Högsta Domstolen referat NJA 1997 s. 58 (NJA 1997:13)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1997 s. 58 (NJA 1997:13)
Målnummer
T759-95
Avgörandedatum
1997-02-12
Rubrik
När borgenären i ett fortlöpande affärsförhållande ersatts med ny borgenär som övertagit den tidigare borgenärens kreditverksamhet, har borgensåtagandet mot den ursprunglige borgenären ansetts gälla även mot den nye borgenären.
Lagrum
•  10 kap. 8 § handelsbalken (1736:0123 s. 2)
•  9 § handelsbalken (1736:0123 s. 2)

Oleum finans AB (Oleum) förde efter stämning å T.S vid Gävle TR den talan som framgår av TR:ns dom.

TR:n (rådmännen Jerkert, Fröberg och Wiberg) anförde i dom d 17 nov 1992: Bakgrund, parternas talan. T.S drev under 1980-talet verksamhet i företaget TS Pneumatik AB (TSAB). Han var huvudaktieägare och ensam styrelseledamot i företaget. Detta försattes i konkurs i oktober 1991.

Oljekonsumenternas Förbund Ekonomisk Förening (föreningen) bedrev tidigare detaljhandel med bensin och oljor. År 1984 bildade föreningen tillsammans med andra intressenter OK Petroleum AB (OK), som övertog föreningens verksamhet. Oleum Finans AB (Oleum) bildades vid årsskiftet 1990/91 som ett helägt dotterbolag till OK för hantering av bl a kundfordringar.

År 1984 ansökte T.S hos föreningen om ett s k inköpskort för TSAB. I samband därmed undertecknade han en borgensförbindelse, enligt vilken han svarade som för egen skuld för TSAB:s affärsförbindelser med föreningen. Föreningen och OK har efter borgensåtagandet utfärdat flera inköpskort för TSAB för inköp på föreningens/OK:s servicestationer. Korten har använts för inköp av drivmedel m m.

Oleum har väckt talan mot T.S med de yrkanden som framgår av domslutet. Kapitalbeloppet avser betalning för inköp av ovannämnda kort av bensin m m på OK:s servicestationer enligt fakturor d 16 sept 1991, d 15 okt 1991 och d 15 nov 1991 jämte per d 15 jan 1992 upplupen ränta. Såsom grund för käromålet har Oleum därvid åberopat T.S:s borgensåtagande.

T.S har bestritt käromålet men inte ifrågasatt riktigheten i sig av yrkade belopp och räntor. Han har såsom grund för bestridandet åberopat att hans borgensåtagande inte gäller gentemot Oleum.

Parterna har utvecklat sin talan enligt följande:

Oleum: År 1986 underrättades föreningens kunder att dess verksamhet överförts till OK, varvid kunderna fick besked om att OK därefter skulle utfärda inköpskort, fakturor m m samt att tidigare av föreningen utfärdade inköpskort skulle gälla på oförändrade villkor, om inte kunden invände häremot. I samband med ett fakturautskick till TSAB samma år meddelades vidare att, utöver det formella juridiska övertagandet, åtgärderna inte innebar några praktiska förändringar för kortkunderna. Kunderna underrättades därefter år 1990 om att kundfärdringarna fortsättningsvis skulle hanteras av Oleum. Inte vid något tillfälle har protester eller reklamationer inkommit från T.S. T.S har såsom ansvarig för bolaget varit väl medveten om att han tecknat en borgen som en förutsättning för att ansökan om kort skulle beviljas. Någon återkallelse har inte skett från hans sida, när han fått information om ändringar i bolagsformen.

T.S: T.S har inte vid något tillfälle fått information angående överlåtelserna på borgenärssidan. Föreningen har ursprungligen inte haft rätt att överlåta borgensförbindelsen och därmed saknar Oleum rätt att åberopa densamma som gällande för deras fordringar. Den information i form av skrivelser och annat som Oleum kan ha tillställt TSAB har ingen relevans i sammanhanget. T.S har tecknat på borgensförbindelsen till förmån för föreningen. Oleum har inte visat att T.S tillåtit överförande av borgensförbindelsen till att omfatta TSAB:s affärer med Oleum eller annat bolag. Om det varit Oleums avsikt att skaffa sig säkerhet för affärerna med TSAB, så skulle bolaget ha underrättats om att kontokortet ej skulle komma att gälla, om T.S inte på nytt tecknade borgen för bolaget till förmån för Oleum. Den osäkerhet och de felaktigheter som kan ha uppkommit p g a OK:s vilja att "störa" kunderna så litet som möjligt med bolagisering och annan samordning får inte innebära att man gör avkall på formalia. I vart fall skall inte den enskilde drabbas.

