Högsta domstolen referat NJA 2001 s. 533 (NJA 2001:73)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2001 s. 533 (NJA 2001:73)
Målnummer
Ö11-01
Avdelning
1
Avgörandedatum
2001-08-15
Rubrik
Kvarstad till säkerhet för viss fordran har gjorts beroende av om utmätning för samma fordran blir bestående.
Lagrum
15 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)

I ett till HD fullföljt mål mellan Intertex Data Aktiebolag samt Hot Line Production Aktiebolag och Hot Line Export Aktiebolag med överklagande av beslut av Svea HovR d. 30 nov. 2000 om återförvisning på grund av rättegångsfel (se i fråga om av HD tidigare i målet meddelat beslut denna årgång av NJA s. 282) fattade HD (JustR:n Svensson, Munck, referent, Westlander, Blomstrand och Lundius) d. 15 aug. 2001, i fråga om av Intertex framställt yrkande om kvarstad, följande beslut:

I mål mellan Intertex samt Hot Line Production Aktiebolag (Production) och Hot Line Export Aktiebolag (Export) om obehörigt utnyttjande av företagshemligheter m.m. har Stockholms TR genom dom d. 14 juli 1997 bl.a. förpliktat dels Production att till Intertex utge 4 064 850 kr (punkt 1), dels Production och Export att solidariskt till Intertex utge 7 516 875 kr (punkt 2), dels Production att till Intertex utge 120 000 kr (punkt 3), 73 500 kr (punkt 4) och 1 405 000 kr (punkt 5), allt jämte ränta. Det är upplyst att utmätning hos Hot Line-bolagen på grund av domen har skett av tillgångar motsvarande ett värde om ca 8 milj. kr.

Sedan båda parter överklagat TR:ns dom, har HovR:n i det överklagade beslutet undanröjt domen i fråga om bl.a. punkterna 1-5 och visat målet åter till TR:n för behandling där på grund av rättegångsfel vid TR:n. Rättegångsfelet har enligt HovR:ns beslut bestått i att TR:n försummat att utreda grunden för Intertex talan i vad den innefattat påstående om att viss information utgjort företagshemligheter hos Intertex samt felaktigt utgått från att Intertex påstående i denna del vitsordats av Hot Line-bolagen.

Intertex har överklagat HovR:ns beslut. Frågan om prövningstillstånd har inte avgjorts. Intertex har dessutom i HD yrkat kvarstad på Hot Line-bolagens egendom, i första hand till ett så stort värde som svarar mot Intertex kapitalfordran enligt TR:ns dom och, i andra hand, till ett högsta belopp om 10 milj. kr. Intertex har därvid bl.a. anfört att, om HovR:ns beslut blir bestående och TR:ns dom således undanröjs, detta får till följd att utmätningen hävs.

Hot Line-bolagen har bestritt yrkandet om kvarstad.

HD finner inte skäl att, i enlighet med begäran av Hot Line- bolagen, hålla muntlig förhandling i kvarstadsfrågan.

Hot Line-bolagen har i HD obestritt uppgivit att Intertex numera erhållit betalning för vad som utdömts enligt punkterna 3 och 4 i TR:ns domslut.

För det fall att HovR:ns beslut om undanröjande av TR:ns dom vinner laga kraft eller fastställs och målet således skall återupptas av TR:n, kan nya omständigheter och ny utredning komma att åberopas, något som medför att målets fortsatta förlopp är svårt att överblicka. Det får emellertid vid den bedömning som nu skall göras anses att Intertex har visat sannolika skäl för att bolaget har en fordran mot Hot Line-bolagen som svarar mot vad dessa bolag förpliktats att betala enligt punkterna 1, 2 och 5 i TR:ns domslut. Denna fordran är för närvarande delvis säkerställd genom utmätning. Om HovR:ns beslut blir bestående skall emellertid enligt 3 kap. 22 § 1 st. UB de åtgärder som vidtagits för verkställighet av utmätningen genast återgå. Det kan skäligen befaras att Hot Line-bolagen undandrar sig att betala skulden. Hinder kan inte föreligga mot att ett beslut om kvarstad utformas på sådant sätt att kvarstaden görs beroende av om HovR:ns beslut vinner laga kraft eller fastställs.

HD förordnar därför att för det fall HovR:ns beslut om undanröjande av TR:ns dom vinner laga kraft eller fastställs, kvarstad skall läggas på så mycket av Hot Line-bolagens egendom som svarar mot vad som utdömts enligt punkterna 1, 2 och 5 i TR:ns domslut jämte där angiven ränta. Denna kvarstad skall bestå intill dess målet avgjorts eller annat bestämts.

(Mål nr Ö 11-01).

HD fann i beslut d. 10 sept. 2001 ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav HovR:ns beslut skulle stå fast.