Högsta Domstolen referat NJA 1998 s. 419 (NJA 1998:65)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1998 s. 419 (NJA 1998:65)
Målnummer
T384-97
Avgörandedatum
1998-06-17
Rubrik
I mål om klander av föreningsstämmobeslut har ett styrelseval undanröjts. Av styrelsen före undanröjandet utfärdade kallelser och andra förberedande åtgärder inför en ny stämma har alltjämt ansetts äga giltighet, varför klandertalan beträffande den senare stämman ogillats.
Lagrum
53 § lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

ansetts äga giltighet, varför klandertalan beträffande den senare stämman ogillats.

Korvågsnäsets samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning som består av bl a en utfartsväg och i vilken sex fastigheter är delägare. Föreningen registrerades av fastighetsregistermyndigheten i Jämtlands län d 12 jan 1993.

I samfällighetsföreningens stadgar anges att styrelsen skall bestå av tre ledamöter och en suppleant. Fram till november 1993 bestod styrelsen av J.H., ordförande, G.A., kassör, B.Å.O., sekreterare, och C.L., suppleant.

Den 8 nov 1993 inleddes en extra föreningsstämma i samfällighetsföreningen. Sedan J.H. ifrågasatt stämmans behörighet beslöts enligt protokollet att stämman skulle ajourneras tills vidare för kontroll av behörigheten och att sekreteraren därefter skulle ringa samtliga om ny tid. Den extra stämman fortsatte d 22 nov 1993. I protokollet antecknades att sekreteraren hade ringt samtliga medlemmar. Som närvarande vid stämman antecknades W.E., G.A., R.A. och B.Å.O..

Till ny styrelse för föreningen valdes G.A., ordförande, B.Å.O., sekreterare, W.E., kassör, och R.A., suppleant.

Efter kallelse av den nya styrelsen hölls ordinarie föreningsstämma d 31 maj 1994, varvid beslöts bl a om ansvarsfrihet för styrelsen och omval av styrelsens ledamöter.

J.H. väckte talan mot samfällighetsföreningen vid Östersunds TR, fastighetsdomstolen och yrkade undanröjande av de beslut som fattats vid den extra föreningsstämman d 8 och 22 nov 1993 samt vid den ordinarie föreningsstämman d 31 maj 1994. Som grund för sin talan åberopade han bl a att föreningens styrelse inte hade fattat något giltigt beslut om utlysande av en extra stämma, att kallelse till den extra stämman inte hade skett i laga ordning samt att den styrelse som valts vid den extra stämman inte hade varit behörig att kalla till ordinarie föreningsstämma.

Samfällighetsföreningen bestred J.H:s yrkanden och gjorde bl a gällande att beslut om den extra stämman hade fattats vid styrelsesammanträde d 16 sept 1993, att kallelsen till sammanträdet d 8 nov hade varit formellt riktig, att man då varit överens om att kallelse till den fortsatta stämman skulle ske per telefon samt att syftet med den extra stämman hade varit att avsätta J.H. och C.L. som styrelseledamöter. Föreningen påpekade vidare att styrelsen i den gamla uppsättningen hade varit beslutför med G.A. och B.Å.O., dvs utan J.H., och att dessa alltså hade varit behöriga att kalla till den ordinarie stämman d 31 maj 1994.

TR:n (lagmannen Albemark, rådmannen Emilsson, fastighetsrådet Westling och två nämndemän) fann i dom d 15 dec 1994 på anförda skäl att föreningens styrelse vid sammanträdet d 16 sept 1993 inte kunde anses ha fattat ett giltigt beslut om utlysande av extra föreningsstämma och att till följd härav de beslut som fattats på den extra föreningsstämman d 8 och 22 nov 1993 var ogiltiga. Härefter anförde TR:n i domskälen: Oaktat en styrelseordförande för en klandertalan mot sin förening rörande styrelsens sammansättning, måste det finnas en styrelse som företräder föreningen. Till dess att domstol har inhiberat ett klandrat stämmobeslut eller avgjort tvisten genom dom eller beslut, har man att utgå från att ett på stämman fattat beslut är gällande. Beslutet på den extra föreningsstämman d 8 och 22 nov 1993 att välja en ny styrelse, som i praktiken gällde uteslutande av J.H. och suppleanten C.L. ur styrelsen, har inte inhiberats av fastighetsdomstolen. Beslutet var således gällande när den nyvalda styrelsen, som till hälften var identisk med den gamla, beslutade om tid och plats för den ordinarie föreningsstämman 1994 och när kallelse till den årsstämman utfärdades. Kallelse till årsstämman d 31 maj 1994 har därför gjorts av behöriga personer. De beslut som fattades på stämman d 31 maj 1994 kan därför inte anses vara ogiltiga på den av J.H. åberopade grunden. J.H:s talan i denna del kan därför inte vinna bifall.

Domslut. TR:n undanröjde de beslut som Korvågsnäsets samfällighetsförening hade fattat på den extra föreningsstämman d 8 och 22 nov 1993 men ogillade J.H:s yrkande om undanröjande av de beslut som hade fattats på den ordinarie föreningsstämman d 31 maj 1994.

J.H. överklagade i HovR:n för Nedre Norrland och yrkade fullt bifall till sin vid TR:n förda talan.

Samfällighetsföreningen bestred ändring.

HovR:n (hovrättsrådet Grefberg, fastighetsrådet Hultdin samt tf hovrättsassessorerna Bavrell, referent, och Edenström) anförde i dom d 23 dec 1996: Domskäl. HovR:n har att pröva om besluten på den ordinarie stämman d 31 maj 1994 skall undanröjas på grunden att kallelse har utfärdats och beslut har fattats av en icke behörig styrelse.