Domskäl. Ett borgensåtagande som har till syfte att säkerställa gäldenärens förpliktelser mot borgenären till följd av framtida rättshandlingar dem emellan kan när som helst återkallas och bör därför inte, utan en överenskommelse därom mellan borgensmannen och borgenären, kunna ges den innebörden att det gäller till förmån för en ny borgenär.

I förevarande fall avser det skriftliga borgensåtagandet endast TSAB:s åtaganden mot föreningen, medan krav grundade på borgensåtagandet nu framställs av Oleum, utan att någon uttrycklig överenskommelse om borgenärsbyte har träffats. I målet har inte gjorts gällande annat än att Oleum skall anses som en ny borgenär. Oleums käromål skall därför lämnas utan bifall, om det inte av parternas agerande ändå får anses framgå att T.S godtagit Oleum som ny borgenär.

Oleums påstående att underrättelser om förändringarna på borgenärssidan skickats till samtliga kunder får godtas, liksom T.S:s påstående att han personligen inte fått del av dessa underrättelser. T.S får emellertid av andra skäl ändå anses ha fått kännedom om borgenärsbytet.

Av utredningen framgår inte annat än att T.S som huvudaktieägare och ensam styrelseledamot tagit aktiv del i företagets drift. Han har till följd härav utnyttjat inköpskorten och tagit del av de fakturor som avsåg kortinköpen. Han kan därvid inte ha undgått att notera att korten och fakturorna utfärdades av andra än av föreningen. Han måste till följd härav anses ha insett att borgenärsbyte hade skett. Det har inte gjorts gällande att T.S för egen del eller för företaget har reagerat på detta byte. Oleums påstående att det ursprungliga borgensåtagandet varit ett uttryckligt krav för att inköpskort skulle utfärdas har inte närmare bemötts och får därför godtas. T.S får därför genom att fortsätta att använda inköpskorten i företaget anses ha godtagit att hans borgensåtagande nu gällde till förmån för Oleum. Käromålet skall därför bifallas – – -.

Domslut. T.S skall till Oleum finans AB betala följande belopp – 19 554 kr 50 öre jämte ränta med diskonto plus 8 procent på 18 835 kr från d 16 jan 1992 till dess full betalning sker; —.

T.S överklagade i HovR:n för Nedre Norrland och yrkade i huvudsaken att Oleums talan skulle ogillas.

Oleum bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Englund, Brandone, Sjöblom och Pålbrant, referent) anförde i dom d 19 jan 1995: HovR:ns domskäl. HovR:n antecknar inledningsvis att den i målet omtvistade borgensförbindelsen har följande lydelse, såvitt nu är av intresse: "För TS Pneumatik Service AB"." affärsförbindelser med Oljekonsumenternas förbund, ekonomisk förening, Stockholm, går undertecknade i borgen såsom för egen skuld tills full betalning sker. T.S/T.S."

Parterna har till stöd för sin talan i HovR:n åberopat samma grunder och anfört i huvudsak samma omständigheter som vid TR:n.

HovR:n gör följande bedömning.

Lika med TR:n finner HovR:n att T.S:s påstående att han personligen inte fått del av någon underrättelse rörande borgenärsbytet får godtas. Oleum synes heller inte ha gjort gällande att bolaget skulle ha skickat en sådan underrättelse till T.S personligen. HovR:n delar även TR:ns bedömning att T.S till följd av sin ställning och verksamhet i TS Pneumatik AB måste ha haft kännedom om borgenärsbytet. Frågan är då om han härigenom kan anses ha på ett bindande sätt förklarat sig medge betalningsskyldighet gentemot Oleum.

