Högsta Domstolen referat NJA 1992 s. 226 (NJA 1992:35)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1992 s. 226 (NJA 1992:35)
Målnummer
B666-90
Domsnummer
SB205-92
Avgörandedatum
1992-04-13
Rubrik
Då en tilltalad som dömts i HovR:n avlidit och de anhöriga ej övertagit hans talan mot domen, har det ansetts att endast straffbestämningen skall undanröjas vid målets avskrivning.
Lagrum
21 kap. 1 § andra st. rättegångsbalken (1942:740)

Hässleholms TR dömde d 17 okt 1989 G.E. för myndighetsmissbruk och ålade honom att ersätta staten del av kostnaden för offentlig försvarare. Sedan G.E. fullföljt talan mot domen fastställde HovR:n över Skåne och Blekinge i dom d 7 juni 1990 TR:ns domslut.

G.E. sökte revision. Innan hans ansökan prövats upplystes i HD att han avlidit d 6 jan 1991.

Efter föredragning av målet föreslog föredraganden, RevSekr Thornefors, i betänkande följande beslut: G.E:s anhöriga har beretts tillfälle att överta hans talan mot HovR:ns dom. Ingen av dem har förklarat sig vilja göra detta. Målet skall därför avskrivas.

HD undanröjer det av HovR:n bestämda straffet och avskriver målet i HD från vidare handläggning.

HD (JustR:n Knutsson, Gregow, Magnusson, Lars K Reckman och Sterzel, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.