Högsta Domstolen referat NJA 2002 s. 643 (NJA 2002:79)

Instans
Högsta Domstolen
Referat
NJA 2002 s. 643 (NJA 2002:79)
Målnummer
Ö3489-02
Avgörandedatum
2002-12-17
Rubrik
Vid tillämpning av 14 kap. 7 a § RB har ordinärt tvistemål vid en TR ansetts kunna förenas med arbetstvist vid en annan TR att handläggas vid den senast nämnda TR:n i den för arbetstvister gällande ordningen.
Lagrum
14 kap. 7 a § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 1996 s. 721

(Jfr 1996 s. 721)

Vid Göteborgs TR handläggs ett mål, T 570-02, mellan C.-G. S., kärande, och C. L, svarande angående lönefordran, och vid Mölndals TR handläggs ett mål, T 791-02, mellan C. I. och C.-G. S. angående fordran på skadestånd med anledning av sakskada som vållats i tjänsten.

C. I. ansökte hos HD att målet T 791-02 vid Mölndals TR skulle förenas med målet T 570-02 vid Göteborgs TR att handläggas gemensamt vid Göteborgs TR. C.-G. S. anslöt sig till C. I:s ansökan.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Dieden, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. C.-G. S. har varit anställd — (i stort likalydande med de två första styckena i HD:s beslut) — tillämplig för målen.

Arbetstvist kan, enligt 1 kap. 1 § 2 st lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, handläggas gemensamt med annan tvist mellan samma eller olika parter, om rätten med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner sådan handläggning lämplig. Arbetstvisten hade sålunda kunnat handläggas gemensamt med det andra målet om talan hade väckts vid samma tingsrätt. Därtill kommer den omständigheten att mål vari är tvist om arbetsgivares rätt till kvittning mot arbetstagares lönefordran handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, se 9 § 1 st. lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Med hänsyn härtill och till det samband som råder mellan målen bör det förhållandet, att i detta fall samma rättegångsform för närvarande inte är tillämplig för målen, inte utgöra hinder mot att förena tvistemålet, som handläggs i ordinär process, med arbetstvisten att handläggas i en rättegång vid Göteborgs TR.

C.-G. S. har inte invänt mot att C. I:s fordran prövas samtidigt som hans lönefordran och en gemensam handläggning har praktiska fördelar i detta fall. En förening av målen har således väsentliga fördelar för handläggningen och innebär inte betydande olägenheter för någon part. Målen T 791-02 och T 570-02 bör därför förenas i en rättegång vid Göteborgs TR och där handläggas som arbetstvist.

HD:s beslut. HD förordnar—se HD:s beslut—vid Göteborgs TR.

HD (JustR:n Magnusson, Lars K. Beckman, Regner, Håstad och Ella Nyström, referent) fattade följande slutliga beslut: Skäl. C.-G. S. har varit anställd av C. I. Ansökningen om förening av mål avser ett mål om C.-G. S:s lönefordran och ett mål om C. I:s fordran på grund av sakskada vållad av C.-G. S. i arbetet.

Mellan de båda målen råder sådant samband som avses i 14 kap. 3 § RB. Målet om lönefordran handläggs som arbetstvist vid Göteborgs TR, medan målet om fordran på grund av sakskada handläggs som dispositivt tvistemål i ordinär process vid Mölndals TR. Således är samma rättegångsform inte tillämplig för målen. Som HD uttalat i NJA 1989 s. 643 I bör vid prövningen av om mål som handläggs vid olika tingsrätter skall få förenas enligt 14 kap. 7 a § RB iakttas att samma rättegångsform är tillämplig för målen.

Arbetstvist kan, enligt 1 kap. 1 § 2 st. lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, handläggas gemensamt med annan tvist mellan samma eller olika parter, om rätten med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner sådan handläggning lämplig. Den aktuella arbetstvisten hade sålunda kunnat handläggas gemensamt med det andra målet, om talan hade väckts vid samma tingsrätt. Det förhållandet att talan har väckts vid olika tingsrätter bör inte utgöra hinder mot att det ordinära tvistemålet förenas med arbetstvisten att handläggas som arbetstvist i en rättegång vid Göteborgs TR (jfr NJA 1996 s. 721).

En förening av målen har väsentliga fördelar för handläggningen och innebär inte betydande olägenheter för någon part. Målen T 791-02 och T 570-02 bör därför förenas i en rättegång vid Göteborgs TR.

HD:s avgörande. HD förordnar att Mölndals TR:s mål T 791-02 och Göteborgs TR:s mål T 570-02 skall förenas i en rättegång vid Göteborgs TR.

HD:s beslut meddelades d. 17 dec. 2002 (mål nr Ö 3489-02).