Högsta Domstolen referat NJA 1999 s. 376 (NJA 1999:51)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1999 s. 376 (NJA 1999:51)
Målnummer
Ö4602-98
Avgörandedatum
1999-06-10
Rubrik
Förenklad delgivning. Enligt anteckning i TR:ns akt har information om förenklad delgivning tagits fram i samband med utfärdande av stämning, men akten innehåller ingen anteckning om att informationen bilagts den avsända stämningen. Det har ansetts att anledning saknas att anta annat än att informationen sänts ut tillsammans med stämningen, varför förutsättningar för förenklad delgivning därefter förelegat. 3 a och 19 §§ delgivningslagen (1970:428).
Lagrum
•  3 a § delgivningslagen (1970:428)
•  19 § delgivningslagen (1970:428)
Rättsfall
NJA 1995 s. 601

(Jfr 1995 s 601)

B.S. väckte vid Göteborgs TR talan mot S.N. Konsulterande Ingenjörsbyrå AB (Ingenjörsbyrån) med yrkande att Ingenjörsbyrån skulle förpliktas att till honom betala skadestånd med 165 000 kr jämte ränta och rättegångskostnader. Sedan Ingenjörsbyrån efter att ha delgivits stämning i målet uteblivit från sammanträde för muntlig förberedelse, meddelade TR:n d 18 mars 1998 tredskodom i målet (T 20220-97), varigenom käromålet bifölls. Efter återvinning meddelade TR:n d 19 aug 1998 på nytt tredskodom mot Ingenjörsbyrån med bifall till käromålet i följd av att Ingenjörsbyrån uteblivit från sammanträde för muntlig förberedelse (T 13740-98). I den senare tredskodomen undanröjdes den tidigare. TR:n använde sig av förenklad delgivning av kallelse till båda sammanträdena.

Ingenjörsbyrån klagade i HovR:n för Västra Sverige över domvilla och yrkade att HovR:n skulle undanröja TR:ns tredskodomar d 18 mars 1998 och d 19 aug 1998 eller alternativt endast tredskodomen d 19 aug 1998, med undantag för vad däri förordnats om den första tredskodomen, samt återförvisa målet till TR:n för ny handläggning.

Till stöd för sin talan anförde Ingenjörsbyrån bl a följande. Kallelsen till den muntliga förberedelsen d 19 aug 1998 kom aldrig Ingenjörsbyrån eller dess ställföreträdare L.N. tillhanda. Förenklad delgivning borde inte ha förekommit. Med hänsyn till att dels målet rörde ett stort kapitalbelopp, dels kallelsen utfärdades under semesterperiod och dels kallelsen försågs med ett äventyr, tredskodom, som de facto skulle kunna utsläcka Ingenjörsbyråns möjligheter till ordinära rättsmedel, förelåg skäl för TR:n att förvissa sig om att kallelsen verkligen kom fram till behörig företrädare för Ingenjörsbyrån. Genom att underlåta att göra denna kontroll – som enkelt hade kunnat ske genom att TR:n kontaktat L.N. på det telefonnummer som han lämnat till TR:n – och avgöra målet genom tredskodom har TR:n agerat så att domvilla måste anses föreligga.

HovR:n (hovrättsråden Lindskog och Thimfors samt hovrättsassessorn Törnvall, referent) meddelade d 15 okt 1998 följande slutliga beslut:

Av handlingarna i TR:ns akt framgår att Ingenjörsbyrån har delgetts kallelse till den muntliga förberedelsen d 19 aug 1998 genom s k förenklad delgivning. Annat har inte framkommit än att förutsättningar för delgivning i denna ordning har förelegat.

HovR:n lämnar Ingenjörsbyråns klagan över domvilla utan bifall.

Ingenjörsbyrån (ombud advokaten S.E.) överklagade och yrkade att HD skulle – med ändring av HovR:ns beslut – undanröja tredskodomen d 19 aug 1998 helt, alternativt endast delvis på så sätt att vad däri förordnats om den tidigare tredskodomen skulle bestå, samt återförvisa målet till TR:n för ny handläggning.

B.S. bestred ändring.

HD beslöt d 23 nov 1998 att inhämta yttrande från TR:n samt förordnade samtidigt att – i avbidan på att målet avgjordes eller annat föreskrevs – vidare åtgärd för verkställighet av TR:ns tredskodom d 19 aug 1998 i mål 13740-98 inte fick äga rum.

TR:n avgav d 8 dec 1998 yttrande i målet. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Kornujämi, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Till stöd för sin talan har Ingenjörsbyrån bl a gjort gällande att man inte fått någon kallelse till sammanträdet i återvinningsmålet och i HD tillagt att man inte heller fått någon information om att förenklad delgivning skulle kunna komma att användas i målet.

TR:n har i yttrandet anfört bl a följande. TR:ns tvistemålsavdelningar tillämpar sedan d 14 april 1997 det datorbaserade målhanteringssystemet MÅNS. Stämning liksom kallelse m m framtas med hjälp av detta system. Stämning i det aktuella målet utfärdades d 22 dec 1997. Av den s k sändlistan framgår att funktionen "Infofd" använts vid framtagandet av denna stämning. Detta innebär att, förutom själva stämningen jämte kopia därav och delgivningskvitto, även har framtagits en sådan tryckt information om förenklad delgivning som avses i 3 a § 2 st delgivningslagen (1970:428). Det saknas all anledning att utgå från annat än att denna information medsänts stämningen och stämningsansökan. Hanteringen och expedieringen har följt gängse rutiner och skötts av en kunnig och noggrann domstolssekreterare med mångårig erfarenhet. Det har aldrig tidigare förekommit vid denna avdelning att, i fall som det förevarande, en part eller sökande gjort gällande att han inte fått del av den ifrågavarande informationen.

