Högsta Domstolen referat NJA 1997 s. 475 (NJA 1997:80)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1997 s. 475 (NJA 1997:80)
Målnummer
Ö1110-96
Avgörandedatum
1997-06-26
Rubrik
TR har i beslut i brottmålsdom prövat en fråga om skyldighet att ersätta rättegångskostnad. Eftersom beslutet enligt 49 kap 5 § 4 RB fick överklagas särskilt, omfattades det till följd av 13 § 4 st samma kap inte av något krav på prövningstillstånd i HovR:n.
Lagrum
•  49 kap. 5 § 4 rättegångsbalken (1942:740)
•  49 kap. 13 § 4 st. rättegångsbalken (1942:740)

Allmän åklagare väckte vid Eskilstuna TR åtal mot C.O. för hastighetsöverträdelse.

C.O. förnekade att han hade begått den åtalade gärningen. Han yrkade dessutom ersättning för sina kostnader för resa till en tidigare förhandling som hade blivit inställd därför att ett av åklagaren åberopat vittne hade uteblivit.

TR:n biföll i dom d 13 okt 1995 åtalet och bestämde påföljden till böter 800 kr. C.O:s yrkande om ersättning för kostnader för sin inställelse lämnades utan bifall.

C.O. överklagade i Svea HovR och yrkade dels att åtalet för hastighetsöverträdelse skulle lämnas utan bifall dels att han under alla förhållanden skulle tillerkännas vid TR:n yrkad ersättning för reskostnader i samband med den inställda förhandlingen.

HovR:n (hovrättslagmannen Sjögren samt hovrättsråden Dahlgren, referent, och Lennherg) meddelade d 5 febr 1996 följande beslut: HovR:n, som konstaterar att C.O. – såvitt framgår av handlingarna i TR:ns akt – vid TR:n yrkat ersättning av allmänna medel för sina kostnader för resan till den inställda huvudförhandlingen men däremot inte riktat något ersättningsyrkande mot det uteblivna vittnet, finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. TR:ns dom står därför fast.

C.O. överklagade och yrkade att HD skulle meddela tillstånd till målets prövning i HovR:n.

HD meddelade prövningstillstånd beträffande frågan om tillståndsprövning skolat ske i HovR:n såvitt avsåg C.O:s yrkande om ersättning för rättegångskostnad samt förklarade frågan om prövningstillstånd rörande ersättningsyrkandet i övrigt vilande. I ansvarsfrågan fann HD inte skäl att meddela prövningstillstånd.

Riksåklagaren förklarade att HovR:ns beslut borde undanröjas vad gällde C.O:s yrkande om ersättning för rättegångskostnad och målet i den delen återförvisas till HovR:n för fortsatt handläggning.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Komujärvi, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl: Enligt 49 kap 13 § 1 st RB krävs i brottmål prövningstillstånd för att HovR:n skall pröva en TR:s dom varigenom den tilltalade inte dömts till annan påföljd än böter. 14 st samma § föreskrivs att kravet på prövningstillstånd omfattar även beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av dom.

Enligt 49 kap 5 § 4 RB får en TR:s beslut överklagas särskilt om TR:n i beslutet prövat en fråga om skyldighet för någon att ersätta rättegångskostnad. Detta gäller även om beslutet meddelats i samband med dom.

I det aktuella fallet har TR:n prövat en sådan fråga som nyss nämndes. Beslutet har således fått överklagas särskilt. Det har därför inte omfattats av något krav på prövningstillstånd i HovR:n.

Genom att HovR:n inte prövat TR:ns beslut har sådant rättegångsfel förekommit som bör föranleda undanröjande av HovR:ns beslut såvitt avser C.O:s yrkande om ersättning för rättegångskostnad och återförvisning av målet till HovR:n för fortsatt handläggning i den delen.

HD:s avgörande. Med undanröjande av HovR:ns beslut såvitt avser C.O:s yrkande om ersättning för rättegångskostnad återförvisar HD målet i den delen till HovR:n för fortsatt handläggning.

HD (JustR:n Knutsson, Lind, Solerud, referent, Nilsson och Westlander) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 26 juni 1997 (mål nr Ö 1110/96).