Högsta Domstolen referat NJA 1997 s. 673 (NJA 1997:112)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1997 s. 673 (NJA 1997:112)
Målnummer
Ö3758-97
Avgörandedatum
1997-10-14
Rubrik
Överklagande av domstols beslut har ansetts inte kunna ske genom skrift som ingivits till domstolen redan innan beslutet meddelats.
Lagrum
•  50 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
•  51 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
•  52 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
•  55 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
•  56 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)

H.E. begärde hos Stockholms TR att få ut vissa uppgifter ur allmänna handlingar. I beslut d 26 aug 1997 lämnade TR:n H.E.:s begäran i viss del utan åtgärd och avslog hans begäran i övrigt.

I skrift, daterad d 5 sept 1997, som inkom till TR:n d 10 sept 1997 och till Svea HovR följande dag, överklagade H.E. TR:ns beslut. I skriften angav H.E. att den även skulle ses som ett överklagande av HovR:ns kommande beslut.

HovR:n lämnade i beslut d 1 okt 1997 H.E.:s överklagande utan bifall.

HovR:n överlämnade därefter H.E.:s skrift av d 5 sept 1997 till HD. Ärendet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Gauffin Pehrson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: H.E.:s skrift är ingiven till HovR:n innan HovR:n meddelat något beslut i anledning av hans överklagande av TR:ns beslut. Skriften kan därför inte utgöra något överklagande av HovR:ns beslut och föranleder inte någon HD:s vidare åtgärd.

H.E. erinras om att sista dag för överklagande av HovR:ns beslut är d 22 okt 1997.

HD (JustR:n Lind, Nyström, Munck, Danelius, referent, och Westlander) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 14 okt 1997 (mål nr Ö 3758/97).