Högsta Domstolen referat NJA 2001 s. 727 (NJA 2001:100)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 2001 s. 727 (NJA 2001:100)
Målnummer
Ö1115-00
Avgörandedatum
2001-11-07
Rubrik
Sista dag för överklagande av ett Hovrättsbeslut var enligt lag den 30 december samma år som beslutet meddelades. I fullföljdshänvisningen angavs emellertid det påföljande året. Med hänsyn till att parten företrätts av advokat har laga förfall för underlåtenhet att i rätt tid överklaga beslutet inte ansetts föreligga.
Lagrum
•  32 kap. 8 § och 58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)
•  38 § lagen (1996:242) om domstolsärenden
Rättsfall
•  NJA 1971 s. 20
•  NJA 1982 s. 777
•  NJA 1989 s. 35
•  NJA 2000 s. 578

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar, företrädd av advokaten T. D. som ombud, överklagade ett av Uppsala TR meddelat beslut i ett arvsskatteärende. Svea HovR lämnade genom beslut d. 9 dec. 1999 överklagandet utan bifall. I fullföljdshänvisningen angavs att talan mot beslutet skulle ges in till HovR:n senast d. 30 dec. 2000. Föreningen, genom T. D., inkom med överklagande d. 24 febr. 2000. Genom beslut d. i mars 2000 avvisade HovR:n överklagandet på den grund att det kommit in för sent.

Föreningen överklagade HovR:ns avvisningsbeslut under anförande att överklagandet kommit in till HovR:n inom den angivna överklagandetiden och att denna skulle tillämpas fastän den i och för sig kunde anses felaktig.

HD fastställde genom beslut d. 27 mars 2001 HovR:ns avvisningsbeslut samt uttalade att föreningen också fick anses ha ansökt om återställande av försutten tid och förordnade att Kammarkollegiet skulle inkomma med skriftlig förklaring.

Kammarkollegiet bestred bifall till ansökningen och anförde bl.a. att föreningen, som företräddes av en advokat som ombud, måste ha förstått att årtalet i fullföljdshänvisningen till följd av misskrivning i samband med årsskiftet blivit felaktigt angivet.

Ärendet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Ek, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Av 38 § lagen (1996:242) om domstolsärenden följer att föreningen skulle överklagat HovR:ns beslut d. 9 dec. 1999 inom tre veckor från dagen för beslutet. I HovR:ns beslut angavs emellertid att överklagandet skulle ske senast vid en tidpunkt som låg ett år och tre veckor efter beslutsdagen. Laga förfall har ansetts föreligga när felaktig överklagandetid angivits och överklagandet skett inom den tid som angivits (se NJA 1971 s. 20 och 1982 s. 777). I dessa fall har den felaktiga tiden som mest rört sig om en vecka. Det kan därför ifrågasättas om föreningen skall anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att inom den i lag föreskrivna tiden överklaga beslutet. Emellertid bör beaktas att enligt 60 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, i dess lydelse före d. 1 juli 2001, fick TR:ns beslut överklagas inom tre år från beslutets dag. Det kan därför inte anses att det för föreningen framstått som uppenbart att HovR:n angett felaktigt datum för överklagandetidens utgång.

Enligt Kammarkollegiet måste emellertid föreningens ombud, med hänsyn till hans erfarenhet och att han i sin verksamhet inriktat sig på arvs- och gåvorätt, förstått att det rört sig om en misskrivning. Föreningen har lämnat Kammarkollegiets uppgifter obestridda och dessa får därför godtas. Med beaktande av att föreningens ombud är förtrogen med arvs- och gåvorätt får han anses ha känt till vad som gällde i fråga om överklagande av HovR:ns beslut.

På grund av det anförda kan föreningen inte anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att överklaga i tid. Föreningens ansökan om återställande av försutten tid skall på grund härav lämnas utan bifall.

HD (JustR:n Lars K. Beckman, Nyström, Munck, Westlander, referent, och Lundius) fattade följande slutliga beslut: Av 38 § lagen (1996:242) om domstolsärenden följer att föreningen hade haft att överklaga HovR:ns beslut inom tre veckor från d. 9 dec. 1999, eller senast d. 30 dec. 1999. Det måste antas att det för föreningen, som företräddes av advokat, framstått som uppenbart att det varit av misstag som årtalet i fullföljdshänvisningen angivits till 2000 i stället för till 1999. Föreningen kan således inte anses ha haft giltig ursäkt för att inte ha klagat i tid, varför dess ansökan om återställande av försutten tid skall lämnas utan bifall.

HD lämnar ansökningen om återställande av försutten tid utan bifall.

HD:s beslut meddelades d. 7 nov. 2001 (mål nr Ö 1115-00).