Högsta Domstolen referat NJA 1995 s. 336 (NJA 1995:54)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1995 s. 336 (NJA 1995:54)
Målnummer
T4859-94
Domsnummer
ST91-95
Avgörandedatum
1995-05-30
Rubrik
Fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § 1 st FB har ansetts omfatta även beslut om ogillande av yrkande om avvisning på grund av rättegångshinder.
Lagrum
20 kap. 12 § 1 st. föräldrabalken (1949:381)
Rättsfall
•  NJA 1975 s. 364
•  NJA 1991 s. 733

Stockholms TR dömde d 5 okt 1992 till äktenskapsskillnad mellan M.S. och J-O.S.. M.S. tillerkändes vårdnaden om dottern E.S.. J-O.S. förpliktades att utge underhållsbidrag för dottern, dels under tiden aug-sept 1991, dels från dagen för domen.

E.S. yrkade därefter vid Södra Roslags TR i ansökan om stämning på J-O.S. att J-O.S. skulle förpliktas att utge underhållsbidrag jämväl för tiden okt 1991-sept 1992.

J-O.S. yrkade att käromålet skulle avvisas på grund av att det omfattades av den tidigare domens rättskraft. TR:n ogillade i beslut under rättegången avvisningsyrkandet. J-O.S. anmälde missnöje med beslutet. TR:n bestämde att talan mot beslutet fick föras endast i samband med talan mot dom eller slutligt beslut i målet. TR:n förpliktade i dom d 30 mars 1994 J-O.S. att genast betala underhållsbidrag för E.S. med 1200 kr per månad från och med d 1 okt 1991 till och med d 30 sept 1992 med rätt för honom att avräkna vad han visade sig ha erlagt för den angivna tidsperioden.

J-O.S. överklagade TR:ns sistnämnda dom i Svea HovR och yrkade i första hand att HovR:n skulle upphäva TR:ns dom och avvisa E.S:s vid TR:n förda talan om underhållsbidrag.

För det fall att hans förstahandsyrkande inte skulle vinna bifall medgav J-O.S. att TR:ns dom skulle stå fast.

E.S. bestred ändring.

J-O.S. gjorde gällande att hans skyldighet att utge underhållsbidrag till E.S. för tiden från och med d 1 okt 1991 till och med d 30 sept 1992 var rättskraftigt avgjord genom Stockholms TR:s dom d 5 okt 1992. HovR:n fann i dom d 6 okt 1994 att så inte var fallet och ogillade därför J-O.S:s yrkande om avvisning på grund av rättegångshinder. HovR:n fastställde vid denna utgång i avvisningsfrågan TR:ns domslut d 30 mars 1994 och angav i domen att HovR:ns dom – bortsett från beslut om ersättning enligt rättshjälpslagen – enligt 20 kap 12 § 1 st FB inte fick överklagas.

J-O.S. (ombud advokaten T.K.) överklagade HovR:ns dom och yrkade att HD skulle, med upphävande av HovR:ns dom, avvisa E.S:s talan om underhållsbidrag.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Hesslow, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Enligt 20 kap 12 § 1 st FB får HovR:ns dom om underhåll enligt i kap samma balk inte överklagas om inte HovR:n tillåter det. HovR:n har inte gett sådan tillåtelse. Med hänsyn därtill och då HovR:ns prövning av avvisningsyrkandet omfattas av fullföljdsförbudet kan J-O.S:s överklagande inte upptas till prövning.

HD:s avgörande. HD avvisar J-O.S:s överklagande.

HD (JustR:n Heuman, Solerud, Nyström, Nilsson, referent, och Thorsson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 30 maj 1995 (nr ST 91).