Högsta Domstolen referat NJA 1998 s. 691 (NJA 1998:103)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1998 s. 691 (NJA 1998:103)
Målnummer
Ö3474-98
Avgörandedatum
1998-11-16
Rubrik
Fråga om mål rörande klander av skiljedom och mål angående skiljemäns arvoden kan förenas i en rättegång enligt 14 kap 7 a § RB.
Lagrum
14 kap. 7 a § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 1989 s. 643 I

Solidux AB påkallade skiljeförfarande mot det norska bolaget Atlantika A/S. Till skiljemän utsågs advokaterna T.T. och C.L. samt chefsrådmannen T.H.. Sedan skiljenämnden konstituerats, anmodade nämnden vardera parten att som förskott och säkerhet erlägga 100 000 kr. Svaranden betalade 100 000 kr, men kärandens belopp erlades varken av käranden eller svaranden. Till följd härav avskrev skiljenämnden målet och gottskrev sig vissa arvoden.

Solidux AB klandrade skiljemännens avskrivningsbeslut vid Stockholms TR (mål T6-507-98) och yrkade vid Göteborgs TR nedsättning av skiljemännens arvoden (mål T 18179-98).

Solidux AB hemställde i ansökan att HD skulle förordna att målen skulle förenas i en rättegång vid Stockholms TR.

Atlantika A/S samt T.H., T.T. och C.L. motsatte sig förening av målen vid Stockholms TR men ansåg, om HD funne skäl att förena målen, att detta borde ske vid Göteborgs TR.

Ärendet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Melchior, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: I 26 § lagen om skiljemän finns bestämmelse om att rätt forum för klander av skiljedom är den TR, där svaranden har sitt hemvist. Finns ej behörig domstol upptages målet av Stockholms TR. Samma lagrum anger att mål angående skiljemän tillkommande ersättning skall handläggas av TR:n i den ort, där skiljedomen meddelats. Det klandrade beslutet meddelades i Göteborg. Det klandrade avskrivningsbeslutet har instämts till Stockholms TR därför att Atlantika A/S saknar hemvist i Sverige. HD finner därför hinder föreligga att meddela förordnande enligt 14 kap 7 a § RB om förening av målen.

HD (JustR:n Magnusson, Lars K Beckman, Westlander, Regner och Håstad, referent) fattade följande slutliga beslut: Enligt 14 kap 7 a § RB får HD förordna att mål, vilka handläggs vid två eller flera tingsrätter och mellan vilka råder ett sådant samband som avses i 14 kap 1-6 §§ RB, skall förenas i en rättegång vid en av domstolarna, om detta har väsentliga fördelar för handläggningen av målen och inte innebär betydande olägenhet för någon part.

Fastän hänvisning inte görs i 14 kap 7 a § till 14 kap 7 §, krävs för förening att samma rättegångsform är tillämplig och att den domstol hos vilken förening sker är behörig att handlägga målen.

I förevarande fall skall bägge målen handläggas i samma rättegångsform. Både Stockholms TR och Göteborgs TR är behöriga att handlägga mål om klander av skiljedom och om skiljemannaarvoden.

Stockholms TR är enligt 26 § lagen om skiljemän reservforum men inte exklusivt forum vid klander av skiljedom. Ett överförande av målet om klander av skiljedomen till Göteborgs TR är därför i och för sig möjligt.

Enligt samma paragraf skall talan angående skiljemannaarvoden väckas vid TR:n i den ort där skiljedomen avkunnats. Regeln får anses analogt tillämplig när skiljemännen gottskrivit sig arvoden i ett avskrivningsbeslut. Forumregeln har tillkommit för att åstadkomma att alla arvodestvister rörande samma skiljeförfarande skall handläggas vid samma domstol och ej därför att en process på den ort där skiljedomen avkunnats ansetts särskilt angelägen (se NJA II 1929 s 59 ff). Med hänsyn härtill bör det vara möjligt att överföra en tvist om skiljemäns arvoden till annan tingsrätt.

Den huvudsakliga grunden för Solidux AB:s talan i de två målen är att skiljemännen saknade rätt att vid äventyr av avskrivning kräva den påkallande parten på förskott, när skiljemännen inte före skiljenämndens konstituering var för sig villkorat sin medverkan av att förskott lämnades. Intresset av att undvika motstridiga domar talar för att målen förenas i en rättegång. Det får även i övrigt anses ha väsentliga fördelar för handläggningen av målen att de förenas.

Parterna är hemmahörande i Göteborg eller Norge. Parternas ombud är verksamma i Göteborg. En förening av målen vid Göteborgs TR kan därför inte antas innebära betydande olägenhet för någon part.

HD beslutar därför att målet T6-507-98 vid Stockholms TR och målet T 18179-98 vid Göteborgs TR skall förenas i en rättegång vid Göteborgs TR.

HD:s beslut meddelades d 16 nov 1998 (mål nr Ö 3474-98).