Högsta Domstolen referat NJA 1996 s. 171 (NJA 1996:25)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1996 s. 171 (NJA 1996:25)
Målnummer
Ö2068-93
Domsnummer
SÖ54-96
Avgörandedatum
1996-03-13
Rubrik
Till allmän domstol instämd talan avseende fordran har avvisats p g a foruminvändning. Kostnaderna för svarandeombudets arbete har, även till den del de ej gällt själva frågan om domstolens behörighet, ansetts skäligen påkallade för tillvaratagande av svarandens rätt.
Lagrum
18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 1990 s. 14

(Jfr 1990 s 14)

Nya Järfalla Profilteknik AB (Profilteknik) yrkade i ansökan om stämning å Creator Teknisk Utveckling AB (Creator) vid Stockholms TRersättning för montering och tillverkning av detaljer till lådlastare.

Creator, som bestred käromålet, yrkade att TR:n skulle avvisa Profiltekniks talan såsom väckt vid fel forum. Creator yrkade ersättning för sina kostnader å målet med 8 000 kr, avseende ombudsarvode. Profilteknik yrkade att TR:n skulle pröva skäligheten av Creators rättegångskostnadsyrkande.

TR:n (tf rådmannen Lind) anförde i beslut d 6 aug 1992: Fordran avser betalning för montering och tillverkning av detaljer till lådlastare, som är lös egendom. Enligt 10 kap 1 § RB är rätt forum i tvistemål i allmänhet den domstol där svarandebolaget har sitt säte. Svarandebolaget har sitt säte i Hedemora kommun och talan är därför väckt vid fel forum. Det förhållandet att lådlastarna numera finns inmonterade i en fastighet i Stockholm leder inte till någon annan bedömning. Talan skall därför avvisas.

Vid denna utgång skall kärandebolaget ersätta svarandebolaget för rättegångskostnader. Svarandebolaget har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 8 000 kr avseende arvode. TR:n finner, med hänsyn till att talan avvisas efter foruminvändning, skälig ersättning vara 2 000 kr.

1. Kärandebolagets talan avvisas.

2. Kärandebolaget skall ersätta svarandebolaget för rättegångskostnader med 2 000 kr jämte ränta.

Creator överklagade i Svea HovR och yrkade fullt bifall till sitt yrkande om ersättning för rättegångskostnader vid TR:n. Profilteknik bestred Creators yrkande.

HovR:n (hovrättslagmannen Nilsson, referent, hovrättsrådet Halvorsen och tf hovrättsassessorn PerHall) lämnade i beslut d 3 maj 1993 besvären utan bifall.

Creator (ombud advokaten J.Ö.) överklagade och framställde samma yrkande som i HovR:n.

Profilteknik (ombud jur kand Kimmo Tihinen) bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Hesslow, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Frågan i målet är om den av Creator uppgivna rättegångskostnaden vid TR:n varit skäligen påkallad för tillvaratagande av bolagets rätt.

I NJA 1990 s 14 prövade HD motsvarande fråga sedan ett käromål vid tingsrätt avvisats på grund av skiljeklausul. I det fallet hade svarandeparten haft att ta ställning till om han skulle godta att tvisten prövades vid tingsrätt eller om det från ekonomiska och andra synpunkter kunde vara mera fördelaktigt för honom att med hänvisning till skiljeklausulen yrka avvisning av käromålet och bereda sig på ett skiljeförfarande. Inför ett sådant ställningstagande ansågs det kunna vara skäligen påkallat för tillvaratagande av partens rätt att lägga ner arbete på genomgång av sakmaterialet, rättsutredning, överläggningar med motparten m m.

I förevarande fall blir frågeställningen för svarandeparten i stället huruvida tvisten skall prövas av den ena eller den andra tingsrätten. Detta ställningstagande torde normalt sett kunna göras efter en relativt översiktlig genomgång av de övriga frågeställningar som målet kan aktualisera. Creator bör därför inte tillerkännas högre ersättning än den HovR:n fastställt.

HD:s avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Gregow, Lars K Beckman, Nyström, Danelivs och Westlander, referent) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Frågan i målet är om de av Creator uppgivna rättegångskostnaderna vid TR:n varit skäligen påkallade för tillvaratagande av bolagets rätt.

När talan i ett tvistemål väckts vid fel forum och forumfrågan är dispositiv har svaranden att ta ställning till om det särskilt från processekonomisk synpunkt kan vara fördelaktigt att göra foruminvändning eller ej. Det kan härvid, om talan finnes tvistig, föreligga anledning att överväga om valet av domstol kan få betydelse för t ex kostnaden för den bevisning som kan bli aktuell i målet och som slutligen kan komma att drabba svaranden. Även om det från början står klart att ett avvisningsyrkande skulle komma att bifallas, kan ställningstagandet i forumfrågan således kräva viss genomgång av sakmaterialet och rättsfrågorna samt överläggning med huvudmannen m m. Kostnaderna för arbete av angivet slag kan därför, utöver kostnaderna för själva foruminvändningen, vara skäligen påkallade för att tillvarata svarandens rätt och skall ersättas av käranden, om dennes talan avvisas.

De ombudskostnader för vilka Creator yrkat ersättning får anses skäligen påkallade för tillvaratagande av Creators rätt vid TR:n. Creators överklagande skall därför bifallas.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut förpliktas Nya Järfälla Profilteknik Aktiebolag att ersätta Creator Teknisk Utveckling Aktiebolag för rättegångskostnader vid TR:n med 8 000 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från d 6 aug 1992.

HD:s beslut meddelades d 13 mars 1996 (nr SÖ 54).