Högsta Domstolen referat NJA 1991 s. 591 (NJA 1991:98)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1991 s. 591 (NJA 1991:98)
Målnummer
Ö190-90
Domsnummer
SÖ453-91
Avgörandedatum
1991-11-07
Rubrik
Likvidationsgrund enligt 13 kap 4 § 1 st 4 aktiebolagslagen (1975:1385 har ansetts föreligga när aktiebolag visserligen sänt in årsredovisning till registreringsmyndigheten men s k fastställelseintyg saknats.
Lagrum
•  11 kap. 3 § andra st. aktiebolagslagen (1975:1385)
•  13 kap. 4 § första st. 4 aktiebolagslagen (1975:1385)
•  13 kap. 4 § andra st. aktiebolagslagen (1975:1385)
Rättsfall
•  RH 1980:68
•  RH 1990:110

(Jfr RH 1980:68 och 1990:110)

Efter anmälan av patent- och registreringsverket förordnade Stockholms TR (tingsnotarien Fallström) i beslut d 27 okt 1989 med stöd av 13 kap 4 § 1 st 4 aktiebolagslagen (1975:1385) att U.H. Försäljningsaktiebolag skulle träda i likvidation, eftersom bolaget ej styrkt att årsredovisning för något av de senaste två räkenskapsåren sänts in till registreringsmyndigheten.

Bolaget anförde besvär i Svea HovR och yrkade att likvidationsbeslutet skulle upphävas.

Patent- och registreringsverket (PRV) upplyste i yttrande till HovR:n att bolaget d 26 okt 1989 hade inkommit med årsredovisningar för de båda räkenskapsår verkets anmälan avsett. I yttrandet anfördes vidare: Årsredovisningarna var försedda med fastställelseintyg i stämpelavtryck. Intygen var dock inte underskrivna. PRV förelade bolaget att komplettera intygen med underskrifter samt förklarade att PRV:s likvidationsanmälan kvarstod. PRV erhöll begärda kompletteringar d 1 nov 1989. – Eftersom bolaget fullgjort årsredovisningsskyldigheten gentemot PRV först efter TR:ns likvidationsbeslut och likvidationsgrunden sålunda ej upphört under ärendets handläggning vid TR:n, avstyrker PRV bifall till besvären.

HovR:n (hovrättsråden Bremberg och Swahn samt adj led rådmannen Tengelin, referent) anförde i beslut d 3 jan 1990: Enligt 13 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (1975:1385) skall beslut om likvidation inte meddelas om det styrks att likvidationsgrunden upphört under ärendets handläggning i TR:n. Aktuella årsredovisningshandlingar har visserligen inkommit till patent- och registreringsverket dagen före TR:ns beslut i ärendet. Handlingarna har emellertid då inte varit kompletta eftersom s k fastställelseintyg enligt 11 kap 3 § aktiebolagslagen inte varit underskrivet. Likvidationsgrunden har således inte upphört under ärendets handläggning i TR:n. Bolagets besvär lämnas därför utan bifall.

Bolaget anförde besvär och yrkade att likvidationsbeslutet skulle upphävas.

Patent- och registreringsverket avgav yttrande i målet.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Krantz Westerberg, föreslog i betänkande följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut. HD (JustR:n Knutsson, Lars K Beckman, Lars Å Beckman och Törnell, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Just Sterzel var skiljaktig och anförde: Det framgår av handlingarna att bolaget kom in med redovisningshandlingar d 26 okt, dock utan namnunderskrifter till de påstämplade fastställelseintygen. att patent- och registreringsverket omedelbart ålade bolaget att komplettera med dessa underskrifter och att detta skedde utan dröjsmål. Det finns ingen anledning att betvivla bolagets uppgift att de saknade namnunderskrifterna berodde på ett förbiseende. Likvidationsbeslutet fattades av TR:n d 27 okt.

Likvidationsgrund förelåg alltså inte. Frågan är om likvidation ändå skall inträda därför att kompletteringen kom några dagar för sent.

Situationen beror ytterst på att ärendet har handlagts samtidigt av både verket och TR:n. Bolaget bör ha fått anstånd för komplettering om handlingarna hade getts in till TR:n.

Det är som regel olyckligt att ett ärende samtidigt handläggs av mer än en myndighet. Vid lagtillämpningen bör såvitt möjligt tillses att den enskilde inte lider någon rättsförlust på grund därav. Det skall också uppmärksammas att förvaltningslagen i 4 § ålägger myndigheterna att ge den enskilde hjälp och särskilt föreskriver, att den enskilde bör hjälpas till rätta om han av misstag vänder sig till fel myndighet.

Ifall som detta är det naturligt att anse det tillräckligt att bolaget gett in redovisningshandlingarna i tid samt tillfogat de saknade namnunderskrifterna inom den tid som verket angett i sin anmodan om komplettering. Det är ostridigt att så har skett.

Av anförda skäl upphäver jag likvidationsbeslutet.