bestå minst av en ledamot jämte suppleant. Av handlingarna framgår att vid extra bolagsstämma i Finally Display d 25 maj 1989 utsågs endast en ordinarie styrelseledamot. Däremot utsågs inte någon suppleant för denne. Det finns följaktligen inte någon styrelse i bolaget som uppfyller de krav på en sådan som lagen uppställer. Detta medför i sin tur att bolaget saknar rättshandlingsförmåga och därmed också förmåga att kära och svara vid domstol. HovR:n finner därför lika med TR:n att konkursansökningen skall avvisas.

Octanorm anförde besvär och yrkade att HovR:ns beslut skulle undanröjas och målet återförvisas till TR:n för fortsatt handläggning.

Octanorm gjorde gällande att Finally Display besatt rättshandlingsförmåga och att konkursansökningen kunde delges den valda ordinarie styrelseledamoten, som tillika var ensam aktieägare i bolaget.

Prövningstillstånd meddelades.

Vid föredragning av målet i HD d 10 april 1991 upplystes att Finally Display hade trätt i likvidation d 10 jan 1991 och att bolaget genom ett sedermera lagakraftvunnet beslut av Stockholms TR d 15 febr 1991 hade försatts i konkurs på en samma dag ingiven ansökan av likvidatorn. Denna dag hade i konkursbeslutet angetts som fristdag.

I anledning av konkursbeslutet uppkom fråga huruvida – med hänsyn till innehållet i 2 kap 21 § KL – Octanorms besvär skulle lämnas utan åtgärd. HD (JustR:n Knutsson, Jermsten, Heuman, Solerud och Lambe, referent) beslöt därför att handlingarna rörande konkursen skulle översändas till parterna.

Octanorm förklarade härefter – med påpekande att det inte förelåg något kostnadsanspräk från sökanden – att nämnda stadgande i KL föranledde att någon prövning av Octanorms ansökan inte skulle ske, varför besvären borde lämnas utan åtgärd.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, Revsekr Bergkvist, föreslog i betänkande följande beslut: Av 2 kap 21 § KL får anses följa att en tidigare gjord ansökan om konkurs inte behöver prövas om en senare ansökan bifallits (Walin-Palmér, KL s 82 f).

HD lämnar besvären utan vidare åtgärd.

HD (samma ledamöter som vid det tidigare beslutet) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.II

Kronofogdemyndigheten i Malmöhus län yrkade vid Helsingborgs TR att Brangust AB skulle försättas i konkurs.

TR:n avvisade i beslut d 15 juni 1990 konkursansökningen under motivering att Brangust saknade ställföreträdare med behörighet att företräda bolaget i saken.

Av riksskatteverket anförda besvär över TR:ns beslut lämnades utan bifall av HovR:n över Skåne och Blekinge i beslut d 4 sept 1990.

I sitt beslut anförde HovR:n: Riksskatteverket har till stöd för sin besvärstalan anfört: Bolaget saknar styrelse och därmed behörig ställföreträdare. Bolaget har emellertid en revisor. Enligt 9 kap 8 § aktiebolagslagen (1975:1385) har revisor rätt att sammankalla bolagsstämma och enligt 9 § delgivningslagen (1970:428) kan juridisk person som saknar behörig ställföreträdare delges med någon som har rätt att sammankalla dem som skall besluta i den juridiska personens angelägenheter. Delgivning kan i förevarande fall ske med bolagets revisor, varefter det ankommer på bolaget att utse behörig ställföreträdare.

Enligt 9 kap 8 § aktiebolagslagen ankommer det på aktiebolagets styrelse att kalla till bolagsstämma. Om stämma som skall hållas enligt sagda lag, bolagsordningen eller stämmobeslut ej sammankallas i föreskriven ordning, skall LSt:n på anmälan av styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller aktieägare sammankalla stämman. Av lagrummet framgår att revisor visserligen genom anmälan till LSt:n under de i lagrummet angivna förutsättningarna kan påfordra att bolagsstämman sammankallas; han kan däremot inte själv sammankalla stämman. Härav följer att någon delgivning av bolaget genom dess revisor inte kan ske med stöd av den av riksskatteverket åberopade regeln i 9 § 1 st delgivningslagen.

Riksskatteverket anförde besvär och yrkade att målet skulle återförvisas till TR:n

med besked att delgivning kunde ske med bolagets revisor.

Prövningstillstånd meddelades.

Vid föredragning av målet i HD d 10 april 1991 upplystes att Brangust hade trätt i likvidation d 8 nov 1990 och att bolaget genom ett sedermera lagakraftvunnet beslut av Helsingborgs TR d 17 dec 1990 hade försatts i konkurs på en samma dag ingiven ansökan av likvidatorn. Denna dag hade i konkursärendet angetts som fristdag.

I anledning av konkursbeslutet uppkom fråga huruvida – med hänsyn till innehållet i 2 kap 21 § KL – riksskatteverkets besvär skulle lämnas utan åtgärd. HD (samma ledamöter som under I) beslöt därför att handlingarna rörande konkursen skulle översändas till parterna.

Ingendera parten lät sig därefter avhöra.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden (samma som under I) föreslog i betänkande följande beslut: Av 2 kap – – – se under I – – – vidare åtgärd.

HD (samma ledamöter som under I) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.