Högsta Domstolen referat NJA 1999 s. 601 (NJA 1999:76)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1999 s. 601 (NJA 1999:76)
Målnummer
Ö3704-99
Avgörandedatum
1999-09-29
Rubrik
I ärende om resning avseende beslut om försättande i konkurs har med stöd av 58 kap 6 § 3 st RB föreskrivits att förvaltaren i konkursen inte fick försälja boets egendom i andra fall än som anges i 8 kap 3 § konkurslagen.
Lagrum
•  58 kap. 6 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740)
•  8 kap. 3 § konkurslagen (1987:672)

K.G. försattes i konkurs genom beslut av Klippans TR d 5 juli 1994 efter ansökan av staten. Konkursansökningen grundade sig på fordran på tillkommande skatt för taxeringsåren 1991 och 1992 som debiterats enligt beslut av skattemyndigheten i Kristianstads län d 30 dec 1992 och d 27 okt 1993. (Länsrätten i Kristianstads län gjorde i domar d 7 okt 1994 ingen ändring av skattebesluten.) Sedan K.G. överklagat konkursbeslutet i HovR:n över Skåne och Blekinge, lämnade HovR:n genom beslut d 3 aug 1994 överklagandet utan bifall. HovR:ns beslut vann laga kraft.

K.G. ansökte d 7 sept 1999 om resning i fråga om konkursbeslutet. Hon gjorde gällande att nya omständigheter förelåg och åberopade en dom av Kammarrätten i Göteborg d 30 aug 1999 varigenom länsrättens domar och skattemyndighetens beslut upphävts. Hon yrkade vidare att HD omedelbart skulle besluta att konkursbeslutet tills vidare inte fick ytterligare verkställas.

Ärendet föredrogs.

HD (JustR:n Gregow, Svensson, Danelius, referent, Victor och Pripp) fattade följande beslut:

HD förordnar att Riksskatteverket skall föreläggas att inkomma med skriftlig förklaring i ärendet.

HD förordnar vidare med stöd av 58 kap 6 § 3 st RB att, till dess annat föreskrivs, förvaltaren i K.G:s konkurs inte får försälja konkursboets egendom i andra fall än som anges i 8 kap 3 § KL.

HD:s beslut meddelades d 29 sept 1999 (mål nr Ö 3704-99).