Högsta Domstolen referat NJA 1996 s. 721 (NJA 1996:118)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1996 s. 721 (NJA 1996:118)
Målnummer
Ö3212-96
Avgörandedatum
1996-11-27
Rubrik
Vid tillämpning av 14 kap 7 a § RB har arbetstvist inte ansetts kunna förenas med tvistemål i ordinär rättegång.
Lagrum
14 kap. 7 a § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 1989 s. 643

P.L. B.H. K.F. och Systemtech i Bromma AB ansökte hos HD om förordnande enligt 14 kap 7 a § RB om att två vid Södra Roslags TR anhängiga mål, T 2967/95 och T 1148/96, samt två vid Stockholms TR anhängiga mål, T 3-694/96 och T 3-748/96, skulle förenas i en rätttegång vid Södra Roslags TR. Ett av målen vid Stockholms TR, T 3-694/96, gällde en arbetstvist, medan de tre övriga målen var ordinära tvistemål.

Sökandenas motparter, Kraftteknik i Stocksund AB, Kärnkraftteknik i Stocksund AB och Förvaltning i Stocksund AB medgav att målen förenades, om HD fann att målen stöddes på samma grund.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Söderlind, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Det framgår av handlingarna att samtliga tvister härrör ur upplösningen av ett samarbete mellan de förutvarande delägarna i Kraftteknik i Stocksund AB. Momenten vid upplösningen av samarbetet och de avtal som träffades mellan parterna i samband härmed bildar en förhållandevis komplicerad gemensam bakgrund till de anspråk som framställts i tvistemålen. Två av dessa stödjer sig också på väsentligen samma grund. Det är därför till gagn för utredningen om målen handläggs i samma rättegång. På grund härav och med hänsyn till den bevisning som åberopats eller kan antas bli åberopad i de skilda målen innebär en förening av dessa väsentliga fördelar för handläggningen.

Ett av målen vid Stockholms TR är visserligen, till skillnad från de övriga målen, en arbetstvist. Samma rättegångsform är således inte tillämplig för målen. Som HD funnit i NJA 1989 s 643 bör HD vid sin prövning av om mål som handläggs vid olika tingsrätter skall få förenas enligt 14 kap 7 a § RB iaktta att samma rättegångsform är tillämplig för målen.

Arbetstvist kan, enligt 1 kap 1 § 2 st lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, handläggas gemensamt med annan tvist mellan samma eller olika parter, om rätten med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner sådan handläggning lämplig. Arbetstvisten hade sålunda kunnat handläggas gemensamt med de övriga målen om talan hade väckts vid samma TR. Med hänsyn härtill och till vad som förut anförts om skälen för en gemensam handläggning bör det förhållandet, att i detta fall samma rättegångsform inte är tillämplig för målen, inte lägga hinder i vägen för att förena målen i en rättegång.

Två av målen är redan nu anhängiga vid Södra Roslags TR. TR:n kan själv besluta att dessa skall handläggas i en rättegång. Att HD förenar ett av målen med mål från en annan TR ändrar inte detta förhållande. HD skall därför inte förena målen från Stockholms TR med mer än ett av målen vid Södra Roslags TR.

HD:s avgörande. HD förordnar att Södra Roslags TR:s mål T 2967/95 samt Stockholms TR:s mål T 3-694/96 och T 3-748/96 skall förenas i en rättegång i Södra Roslagens TR.

HD (JustR:n Lind, Lars Beckman, referent, Danelius, Westlander och Thorsson) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Mål T 3-694-96 vid Stockholms TR rör en arbetstvist medan övriga mål är ordinära tvistemål. Samma rättegångsform är således inte tillämplig på målen. Som HD angett i rättsfallet NJA 1989 s 643 bör vid prövningen av om mål, som handläggs vid olika tingsrätter, skall få förenas enligt 14 kap 7 a § RB iakttagas att samma rättegångsform är tillämplig för målen.

Enligt 1 kap 1 § 2 st lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister får gemensamt med arbetstvist handläggas även annan tvist mellan samma parter eller olika parter, om rätten med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner sådan handläggning lämplig. Av förarbetena till lagen (prop 1974:77 s 105 och 141-142) framgår att denna bestämmelse införts mot bakgrund av förbudet i 14 kap 7 § RB mot kumulation av mål för vilka olika rättegångsformer är tillämpliga och i syfte att medge att exempelvis en tvist mellan en arbetsgivare och en arbetstagare, som inte rör anställningsförhållandet mellan dem, skall kunna handläggas gemensamt med en arbetstvist mellan dessa parter. Sedan tvisterna kumulerats skall målet handläggas i den för arbetstvister gällande ordningen. Bestämmelsen medger däremot inte att en arbetstvist förenas med ett vid en annan domstol anhängigt tvistemål att handläggas där i en ordinär rättegång.

På grund av det anförda kan en förening av målen i en rättegång vid Södra Roslags TR inte ske.

HD:s avgörande. HD lämnar ansökningen om förening av mål utan bifall.

HD:s beslut meddelades d 27 nov 1996 (ärende nr Ö 3212/96).