Högsta Domstolen referat NJA 1993 s. 107 (NJA 1993:18)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1993 s. 107 (NJA 1993:18)
Målnummer
Ö1658-92
Domsnummer
SÖ141-93
Avgörandedatum
1993-03-11
Rubrik
I mål om umgänge med barn har särskilda skäl ansetts föreligga för att bevilja utlänning rättshjälp enligt 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen (1972:429).
Lagrum
8 § 1 st. 2 rättshjälpslagen (1972:429)
Rättsfall
NJA 1992 s. 157

(Jfr 1992 s 157)

I äktenskap mellan M.B. och S.E. föddes 1985 dottern A.K.B.. Äktenskapet upplöstes av amerikansk domstol 1989. Vårdnaden om A.K.B. tillerkändes S.E. och M.B. tillerkändes umgängesrätt. M.B. är iransk medborgare, bosatt i Los Angeles, USA; han har inte tidigare varit bosatt i Sverige. S.E. och A.K.B. är bosatta i Sverige.

M.B. väckte vid Stockholms TR talan med yrkande om rätt till umgänge med A.K.B.. Han ansökte om allmän rättshjälp i målet.

TR:n (tingsfiskalen Ålander) meddelade d 11 nov 1991 i anledning av M.B:s ansökan följande beslut: Det kan inte anses föreligga särskilda skäl för beviljande av allmän rättshjälp. Med stöd av 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen lämnar TR:n därför M.B:s ansökan om allmän rättshjälp utan bifall.

M.B. anförde besvär i Svea HovR och yrkade bifall till sin ansökan om allmän rättshjälp.

Domstolsverket bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Vilgeus, referent, och Olvall samt t f hovrättsassessorn Trägårdh) lämnade i beslut d 14 april 1992 besvären utan bifall.

M.B. (ombud jur kand F.R.) anförde besvär och yrkade bifall till sin ansökan.

Domstolsverket bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Espmark, föreslog i betänkande att HD skulle meddela beslut som, förutom redogörelse för saken, upptog följande: Skäl. I 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen (1972:429) stadgas att utlänningar som varken är eller tidigare varit bosatta här i landet får beviljas rättshjälp endast om särskilda skäl föreligger. I lagförarbetena har nämnts att särskilt i familjemålen kan finnas ett allmänt intresse av att rättshjälp kan lämnas. HD har funnit att särskilda skäl som regel föreligger att bevilja utländsk svarande rättshjälp i faderskapsmål (NJA 1992 s 157). Anledning saknas att bedöma frågan om rättshjälp i mål om umgänge med barn annorlunda.

HD:s avgörande. Med ändring av – – – se HD:s beslut – – – förordnas F.R..

HD (JustR:n Bengtsson, Magnusson, Lind, Törnell och Nilsson, referent) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. M.B., som är bosatt i Amerikas Förenta Stater, har genom en dom av amerikansk domstol d 10 juli 1989 tillerkänts umgänge med dottern A.K.B.. M.B. har därefter väckt talan vid svensk domstol om umgänge med A.K.B., som tillsammans med sin mor S.E. har hemvist i Sverige. Frågan är om M.B. kan beviljas rättshjälp i det målet med stöd av 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen (1972:429). Där stadgas att utlänningar som varken är eller tidigare har varit bosatta här i landet får beviljas rättshjälp endast om särskilda skäl föreligger.

I lagförarbetena nämns att det särskilt i familjemålen kan finnas ett allmänt intresse av att rättshjälp lämnas (se prop 1972:4 s 244). HD har med hänvisning till detta uttalande framhållit att det i mål om faderskap som regel bör anses föreligga särskilda skäl för att bevilja en utländsk svarande rättshjälp (NJA 1992 s 157). Även i mål om umgänge med barn finns det ett allmänt intresse av att rättshjälp kan lämnas. Barn har nämligen i regel behov av umgänge med den förälder som inte är vårdnadshavare. Det är därför från allmän synpunkt angeläget att ett sådant umgänge fastställs av domstol i fall då föräldrarna inte kan enas i denna fråga (jfr prop 1981/82:168 s 42 och 75 samt 1990/91:8 s 37 ff).

På grund av det anförda får särskilda skäl anses föreligga att bevilja M.B. allmän rättshjälp.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut beviljar HD M.B. allmän rättshjälp i angelägenhet rörande umgänge med barnet A.K.B.. Till biträde förordnas F.R..