Högsta Domstolen referat NJA 2002 s. 129 (NJA 2002:14)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 2002 s. 129 (NJA 2002:14)
Målnummer
Ö2476-01
Avgörandedatum
2002-02-25
Rubrik
Fråga om brottslighets betydelse vid ansökan om inträde i Advokatsamfundet.
Lagrum
8 kap. 2 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740)

Jur. kand. H. M. ansökte d. 12 jan. 2001 om inträde i Sveriges advokatsamfund. Styrelsen för samfundets Södra avdelning avstyrkte ansökningen.

Advokatsamfundets styrelse fattade d. 10 maj 2001 följande beslut: Enär H. M. inte styrkt sin lämplighet att utöva advokatverksamhet avslår styrelsen H. M:s ansökan.

H. M. överklagade och yrkade att HD skulle förklara honom berättigad till inträde i Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets styrelse avstyrkte bifall till överklagandet. Ärendet avgjordes efter föredragning och muntligt förhör.

HD (JustR:n Magnusson, Lars K Beckman, Nyström, Håstad och Lundius, referent) fattade följande slutliga beslut: Skäl. HD har hållit muntligt förhör i ärendet.

H. M. dömdes 1984 till fängelse två år och fyra månader för grovt bedrägeri, grov förskingring, osant intygande och missbruk av urkund. Förskingringsbrottet avsåg medel som han mottagit som boutredningsman. Han ansökte 1993 om inträde i Advokatsamfundet men vägrades inträde, och HD lämnade hans överklagande utan bifall.

H. M. har d. 12 jan. 2001 ånyo ansökt om inträde i Advokatsamfundet. Styrelsen för samfundet beslutade d. 10 maj 2001 att avslå hans ansökan med motiveringen att han inte hade styrkt sin lämplighet.

De brott för vilka H. M. dömdes begicks för mer än 20 år sedan och i början av hans juridiska verksamhet. Brottslighetens karaktär, särskilt omständigheterna vid förskingringsbrottet, gör emellertid att det måste ställas alldeles särskilda krav på den utredning om hans lämplighet som erfordras för att han skall kunna vinna inträde i Advokatsamfundet.

De yttranden som avgivits om H. M. är, med något undantag, allmänt hållna. Därtill kommer att hans verksamhet är av förhållandevis ringa omfattning. Han kan därför inte anses ha styrkt sin lämplighet att utöva advokatverksamhet.

Överklagandet skall således lämnas utan bifall.

HD:s avgörande. HD lämnar överklagandet utan bifall.

HD:s beslut meddelades d. 25 febr. 2002 (mål nr Ö 2476-01).