Det är ostridigt i målet att T.S i egenskap av borgensman inte uttryckligen gett sitt medgivande till borgenärsbytet. Enbart den omständigheten att han, efter att ha fått kännedom om överlåtelsen, har förhållit sig passiv är enligt HovR:ns mening inte tillräckligt för att han skall anses ha godtagit borgenärsbytet. Vid sådant förhållande och då vad Oleum i övrigt anfört och åberopat inte föranleder annat, kan T.S inte på grund av borgensförbindelsen åläggas någon betalningsskyldighet gentemot Oleum. Oleums i målet förda talan skall därför lämnas utan bifall.

HovR:ns domslut. Med ändring av överklagade domen i huvudsaken ogillar HovR:n Oleum Finans AB:s talan.

Oleum (ombud advokaten K.H) överklagade och yrkade att HD med ändring av HovR:ns dom skulle fastställa TR:ns domslut. T.S bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Thornefors, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom: Domskäl. Målet i HD gäller frågan huruvida T.S:s borgensåtagande gäller även efter borgenärsbyten.

Allmänt får anses gälla att, när en borgenär överlåter sin rätt och den är överlåtbar, påverkas inte borgensansvaret. Vad gäller ömsesidigt förpliktande kontrakt däremot kan det tänkas att borgensmannen inte har haft för avsikt att svara annat än i förhållande till viss borgenär och att en överlåtelse av borgensansvaret därför inte godtas (se Walin, Borgen och tredjemanspant, 2 uppl 1996 s 87).

Annat har inte framkommit än att den rätt som har uppkommit vid inköp med företagskortet har varit överlåtbar. T.S har inte bestritt att det i och för sig har saknat betydelse för hans del om borgenären varit Oljekonsumenternas förbund, ekonomisk förening, Stockholm, OK Petroleum eller Oleum Finans. Det kan därför antas att det har varit likgiltigt för honom vilken juridisk person inom OK som han har rättshandlat med. Borgensåtagandet skall till följd härav gälla för T.S mot Oleum Finans.

På grund av det anförda skall Oleum Finans talan bifallas.

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom fastställer HD TR:ns domslut.

HD (JustR:n Vängby, Lars K Beckman och Nyström, referent) beslöt följande dom: Domskäl. Målet i HD gäller frågan huruvida T.S:s borgensåtagande gäller även efter borgenärsbyten.

Allmänt får anses gälla att, när en borgenär överlåter sin rätt och den är överlåtbar, borgensansvaret inte påverkas. Vad gäller ömsesidigt förpliktande kontrakt däremot kan det tänkas att borgensmannen inte har haft för avsikt att svara annat än i förhållande till en viss borgenär och att en överlåtelse av borgensansvaret därför inte godtas (se Walin, Borgen och tredjemanspant, 2 uppl 1996 s 87).

Annat har inte framkommit än att den rätt som har uppkommit vid inköp med företagskortet har varit överlåtbar. TS Pneumatik AB har kontinuerligt kunnat utnyttja de kontokort som sänts ut av de olika juridiska personerna inom OK-gruppen. I detta fortlöpande affärsförhållande får det anses sakna betydelse för borgensåtagandets giltighet att vissa fordringar som uppkommit genom inköp och för vilka borgensåtagandet ursprungligen gällt har ersatts av andra med ny borgenär som övertagit den tidigare borgenärens kreditverksamhet. Borgensåtagandet skall till följd härav och då ingen omständighet i övrigt talar däremot anses gälla för T.S också mot Oleum Finans.

På grund av det anförda skall Oleum Finans talan bifallas.

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom fastställer HD TR:ns domslut.

JustR:n Lambe och Regner var skiljaktiga såvitt angick motiveringen och ansåg att tredje stycket i domskälen skulle ha följande lydelse: "Annat har inte framkommit i målet än att den rätt som har uppkommit vid inköp med företagskortet har varit överlåtbar. T.S har som företrädare för sitt företag kontinuerligt kunnat utnyttja de kontokort som sänts ut av de olika juridiska personerna inom OK-gruppen. I detta fortlöpande affärsförhållande får det anses sakna betydelse för borgensåtagandets giltighet att vissa fordringar som uppkommit genom inköp och för vilka borgensåtagandet ursprungligen gällt har ersatts av andra med ny borgenär som övertagit den tidigare borgenärens kreditverksamhet. Borgensåtagandet skall till följd härav och då ingen omständighet i övrigt talar däremot anses gälla för T.S också mot Oleum Finans."

HD:s dom meddelades d 12 febr 1997 (mål nr T 759/95).