Högsta Domstolen referat NJA 1991 s. 777 (NJA 1991:133)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1991 s. 777 (NJA 1991:133)
Målnummer
T427-90
Domsnummer
ST553-91
Avgörandedatum
1991-12-20
Rubrik
Part, vars vadetalan bifallits, har, oavsett yrkande, befriats från skyldighet enligt TR:ns dom att ersätta kostnaden för motpartens rättshjälp även till den del som motsvarar motpartens egna avgifter för rättshjälpen.
Lagrum
31 § rättshjälpslagen (1972:429)
Rättsfall
NJA 1987 s. 240

(Jfr 1987 s 240)

I mål vid Haparanda TR mellan W.I., B.H., X.X., Y.Y. och Z.Z., kärande, samt M.H., svarande, angående klander av testamente åtnjöt W.I. och M.H. allmän rättshjälp med biträde.

I dom d 22 nov 1988 biföll TR:n W.I:s och medparters talan och förklarade ett av Q.Q. d 26 nov 1984 upprättat testamente ogiltigt.

TR:n förpliktade M.H. att utge ersättning för W.I:s rättshjälpskostnader med 21 270 kr, varav 2090 kr skulle betalas till W.I. och 19 180 kr till staten.

M.H. fullföljde talan i HovR:n för Övre Norrland och yrkade att HovR:n skulle ogilla den talan om testamentsklander som fördes mot henne vid TR:n.

W.I. och medparter bestred ändring.

HovR:n (hovrättsrådet Meurling, lagmannen Ljungberg, rådmannen Bertil Eriksson och hovrättsassessorn Carlbaum, referent) meddelade dom d 28 sept 1990. HovR:n fann på anförda skäl att W.I:s och medparters talan inte kunde bifallas. I fråga om rättegångskostnaderna anförde HovR:n i domskälen bl a: På grund av att M.H. inte har överklagat TR:ns beslut om den återbetalningsskyldighet som hon har ålagts av TR:n skall detta beslut bestå.

HovR:ns domslut. Med upphävande av TR:ns domslut i huvudsaken ogillar HovR:n den av W.I. och medparter i målet förda klandertalan.

Vad TR:n förordnat om skyldighet för M.H. att svara för W.I:s rättshjälpskostnader därstädes skall bestå.

HovR:n fastställde ersättning enligt rättshjälpslagen åt biträdena och förpliktade W.I. och medparter att ersätta M.H. och statsverket för M.H:s rättshjälpskostnader i HovR:n.

M.H. (ombud och biträde enligt rättshjälpslagen advokaten A.K.) sökte revision. Hon yrkade att HovR:ns beslut om skyldighet för henne att svara för W.I:s rättshjälpskostnader vid TR:n skulle upphävas.

W.I. (ombud och biträde enligt rättshjälpslagen advokaten L.W.) bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Widegren, föreslog i betänkande, att HD skulle fatta följande beslut: Skäl. Fråga om återbetalning till staten och till enskild part av kostnad för rättshjälp i lägre rätt skall enligt fastlagd praxis prövas ex officio såvitt de har anknytning till huvudsaken (se Welamson, Rättegång VI, 1978, s 59 och tex NJA 1987 s 240).

Med hänsyn till målets utgång i HovR:n bör M.H. befrias från åläggandet i TR:ns dom att återbetala rättshjälpskostnader.

M.H:s talan skall bifallas.

HD:s avgörande. HD upphäver, med ändring av överklagade domen, TR:ns förordnande att M.H. skall utge ersättning för W.I:s rättshjälpskostnader med 21 270 kr, varav 2 090 kr till W.I. och 19 180 kr till staten.

(Rättshjälpskostnader i HD.)

HD (JustR:n Nyman, Magnusson, Svensson, Munck och Lambe, referent) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Enligt praxis prövas vid fullföljd frågan om återbetalning till staten av rättshjälpskostnader i lägre rätt utan särskilt yrkande, såvitt de har anknytning till ett ändrat bedömande av huvudsaken (se Welamson, Rättegång VI, 1978, s 59). HovR:n, som bifallit M.H:s vadetalan, har därför haft att oavsett yrkande befria M.H. från skyldigheten att utge rättshjälpskostnadsersättning till staten. Även när det gäller den del av ersättningen som svarar mot W.I:s rättshjälpsavgift och tilläggsavgift bör denna princip tillämpas (jfr NJA 1987 s 240). På grund av det anförda skall M.H:s revisionstalan bifallas.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns dom befriar HD M.H. från henne ålagd skyldighet att utge ersättning för W.I:s rättshjälpskostnader vid TR:n.

I HD:s beslut fastställdes även ersättning åt biträdena och ålades W.I. att ersätta M.H:s rättshjälpskostnader i HD.