Högsta domstolen referat NJA 2003 s. 127 (NJA 2003:20)

Instans
Högsta domstolen
Referat
NJA 2003 s. 127 (NJA 2003:20)
Målnummer
Ö938-03
Avdelning
1
Avgörandedatum
2003-04-03
Rubrik
Sista dag för överklagande av ett hovrättsbeslut har angetts till en dag som låg före den dag då beslutet meddelades. Ansökan om återställande av försutten tid för överklagande av beslutet har avslagits i ett fall där parten företrätts av juridiskt skolat ombud.
Lagrum
58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 2000 s. 578

I ett vid Kalmar TR anhängigt mål mellan staten genom Riksskatteverket och K.S. angående obetalda skatteskulder för ett aktiebolag, för vilket K.S. var ställföreträdare, yrkade K.S. att målet skulle vilandeförklaras och att han måtte beviljas rättshjälp. TR:n lämnade K.S:s nämnda yrkanden utan bifall.

K.S. överklagade i Göta HovR, som i beslut d. 16 jan. 2003 avvisade K.S:s talan bl.a. beträffande vilandeförklaring och lämnade hans överklagande i frågan om rättshjälp utan bifall. HovR:n angav som senaste dag för överklagande av HovR:ns beslut d. 6 jan. 2003.

I skrift som kom in till HD d. 6 mars 2003 ansökte K.S. om återställande av försutten tid för överklagande av HovR:ns beslut, varvid han anförde att hans överklagande enligt fullföljdshänvisningen skulle ha inkommit innan HovR:n meddelat sitt beslut.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Lombach, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Av 56 kap. 1 § RB följer att K.S. skulle ha överklagat HovR:ns beslut inom fyra veckor från d. 16 jan. 2003, eller senast d. 13 febr. 2003. I HovR:ns beslut angavs emellertid att överklagande skulle ske senast d. 6 jan. 2003, dvs. vid en tidpunkt som låg före beslutsdagen.

Det måste för K.S., som företräddes av ett juridiskt skolat ombud, ha framstått som uppenbart att HovR:n av misstag angett fel datum för sista dag för överklagande. I denna situation hade det varit naturligt att ombudet tagit reda på vad som gällde. Han har, såvitt framgått, inte gjort något sådant försök. K.S. kan därför inte anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att klaga i tid. Hans ansökan skall på grund härav lämnas utan bifall.

HD avslår K.S:s ansökan om återställande av försutten tid.

HD (JustR:n Svensson, Lennander, Thorsson, Dahllöf och Ella Nyström, referent) meddelade – efter en inledande redogörelse för saken i huvudsaklig överensstämmelse med referatets inledning – slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d. 3 april 2003 (mål nr Ö 938-03).