Högsta Domstolen referat NJA 1993 s. 686 (NJA 1993:123)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1993 s. 686 (NJA 1993:123)
Målnummer
Ö3968-93
Domsnummer
SÖ710-93
Avgörandedatum
1993-12-01
Rubrik
Fråga om resning beträffande återbetalning av kostnader för offentlig försvarare har ansetts skola prövas enligt reglerna för resning i brottmål.
Lagrum
•  30 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
•  58 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)

Stockholms TR dömde genom dom d 29 okt 1992 E.P. för sexuellt ofredande och förpliktade honom att utge skadestånd. TR:n beslutade därjämte att E.P. skulle återbetala till staten 1 280 kr av de kostnader i målet som utgått för hans försvar. Sedan E.P. överklagat domen, ogillade Svea HovR genom dom d 9 mars 1993 den mot E.P. förda talan. HovR:n befriade dock inte E.P. från hans återbetalningsskyldighet gentemot staten.

E.P. (ombud advokaten K.K.) ansökte hos HD om resning avseende HovR:ns underlåtenhet att befria honom från den angivna återbetalningsskyldigheten.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Bergman, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: När en dom i brottmål avser även annat än ansvar, gäller beträffande resning i denna del av målet vad om resning i tvistemål är stadgat (58 kap 9 § RB).

Resning kan i tvistemål beviljas till förmån för en part bl a om den rättstillämpning som ligger till grund för domen uppenbart strider mot lag (58 kap 1 § 1 st 4 RB). Dock gäller i sådant fall enligt 58 kap 4 § 2 st att resning skall sökas inom sex månader från det domen vann laga kraft.

HovR:ns dom vann laga kraft mot E.P. d 6 april 1993. Resningsansökningen kom in till HD d 13 okt 1993 och har således gjorts för sent. HD avvisar därför resningsansökningen.

HD (JustR:n Gregow, Freyschuss, Lind, Nyström, referent, och Danelius fattade följande slutliga beslut: Den tilltalade i ett mål där åklagaren för talan kan åläggas skyldighet att ersätta staten vissa kostnader, däribland ersättning till försvarare, endast om han döms för brottet (31 kap 1 § RB). HovR:n har därför förfarit felaktigt genom att i sin frikännande dom underlåta att befria E.P. från återbetalningsskyldigheten. Resning skall på grund härav beviljas.

HD beviljar enligt 58 kap 2 § 5 RB resning i målet. Enär saken är uppenbar upptar HD målet till omedelbart avgörande och ändrar på det sätt HovR:ns dom, att E.P. befrias från den honom av TR:n ålagda återbetalningsskyldigheten gentemot staten. Kostnaden skall stanna på staten.