HovR:n har vid sin prövning att utgå från att fastighetsdomstolens dom vunnit laga kraft i den del varigenom fastighetsdomstolen undanröjt de beslut som föreningen fattade på den extra föreningsstämman d 8 och 22 nov 1993. Till följd härav skall föreningens styrelse inför den ordinarie stämman d 31 maj 1994 anses fortfarande ha haft den ursprungliga sammansättningen med bl a J.H. som ordförande och C.L. som suppleant. Mot bakgrund av att stadgarna förutsätter att kallelse till styrelsemöte sker till samtliga ledamöter, har det då el räckt med att de ‘gamla" styrelsemedlemmarna G.A. och B.Å.O. deltagit i den "nya" styrelsens beslut om kallelse till den ordinarie stämman i maj 1994. Det har sålunda varit en obehörig styrelse som utfärdat kallelse till och berett ärendena på den ordinarie stämman d 31 maj 1994. Detta har fått till följd att besluten på stämman, t ex val av styrelse, fattats utifrån felaktiga förutsättningar. Ifrågavarande stämmobeslut skall därför – utan avseende på det av fastighetsdomstolen anförda förhållandet att beslutet om val av ny styrelse på den extra föreningsstämman inte inhiberats – betraktas som ogiltiga och undanröjas.

Domslut. Med ändring av överklagade domen undanröjer HovR:n de beslut som Korvågsnäsets samfällighetsförening fattat på den ordinarie föreningsstämman d 31 maj 1994.

Samfällighetsföreningen (ombud advokaten A.V.) överklagade och yrkade att HD skulle med ändring av HovR:ns dom ogilla yrkandet om undanröjande av besluten på den ordinarie föreningsstämman d 31 maj 1994.

Dödsboet efter J.H., som avlidit efter HovR:ns dom, (ombud advokaten L:G.) bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Bramstång, föreslog i betänkande följande dom: Domskäl. Målet gäller frågan huruvida TR:ns undanröjande av besluten på den extra föreningsstämman d 8 och 22 nov 1993 medför att såväl valet av den nya styrelsen som samtliga av denna vidtagna åtgärder skall anses obefintliga. En sådan tillbakaverkande effekt innebär en påtaglig risk för opraktiska och stötande konsekvenser och framstår därför som olämplig (jfr Johansson, Bolagsstämma, 1990 s 89ff, Kedner-Roos, Aktiebolagslagen Del 1, 5 uppl 1995 s 312 samt Nial, Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut, 1934 s 102). Valet av den nya styrelsen i samfällighetsföreningen, som till hälften var identisk med den gamla, kan inte heller anses så bristfälligt att det bör helt sakna verkan. Beslutet på extrastämman hade inte inhiberats och var därför gällande när den nya styrelsen kallade till och beredde ärendena på den ordinarie föreningsstämman d 31 maj 1994. De beslut som fattades på denna stämma kan därför inte anses vara ogiltiga på den av dödsboet efter J.H. åberopade grunden.

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom ogillar HD yrkandet om undanröjande av de beslut som fattades av Korvågsnäsets samfällighetsförening på den ordinarie föreningsstämman d 31 maj 1994.

HD (JustR:n Knutsson, Magnusson, Svensson, Munck och Lambe, referent) beslöt följande dom: Domskäl. Frågan i målet gäller om den vid extra föreningsstämma d 22 nov 1993 valda styrelsens åtgärder för kallelse m m inför den ordinarie stämman 1994 skall, sedan styrelsevalet sedermera undanröjts, anses verkningslösa och den ordinarie stämmans beslut därmed ogiltiga.

Av allmänna associationsrättsliga principer följer att en på en bolags- eller föreningsstämma utsedd styrelse normalt anses behörig, oavsett klandertalan mot styrelsevalet, till dess domstolen undanröjt valet genom lagakraftvunnen dom eller dessförinnan inhiberat stämmans beslut om styrelse. Domstolens avgörande anses vidare som regel inte ha tillbakaverkande effekt, eftersom detta skulle kunna medföra stora praktiska svårigheter och ge stötande resultat. Fall kan dock förekomma då förfarandet har haft sådana brister att vad som beslutats om styrelse måste anses sakna all verkan; valet ses alltså som en nullitet. (Se 9 kap 17 § 3 st aktiebolagslagen (1975:1385) och 7 kap 17 § 3 st lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar samt Nial, Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut s 102f, Nial, Svensk associationsrätt 6 uppl, 1995 s 186, Kedner-Roos, Aktiebolagslagen Del 1, 1995 s 312 och Johansson, Bolagsstämma s 91.)

Av utredningen framgår att alla delägare varit kallade till extra stämman d 22 nov 1993, då styrelsevalet ägde rum, att kallelsen skett på det sätt som överenskommits mellan delägarna vid sammanträdet d 8 nov, nämligen per telefon, samt att det varit känt för alla delägare att ny styrelse skulle väljas vid stämman.

Styrelsevalet d 22 nov 1993 är mot bakgrund av vad nu upptagits ej bristfälligt på sådant sätt att valet skall anses som en nullitet. Enligt det tidigare anförda skall den nya styrelsens beslut om kallelse och förberedande åtgärder inför den ordinarie stämman äga giltighet även efter det att styrelsevalet undanröjts. Den ordinarie stämmans beslut skall därför som TR:n funnit anses gällande.

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom ogillar HD yrkandet om undanröjande av de beslut som fattades av Korvägsnäsets samfällighetsförening på den ordinarie föreningsstämman d 31 maj 1994.

HD:s dom meddelades d 17 juni 1998 (mål nr T 384/97).