Högsta Domstolen referat NJA 1997 s. 797 (NJA 1997:133)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1997 s. 797 (NJA 1997:133)
Målnummer
Ö5606-94
Avgörandedatum
1997-11-26
Rubrik
Ägare av en fastighet har överlåtit fastigheten efter det att de överklagat ett beslut angående fastighetsreglering. Överklagandet har avvisats när den nye ägaren inte trätt in i rättegången.
Lagrum
•  13 kap. 7 § och 34 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
•  15 kap. 6 §, 17 kap. 1 § och 18 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988)
Rättsfall
NJA 1991 s. 488

(Jmf 1991 s 488)

Fastighetsbildningsmyndigheten i nordöstra Skånes lantmäteridistrikt beslöt d 24 sept 1992 på ansökan av M.S. och X.X. såsom ägare till fastigheten Åbrolla 1:5 i Osby kommun om marköverföring från Åbrolla 1:3 till Åbrolla 1:5. Ägaren till Åbrolla 1:3 J.B. överklagade beslutet till Kristianstads TR, fastighetsdomstolen, som i utslag d 29 okt 1993 lämnade överklagandet utan bifall. Sedan J.B. överklagat detta utslag till HovR:n över Skåne och Blekinge upphävde HovR:n i utslag d 14 nov 1994 fastighetsbildningsmyndighetens beslut och inställde förrättningen.

M.S. och X.X. (ombud advokaten M.E.) överklagade och yrkade att HD skulle med ändring av HovR:ns utslag fastställa fastighetsbildningsmyndighetens beslut.

Sedan HD beviljat prövningstillstånd i målet meddelade M.S. och X.X. att de hade sålt Åbrolla 1:5 till G.H. och att denne förklarat att han inte var villig att inträda i processen. Detta bekräftades till HD av G.H., som hade fått lagfart på fastigheten d 9 nov 1995.

Med anledning av ägarbytet förklarade sig M.S. och X.X. alternativt yrka HD:s förklaring att de före överlåtelsen haft rätt att få den yrkade fastighetsregleringen till stånd.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Bramstång, föreslog i betänkande följande utslag: Skäl: Eftersom X.X. och M.S. inte längre är taleberättigade i målet och G.H. förklarat sig inte vilja inträda i rättegången skall överklagandet lämnas utan bifall (jfr NJA 1991 s 488).

Slut. HD lämnar överklagandet utan bifall.

HD (JustR:n Knutsson, Lars Å Beckman, Svensson, Regner och Victor, referent) fattade följande slutliga beslut: Skäl: Enligt fastighetsbildningslagen är det i princip den som äger en fastighet som år att anse som sakägare i förhållande till denna. Det innebär i sin tur att den som inte är fastighetsägare normalt inte heller år taleberättigad i ett fastighetsregleringsärende. Ett överklagande från någon som inte är taleberättigad skall i princip avvisas. Detsamma gäller om någon som har överklagat senare förlorar sin ställning som taleberättigad. (Jmf 34 kap I § RB.)

I NJA 1991 s 488 har HD i ett fastighetsbildningsmål funnit att ett överklagande från ägarna av en fastighet inte skulle avvisas, trots att de sålt fastigheten före fastighetsbildningsmyndighetens beslut. Domstolen fann i stället att den nye ägaren skulle beredas tillfälle att inträda i rättegången. Motsvarande måste uppenbarligen gälla även när, såsom i det nu aktuella fallet, fastighetsägaren efter överklagandet sålt fastigheten.

Någon säker slutsats om hur talan bör behandlas för det fall att den nye ägaren inte vill träda in i rättegången kan inte dras från avgörandet. Några sakliga skäl för att den tidigare ägaren, i strid med vad som normalt gäller, skulle kunna påkalla någon prövning i sak synes inte föreligga. Slutsatsen blir att, även om den tidigare ägarens talan vid ägarbyte inte skall avvisas omedelbart, skall dock avvisning ske om den nye ägaren inte träder in i rättegången.

HD:s avgörande. HD avvisar överklagandet.

HD:s beslut meddelades d 26 nov 1997 (mål nr Ö 5606/94).