Högsta Domstolen referat NJA 1995 s. 118 (NJA 1995:18)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1995 s. 118 (NJA 1995:18)
Målnummer
Ö1523-94
Domsnummer
SÖ28-95
Avgörandedatum
1995-03-08
Rubrik
Fråga om tillämpning av 10 kap 10 § 3 st RB vid prövning av ansökan om förening av mål enligt 14 kap 7 a § RB.
Lagrum
•  10 kap. 10 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740)
•  14 kap. 7 a § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
•  NJA 1991 s. 340 I
•  NJA 1993 s. 211

(Jmf 1991 s. 340 1 och 1993 s 211)

Vid Huddinge TR handläggs ett mål (T 2575/93) mellan Oko Bank Osuuspankkien Keskuspankki Oy, kärande, och R.S. och M.S., svarande. Vid Stockholms TR handläggs ett mål (T 2-154-94) mellan banken, kärande och H.L. och T.D., svarande. I målen har banken framställt fullgörelseyrkanden grundade på borgensåtaganden. Bankens talan i vartdera målet avser även att yrkat belopp med stöd av pantbrev skall fastställas till betalning ur fast egendom. En fastighet är belägen i Huddinge TR:s domsaga och en annan fastighet i Stockholms TR:s domsaga.

Huddinge TR anmälde till HD frågan om förening av TR:ns mål med Stockholms TR:s mål i en rättegång vid Stockholms TR. Ärendet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Johansson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Bankens krav mot svarandena uppgår till samma belopp och stödjer sig på samtidigt gjorda borgensåtaganden och pantsättningar av fast egendom till säkerhet för samma skuldförbindelse. Grunderna för svaromålen är i huvudsak gemensamma för båda målen. Under sådana omständigheter finns skäl att vid tillämpning av 10 kap 10 § 3 st RB anse det vara fråga om en enda tvist avseende fastigheter belägna under skilda domstolar (jfr NJA 1993 s 211). Förening av målen får anses medföra väsentliga fördelar för handläggningen. Förutsättningar föreligger således för förening av målen vid den domstol under vilken huvuddelen av den fasta egendomen ligger.

HD förordnar enligt 14 kap 7 a § RB att Huddinge TR:s mål T 2575/93 och Stockholms TR:s mål T 2-154-94 skall förenas i en rättegång vid Stockholms TR.

HD (JustR:n Vängby, Heuman, Freyschuss, Nyström och Westlander, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 8 mars 1995 (nr SÖ 28).