Högsta Domstolen referat NJA 1993 s. 607 (NJA 1993:112)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1993 s. 607 (NJA 1993:112)
Målnummer
Ö3439-93
Domsnummer
SÖ665-93
Avgörandedatum
1993-11-17
Rubrik
Ansökan om resning avseende godkänt föreläggande av ordningsbot har ansetts böra prövas i HovR, oaktat HovR:n tidigare ogillat besvär över ordningsboten.
Lagrum
•  58 kap. 10 a § rättegångsbalken (1942:740)
•  59 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)
•  59 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)
•  59 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740)
•  59 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)
•  59 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)

A.E. godkände d 7 jan 1993 ett samma dag utfärdat föreläggan de av ordningsbot på 1 200 kr avseende hastighetsöverträdelse på europaväg 22 i Lunds kommun. Sedan A.E. besvärat sig och med stöd av 59 kap 5 och 9 §§ RB yrkat att föreläggandet skulle undanröjas, lämnade Lunds TR d 28 april 1993 besvären utan bifall. HovR:n över Skåne och Blekinge fastställde d 17 juni 1993 TR:ns beslut.

A.E. ansökte i HD om resning beträffande ordningsboten.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Elserth, föreslog i betänkande följande beslut: Ett godkänt föreläggande av ordningsbot gäller som lagakraftvunnen dom men kan bli föremål för särskilt rättsmedel antingen genom besvär enligt 59 kap 5 och 9 §§ RB eller genom ansökan om resning. Av 58 kap 10 a § 1 st RB framgår att ansökan om resning skall göras hos HovR:n. HD avvisar därför A.E:s ansökan om resning.

HD (JustR:n Knutsson, Heuman, referent, Lars K Beckman, Lambe och Nilsson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.