Enligt 3 a § delgivningslagen (1970:428) får ordinär delgivning ske genom att myndigheten sänder handlingen med post till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts (förenklad delgivning). Förenklad delgivning får användas bara om den sökte har delgetts upplysning om att förenklad delgivning kan komma att användas i målet.

Av 19 § i st 1 meningen delgivningslagen framgår att delgivning har skett genom att den som söks för delgivning själv har mottagit handlingen, oavsett på vilket sätt den kommit honom till handa.

Enligt 19 § 3 st delgivningslagen skall delgivning enligt 3 a § anses ha skett när två veckor har förflutit från det att meddelandet skickades med post och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen före tvåveckorstidens utgång kommit fram till den söktes senast kända adress.

HD konstaterar att sedan tredskodom meddelats i tvistemålet har förenklad delgivning kunnat användas under målets fortsatta handläggning efter återvinningen, utan att förnyad delgivning av information om sådan delgivning skett, se NJA 1995 s 601.

Av utredningen i målet framgår att Ingenjörsbyrån per post fått del av stämningen i målet, daterad d 22 dec 1997. Frågan är huruvida denna postförsändelse även innehållit information om förenklad delgivning.

På TR:ns dagboksblad i mål T 20220-97 har för d 22 dec 1997 angivits två aktbilagor, nr 7 och 8, vilka utgörs av "stämning enligt sändlista". På sändlistan (aktbilaga 8) beträffande stämningen finns flera kolumner. Den tredje kolumnen har rubriken "Blankett" och den fjärde är rubricerad "Distr". I dessa två kolumner anges "s-t", respektive "vitt kort" och "infofd" respektive "Lösbrev". Båda blanketterna anges ha Ingenjörsbyrån som adressat. Mot bakgrund av vad som upplysts om TR:ns rutiner får det härigenom anses framgå att TR:n – med hjälp av det datorbaserade målhanteringssystemet – tagit fram en blankett med information om förenklad delgivning vid samma tillfälle som stämningen. Det finns dock ingen uppgift på stämningen eller delgivningskvittot att försändelsen med stämningen även skulle ha innehållit information om förenklad delgivning. Inte heller finns det i TR:ns akt i övrigt någon dokumentation om att sådana upplysningar skulle ha medföljt försändelsen.

Mot denna bakgrund konstaterar HD att det av utredningen i målet inte framgår att försändelsen med stämningen även innehållit information om förenklad delgivning. Det är således inte utrett att Ingenjörsbyrån fått del av sådana upplysningar.

Mot Ingenjörsbyråns förnekande är det inte heller utrett att man faktiskt mottagit kallelsen till sammanträdet i återvinningsmålet.

Förutsättningar för meddelande av tredskodom i återvinningsmålet har därför inte förelegat. Det rättegångsfel som sålunda förekommit vid TR:n bör föranleda att tredskodomen undanröjs i dess helhet.

Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD den av Göteborgs TR d 19 aug 1998 meddelade tredskodomen i mål T 13740-98 samt förordnar att ny handläggning skall äga rum vid TR:n.

HD (JustR:n Gregow, Lind, Nyström, Victor och Håstad, referent) fattade följande slutliga beslut: Till grund för sin talan har Ingenjörsbyrån i huvudsak åberopat följande. Ingenjörsbyrån har inte fått vare sig någon information om att förenklad delgivning skulle kunna komma att användas i målet eller någon kallelse till sammanträde. Det har inte varit lämpligt att använda sig av förenklad delgivning bl a med hänsyn till att det var fråga om semestertid.

TR:n har i sitt yttrande anfört att det framgår av akten att en handling avseende information om förenklad delgivning tagits fram med hjälp av det datorbaserade MÅNS-systemet samtidigt med stämningen. Enligt TR:n saknas all anledning att utgå från annat än att denna information medsänts stämningen och stämningsansökan. Föreskrivna kallelser har också sänts till båda sammanträdena. Hanteringen har följt gängse rutiner och skötts av en kunnig och noggrann domstolssekreterare med mångårig erfarenhet.

Enligt 3 a § delgivningslagen (1970:428) får ordinär delgivning – om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna – ske genom att myndigheten sänder handlingen med post till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts. Sådan förenklad delgivning får, frånsett fall som här saknar aktualitet, användas bara om den sökte har delgetts upplysning om att förenklad delgivning kan komma att användas.

Enligt 19 § 3 st delgivningslagen skall delgivning enligt 3 a § anses ha skett när två veckor har förflutit från det att meddelandet skickades med post och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen före tvåveckorstidens utgång kommit fram till den söktes senast kända adress.

I förevarande fall har enligt anteckning i akten information om förenklad delgivning tagits fram i samband med stämningen. Däremot finns ingen anteckning om att informationen bilagts den avsända stämningen. Som TR:n yttrat saknas emellertid anledning att anta annat än att informationen sänts ut tillsammans med stämningen, vilken kvitterats av Ingenjörsbyrån. Informationen får således anses ha delgetts Ingenjörsbyrån. Den gäller även efter återvinning av den första tredskodomen (NJA 1995 s 601). Det har inte varit olämpligt att använda förenklad delgivning för en kallelse avsänd d 4 juni. Inte heller någon annan av Ingenjörsbyrån åberopad grund har medfört att förenklad delgivning inte bort användas. Eftersom det inte är osannolikt att kallelsen nått Ingenjörsbyrån inom två veckor, skall Ingenjörsbyrån anses delgiven kallelse till det sammanträde vid vilket den andra tredskodomen meddelades.

Något rättegångsfel har därför inte förekommit. HD avslår överklagandet.

HD:s beslut meddelades d 10 juni 1999 (mål nr Ö 4602-98).