Högsta Domstolen referat NJA 1997 s. 610 (NJA 1997:103)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1997 s. 610 (NJA 1997:103)
Målnummer
Ö868-97
Avgörandedatum
1997-09-15
Rubrik
När förvärv av fast egendom sker genom inrop på exekutiv auktion skall förvärvet, vid tillämpning av lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall, anses ha skett vid auktionen.
Lagrum
2 § lag (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt
Rättsfall
NJA 1996 s. 807

(Jmf 1996 s 807)

Den 11 juni 1996 inropade E.H. och Å.R. fastigheten Oxhalsö 2:653 i Norrtälje kommun på exekutiv auktion för 300 000 kr. Köpebrev utfärdades d 10 juli 1996. Taxeringsvärdet för år 1995 uppgick till 620 000 kr.

Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje domsaga beviljade d 14 aug 1996 lagfart på förvärvet och fastställde därvid stämpelskatten till 9 300 kr, motsvarande 1,5 procent av taxeringsvärdet.

E.H. och Å.R. överklagade i Svea HovR och yrkade att stämpelskatten skulle beräknas efter en skattesats på 0,5 procent. Till stöd för sin talan åberopade de att den exekutiva försäljningen trädde i kraft först d 10 juli 1996 och att de dessförinnan inte hade nyttjanderätt till huset.

Kammarkollegiet bestred bifall till överklagandet och anförde sammanfattningsvis, att i och med att inropet d 11 juni 1996 godtogs förelåg ett bindande avtal mellan parterna och att fastigheten därför får anses ha förvärvats den dagen.

HovR:n (hovrättslagmannen Åskring, hovrättsrådet Forss och tf hovrättsassessorn Syren, referent) anförde i beslut d 20 febr 1997: Målet rör tillämpning av lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall. Lagen gäller förvärv under tiden d 12 juni 1996-1 31 dec 1997. Avgörande för när ett förvärv skall anses ha skett i den mening som avses i lagen är i princip tidpunkten för köpekontraktets upprättande (se HD:s beslut d 27 dec 1996 i mål 4850/96).1

Frågan i målet är nät- E.H. och Å.R. skall, i den mening som avses i den förutnämnda lagen, anses ha förvärvat fastigheten; vid inropet d 11 juni 1996 eller d 10 juli samma år då auktionen vunnit laga kraft och köpebrev utfärdades.

En exekutiv försäljning av en fastighet är en offentligrättslig akt. Den auktion som ingår som ett led i den exekutiva försäljningen kan överklagas, inte bara av fastighetens ägare och den som har ropat in fastigheten utan också av tredje man. De principiella skillnaderna mellan en exekutiv försäljning och en ordinär fastighetsförsäljning medför enligt HovR:ns uppfattning att protokollet över den offentliga auktionen inte, vid en tillämpning av 1996 års lag, kan likställas med köpekontraktet i de fall dubbla köpehandlingar används.

Med hänvisning till vad som har anförts finner HovR:n att vid exekutiv försäljning skall vid tillämpning av 1996 års lag som förvärvstidpunkt anses den dag då auktionen vinner laga kraft och köpebrev utfärdas. I det aktuella fallet inträffade detta d 10 juli 1996, dvs vid en tidpunkt som föranleder tillämpning av den i målet aktuella lagen. HovR:n ändrar därför inskrivningsmyndighetens beslut och fastställer stämpelskatten till 3 100 kr, vilket belopp är 0,5 procent av fastighetens taxeringsvärde år 1995.

Domstolsverket betalar utan särskild ansökan tillbaka för mycket erlagd stämpelskattjämte lagstadgad ränta.

Kammarkollegiet överklagade och yrkade att inskrivningsmyndighetens beslut skulle fastställas.

E.H. och Å.R. lät sig inte avhöra. Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Jacobsson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl: Enligt 1 § lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall har stämpelskatten för där avsedda förvärv av fysiska personer satts ned till 0,5 procent av egendomens värde, om förvärvet sker under tiden d 12 juni 1996-d 31 dec 1997 och inskrivning beviljas senast d 31 mars 1998. I de fall dubbla köpehandlingar utfärdats har HD i rättsfallet NJA 1996 s 807 ansett att det i princip är tidpunkten för kontraktets upprättande som är avgörande för när ett förvärv skall anses ha skett enligt nämnda lag. I förevarande mål har förvärvet av fastigheten skett genom inrop på exekutiv auktion. I ett sådant fall kommer bindande avtal till stånd genom att inropet godtas, se Unden, Svensk sakrätt 11:1, 1969 s 105 och Walin m fl, NJA 1996 s 807. Utsökningsbalken, 1987 s 519. Vid tillämpningen av 1996 års lag blir därför dagen för den exekutiva auktionen avgörande för när förvärvet skall anses ha skett. Förvärvet har således skett d 11 juni 1996 då fastigheten inropades, varför förutsättningar för nedsättning av stämpelskatten inte föreligger.

På grund av det anförda skall, med ändring av HovR:ns beslut, inskrivningsmyndighetens beslut fastställas.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut fastställer HD inskrivningsmyndighetens beslut.

HD (JustR:n Magnusson, Lars Å Beckman, Svensson, Thorsson, referent, och Regner) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 15 sept 1997 (mål nr Ö 868/97).