Högsta Domstolen referat NJA 1993 s. 652 (NJA 1993:117)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1993 s. 652 (NJA 1993:117)
Målnummer
Ö3209-93
Domsnummer
SÖ706-93
Avgörandedatum
1993-12-01
Rubrik
I samband med att en gäldenär överklagade beslut om införsel meddelade kronofogdemyndigheten nytt beslut enligt vilket införselbeloppet sänktes. Eftersom det nya beslutet inte innebar att gäldenärens yrkande tillgodosågs fullt ut, har det ålegat hovrätten att pröva besvärstalan.
Lagrum
•  15 kap. 12 § utsökningsbalken (1981:774)
•  18 kap. 14 § utsökningsbalken (1981:774)
•  3 kap. 17 § utsökningsförordningen (1981:981)

För uttagande av statens fordran på kvarstående skatt förordnade Kronofogdemyndigheten i Hallands län d 18 juni 1993 om införsel i S.F. tillkommande ersättning från erkänd arbetslöshetskassa med 90 kr per dag. Förbehållsbeloppet fastställdes till 209 kr per dag.

S.F. anförde besvär i HovR:n för Västra Sverige och yrkade att införselbeloppet skulle sättas ned till 50 kr per dag eller det belopp som HovR:n fann skäligt.

I HovR:n upplystes att kronofogdemyndigheten genom nytt beslut d 7 juli ändrat det tidigare beslutet så att införselbeloppet bestämts till 70 kr per dag.

HovR:n (hovrättslagmannen Berggren, hovrättsrådet Nilsson, referent, och t f hovrättsassessorn Birgitta Johansson) anförde i beslut d 9 juli 1993: Det av S.F. överklagade beslutet har omprövats av kronofogdemyndigheten och ändrats. Enär det överklagade beslutet sålunda upphört att gälla, föreligger hinder mot att HovR:n prövar besvären.

HovR:n avvisar besvärstalan.

S.F. anförde besvär och yrkade att hans talan i HovR:n skulle bifallas.

Riksskatteverket anförde att målet borde återförvisas till HovR:n. Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Skarborg, föreslog i betänkande att HD skulle meddela beslut enligt följande: Av utredningen i målet framgår att kronofogdemyndighetens beslut d 18 juni 1993 medfört att arbetsgivaren innehållit medel som vidarebefordrats till kronofogdemyndigheten d 1 och 15 juli 1993. Redan av denna anledning har HovR:n enligt 18 kap 14 § UB bort pröva S.F:s besvärstalan. Det förhållandet att ett beslut vid omprövning i samband med att part besvärar sig mot beslutet delvis ändras innebär inte annat än att besvären också får anses omfatta det nya beslutet. Vid HovR:n har sålunda förekommit sådant rättegångsfel som avses i 59 kap 1 § 1 st 4 RB. Enligt grunderna för 50 kap 28 § och 55 kap 15 § 2 st RB skall därför HovR:ns avvisningsbeslut undanröjas och ärendet visas åter till HovR:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Vängby, Freyschuss, Lind, referent, Törnell och Danelius) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. I samband med att S.F. överklagade kronofogdemyndighetens beslut d 18 juni 1993 meddelade kronofogdemyndigheten d 7 juli ett nytt beslut om införselbelopp. Eftersom detta nya beslut inte innefattade att S.F:s yrkande till godosågs fullt ut har S.F. haft rätt att få sin besvärstalan prövad av HovR:n. Vid HovR:n har sålunda förekommit sådant rättegångsfel som avses i 59 kap 1 § 1 st 4 RB. Enligt grunderna för 50 kap 28 § och 55 kap 15 § 2 st RB skall därför HovR:ns avvisningsbeslut undanröjas och målet visas åter till HovR:n för erforderlig behandling.

HD:s avgörande. Med undanröjande av HovR:ns beslut visar HD målet åter till HovR:n.