Högsta Domstolen referat NJA 1999 s. 644 (NJA 1999:84)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 1999 s. 644 (NJA 1999:84)
Målnummer
Ö4081-99
Avgörandedatum
1999-10-20
Rubrik
Fråga om interimistisk kvarstad på gäldenärs egendom i avvaktan på prövningen av konkursansökan. 2 kap 11 § KL (1987:672) och 15 kap 5 § 3 st RB.
Lagrum
•  2 kap. 11 § konkurslagen (1987:672)
•  15 kap. 5 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740)

V.L. Tak & Fasad Plåtslageri AB (VL) inkom d 10 sept 1999 till Huddinge TR med ansökan om att Byggspecialisten B.P.N. AB (BPN) skulle försättas i konkurs. VL yrkade vidare att TR:n, i avvaktan på att ansökan om konkurs prövades, skulle interimistiskt förordna om kvarstad på så mycket av BPN:s egendom att VL:s fordran om 380 340 kr kunde väntas bli täckt.

TR:n (rådmannen Ahlbäck) meddelade d 14 sept 1999 följande beslut i anledning av yrkandet om interimistisk kvarstad: TR:n förordnar enligt 2 kap 11 § KL om kvarstad på så mycket av gäldenärens egendom att sökandens fordran 380 340 kr kan antas bli täckt. Beslutet gäller tills vidare och längst tills konkursansökningen prövas. Då sökanden – som får anses sakna förmåga att ställa säkerhet – har visat synnerliga skäl för sin talan befriar TR:n borgenären från att ställa säkerhet.

BPN överklagade i Svea HovR och yrkade i första hand att kvarstadsbeslutet skulle upphävas och i andra hand att VL skulle förpliktas att ställa erforderlig säkerhet.

VL bestred ändring.

BPN bereddes av HovR:n tillfälle att yttra sig över VL:s svarsskrift men hördes inte av.

HovR:n (hovrättsråden Hökborg och Jacobsson, referent, samt hovrättsassessorn Nyman) anförde i slutligt beslut d 30 sept 1999: VL har till stöd för sin konkursansökan inte åberopat att BPN skall presumeras vara på obestånd enligt någon av bestämmelserna i 2 kap 8 eller 9 §§ KL. För att VL:s konkursansökan skall bifallas måste således bolaget, enligt 1 kap 2 § KL, visa att BPN är på obestånd.

HovR:n finner mot bakgrund av det anförda att VL, genom den utredning som för närvarande föreligger, inte kan anses ha visat sannolika skäl för bifall till sin konkursansökan. Till följd härav skall kvarstaden hävas.

Med undanröjande av TR:ns beslut om kvarstad häver HovR:n kvarstaden.

VL (ombud jur kand J.V.) överklagade och yrkade bifall till sin begäran om interimistisk kvarstad.

BPN bestred ändring och begärde att HD skulle hålla muntlig förhandling i målet.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Johansson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. VL har vid TR:n ansökt att BPN skall försättas i konkurs på grund av att bolaget är på obestånd och därvid anfört att VL har en fordran mot bolaget om 380 340 kr avseende utförda tak- och plåtslageriarbeten. I samband med konkursansökningen har VL yrkat att TR:n i avvaktan på prövningen av ansökningen, interimistiskt skall förordna om kvarstad på BPN:s egendom. Frågan är nu om yrkandet skall bifallas.

Av handlingarna framgår att BPN i brev till bl a VL d 21 maj 1999 och d 8 juni 1999 har föreslagit ett ackord, enligt vilket VL:s och andra borgenärers fordringar skulle sättas ned med 50 %. I breven sägs att BPN har finansiella bekymmer och sannolikt kommer att försättas i konkurs, om förslaget till ackord inte godtas. I brevet d 8 juni 1999 uttalas dessutom att någon utdelning i konkursen i så fall inte kan påräknas. Några invändningar mot VL:s fordran framställs inte i något av breven.

Det har inte framkommit någon omständighet som ger anledning att anta att BPN:s ekonomiska ställning skulle ha förbättrats sedan tidpunkten för breven.

Redan med hänsyn till vad BPN i de berörda breven kort tid före konkursansökningen självt har anfört om sin ekonomiska ställning får det anses i vart fall sannolikt att BPN är på obestånd. Utredningen ger också vid handen att det är sannolikt att VL har en fordran mot BPN. Det finns således sannolika skäl för att konkursansökningen kommer att bifallas.

För bifall till kvarstadsyrkandet krävs vidare enligt 2 kap 11 § KL (1987:672) att det med skäl kan befaras att gäldenären skaffar undan egendom och att det finns särskild anledning till kvarstad. BPN har enligt en i målet åberopad ändringsanmälan till Patent- och registreringsverket nyligen utsett en ny styrelseledamot och en ny styrelsesuppleant samtidigt som den tidigare styrelsen har avgått. VL har gjort gällande att den nye styrelseledamoten och den nye styrelsesuppleanten enligt Kronofogdemyndigheten i Huddinge är kända s k målvakter, en uppgift som BPN har bestritt. BPN har däremot lämnat obestridd en uppgift från VL:s sida att de nyvalda funktionärerna under senare år varit verksamma i ett stort antal bolag och att flera av bolagen upphört genom konkurs utan överskott.

Med hänsyn till vad som sålunda framkommit och med beaktande av innehållet i det förut nämnda brevet från BPN d 8 juni 1999 kan det med skäl befaras att BPN skaffar undan egendom. Det får även anses föreligga särskild anledning till kvarstad samt fara i dröjsmål.

Anledning saknas att frångå TR:ns bedömning att VL inte behöver ställa säkerhet för skada som kan tillfogas BPN.

HD – som ej finner skäl att hålla muntlig förhandling i målet – finner alltså att VL:s ansökan om interimistisk kvarstad skall bifallas.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut förordnar HD, för tiden till dess annat förordnas, dock längst till dess konkursansökningen prövas, om kvarstad på så mycket av Byggspecialisten B.P.N. AB:s egendom att V.L. Tak & Fasad Plåtslageri AB:s fordran om 380 340 kr kan antas bli täckt.

HD (JustR:n Magnusson, Munck, referent, Westlander, Blomstrand och Håstad) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 20 okt 1999 (mål nr Ö 4081-99).